Liittymien ja rajapintojen dokumentointi tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio pitää kirjaa tietojärjestelmän liittymistä muihin tietojärjestelmiin sekä liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista.

Dokumentaatio liittymien suhteen on katselmoitava säännöllisesti sekä järjestelmiin tehtävien muutosten jälkeen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
TiHL
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
TiHL

Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisten on toteutettava säännöllinen tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä teknisten rajapintojen avulla, jos vastaanottavalla viranomaisella on tietoihin laissa säädetty tiedonsaantioikeus. Muuta toteutusta voidaan käyttää, jos teknisen rajapinnan toteuttaminen tai käyttö ei ole teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Jos luovutettavat tiedot ovat henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja, luovutettavien tietojen tapauskohtainen tarpeellisuus tai välttämättömyys tietoja saavan viranomaisen tehtävien hoitamiseksi on varmistettava teknisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
TiHL
No items found.