Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
ISO 27001 ja ISO 9001: erot, yhteistyö ja yhdistämisen hyödyt

Nykyajan digitaaliaikakaudella sekä tietoturvan että laadun korkeiden standardien ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää erityisesti digitaalivetoisten yritysten kannalta. Tässä kohtaa ISO 27001 ja ISO 9001 ovat avainasemassa.

ISO 27001 ja ISO 9001 ovat tunnetuimmat kansainväliset tietoturva- ja laatustandardit, ja ne toimivat kriittisinä kehikkoina, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä näihin aiheisiin liittyen - ja osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmille, että organisaatiot suhtautuvat näihin asioihin vakavasti ja hallinnoivat niitä järjestelmällisesti.

Erityisesti monet digitaalisesti toimivat yritykset pitävät kyberriskejä yhtenä suurimmista riskeistä liiketoiminnan jatkuvuudelle. Ottamalla käyttöön sekä ISO 27001- että ISO 9001 -standardit yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa sekä tietoturvaan että laatuun. Tällainen kaksitahoinen lähestymistapa tuo mukanaan myös monia muita etuja - sillä organisaatio voi yhdistää monia johtamistason asioita yhdeksi järjestelmäksi, jota vaaditaan kummankin standardin noudattamiseksi. Sukelletaanpa syvällisemmin aiheeseen.

“Molempien standardien yhdistäminen luo vahvan perustan luottamuksen rakentamiselle asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, parantaen yrityksen mainetta ja minimoiden riskejä.”

ISO 27001 vs ISO 9001: Mitä hyötyä siitä on?

Mistä näissä standardeissa on kyse? Otetaanpa selvää:

 • ISO 27001: Keskittyy tietoturvan hallintaan ja auttaa yrityksiä suojaamaan arkaluonteisia tietoja kyberuhkilta systemaattisen lähestymistavan avulla, joka koskee arkaluonteisten yritystietojen hallintaa.
 • ISO 9001: Keskittyy laadunhallintaan ja varmistaa, että organisaatiot täyttävät johdonmukaisesti asiakkaiden vaatimukset sekä parantavat prosesseja ja järjestelmiä.

Sekä ISO 27001 että ISO 9001 ovat kansainvälisiä standardeja. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden noudattaminen on vapaaehtoista, ja monet yritykset tekevät niin voidakseen perustella turvallisuus- tai laatutoimintansa parhaiden käytäntöjen pohjalta. Asiakkaat myös vaativat monia noudattamaan standardeja - ”jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, sinun on noudatettava näitä standardeja”.

Lyhyesti sanottuna standardi on joukko vaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toiminta täyttää yhtenäiset kriteerit esimerkiksi laadun ja tietoturvan osalta. Vaatimukset ovat tunnustettujen maailmanlaajuisten organisaatioiden määrittelemiä, ja niiden tarkoituksena on tarjota yhtenäinen, testattu rakenne. ISO-standardeja hyödynnetään hyvin laajasti, joten ne toimivat vertailukohtina parhaille käytännöille eri toimialoilla ja kaikkialla maailmassa ja auttavat organisaatioita toimimaan tehokkaammin ja luotettavammin.

Lyhyt tiivistelmä sisällöstä ISO 27001 vs ISO 9001

Kuten jo tiedämme, ISO 9001:ssä keskitytään laatuun ja ISO 27001:ssä tietoturvaan. Molempien yhteinen ajatus on, että organisaatio rakentaa itselleen hallintajärjestelmän, mikä tarkoittaa keskitettyä paikkaa kaikelle asiaan liittyvälle sisällölle. Tästä syystä standardien sisällössä käytetään runsaasti termejä ISMS (tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä) ja QMS (laadunhallintajärjestelmä).

Standardien pääasiallinen sisältö on vaatimusten muodossa:

 • ISO 27001: Sisältää 22 vaatimusta tietoturvan hallinnasta. Ne kattavat muun muassa riskienhallinnan, resurssien määrittelyn, tavoitteiden asettamisen ja omien toimintojen seurannan. Se sisältää myös 93-114 tietoturvakontrollia (käytetystä versiosta riippuen) tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamiseksi. Kontrollit kattavat muun muassa varmuuskopiot, tekniset haavoittuvuudet, kumppanuussopimukset, henkilöstöohjeet ja omaisuudenhallinnan.
 • ISO 9001: Sisältää 49 laadunhallintaa koskevaa vaatimusta. Ne kattavat muun muassa ylimmän johdon sitouttamisen, laatuun liittyvien roolien ja vastuualueiden määrittelyn, riskienhallinnan ja laatutavoitteiden asettamisen. Myös prosessit ovat QMS:n ytimessä, joten vaatimukset kattavat prosessien määrittelyn, prosessimuutosten hallinnan, prosessimittareiden määrittelyn, tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tarjonnan valvonnan sekä sen varmistamisen, että prosessit toteutetaan asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Kaikkien näiden avulla varmistetaan, että organisaatio täyttää jatkuvasti asiakkaiden vaatimukset ja parantaa prosessejaan.

ISO 27001:n ja ISO 9001:n risteyskohdat

ISO 9001 ja ISO 27001 ovat keskenään hyvin yhteensopivia, ja ne toimivat yhdessä varmistaakseen, että säilytät laadukkaat toimenpiteet ja vakuutat asiakkaillesi, että tietoturva on etusijalla. Molempien standardien keskeiset vaatimukset luvuissa 4-10 ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Tämä johtuu siitä, että ISO-organisaatio on myös suunnitellut standardit niin, että ne voidaan integroida mukavasti yhteen.

Kun tarkastellaan ISO 27001- ja 9001-standardeja rinnakkain, huomataan, että niillä on monia yhtäläisiä sisältöjä, jotka täydentävät toisiaan erinomaisesti. Molemmat standardit lähtevät liikkeelle korkealta tasolta - eli tärkeiden hallintajärjestelmään vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten (strategisten) seikkojen tunnistamisesta ja asianomaisten osapuolten (sidosryhmien) ja niiden vaatimusten määrittämisestä. Molemmissa standardeissa kannatetaan järjestelmällistä lähestymistapaa johtamiseen, mukaan lukien vastuut ja valtuudet, mikä auttaa ylläpitämään jäsenneltyä toimintaympäristöä.

On lähes sanomattakin selvää, että molemmat standardit edellyttävät myös työntekijöiden tietoisuuden ja viestinnän varmistamista tietoturvasta ja laadusta, dokumentoitujen tietojen säilyttämistä keskeisistä toimista ja kaiken kaikkiaan hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista.

Molemmissa standardeissa edellytetään myös monia muita konkreettisia toimia:

 • Sisäisten auditointien järjestäminen sen varmistamiseksi, että toimit hallintajärjestelmän mukaisesti ja noudatat vaatimuksia.
 • Johdon katselmusten järjestäminen, jotta ylin johto osallistuu tietoturva- ja laatutyöhön.
 • Prosessi laatu- ja tietoturvariskien tunnistamiseksi, dokumentoimiseksi, arvioimiseksi ja käsittelemiseksi.
 • Parannusten tunnistaminen ja niiden toteuttaminen hallintajärjestelmän jatkuvaksi parantamiseksi.
 • Dokumentoidaan havaitut poikkeamat omassa toiminnassa ja toteutetaan korjaavia toimia niiden ratkaisemiseksi.
 • Määritellään asiaankuuluvat mittarit, joita käytetään tietoturva- tai laatutoimintojen tehokkuuden seurantaan.

Mikään luetelluista asioista ei liity erityisesti tietoturvaan tai laatuun, vaan ne ovat parhaita käytäntöjä organisaation toimintojen järjestelmälliseen ja kestävään hallintaan.

ISO 27001:n ja ISO 9001:n yhdistämisen edut

Kun useita standardeja yhdistetään yhdeksi yhteiseksi hallintajärjestelmäksi, puhutaan joskus ”integroidusta hallintajärjestelmästä”. Integroitu hallintajärjestelmä virtaviivaistaa tarvittavia prosesseja, parantaa tehokkuutta ja helpottaa asioiden hallintaa. Periaatteessa voit saada enemmän konkreettisia hyötyjä (esim. 2 sertifiointia) yhden prosessikokonaisuuden avulla.

Seuraavassa on joitakin lisäetuja, joita voit saada, kun hallinnoit näitä kahta standardia fiksusti yhdessä:

 • Säästä aikaa ja rahaa: Säästät aikaa auditoijien yhteistyöstä ja voit keskittyä hyödylliseen sisältöön.
 • Reagoi nopeammin: Yhteiset puitteet varmistavat, että toimintasi ovat selkeät, ja parantavat organisaatiosi kykyä sopeutua nopeasti muutoksiin ja ylläpitää jatkuvaa parantamista.
 • Asiakkaiden luottamuksen lisääntyminen: Tietoturva on tärkeää, mutta niin on myös muiden asiakkaiden odotusten ylittäminen. Kun noudatat näitä johtavia kansainvälisiä standardeja, saat kilpailuetua asiakkaiden keskuudessa.
 • Yhdistetyt prosessit: ISO 27001:n ja ISO 9001:n symbioottisen luonteen ansiosta voit löytää enemmän merkitystä haastavien prosessien, kuten sisäisten auditointien, takaa, kun tarkastelet sekä turvallisuus- että laatunäkökulmaa. Näin standardit tukevat toisiaan.

Case-esimerkki: ISO 27001- ja ISO 9001 -standardit käyttöön Digiturvamallissa

Digiturvamalli on tietoturvan hallintajärjestelmäsovellus, joka toimii Microsoft Teamsin sisällä. Se on suunniteltu ensisijaisesti tietoturvan hallintaan ja tukee kymmeniä eri tietoturvakehikkoja (esim. ISO 27001, NIST CSF, NIS2...), mutta nyt se tukee myös integroidun hallintajärjestelmän ylläpitoa QMS-ominaisuuksilla ja ISO 9001 -vaatimustenmukaisuudella.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät ISO 27001- ja ISO 9001 -standardien integrointiin Digiturvamallissa. Jos haluat lisätietoja, voit varata palaverin tiimimme kanssa milloin tahansa.

Digiturvamallin kirjasto näyttää molemmat standardit aktiivisina vaatimuskehikkoina.

Hallintajärjestelmän työpöytä, jossa molemmat standardit ovat aktiivisena.

ISO 27001 -vaatimustenmukaisuusraportin yhteenveto Digiturvamallissa

ISO 9001 -vaatimustenmukaisuusraportin yhteenveto Digiturvamallissa

Sisältö

Jaa artikkeli