Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Vaatimuskehikkoon sisältyvät vaatimukset

Katakri

Hallinnollinen turvallisuus

Katakri

Henkilöstöturvallisuus

Katakri

Tiloja ja laitteita koskevat vaatimukset

Katakri

Luvattoman pääsyn estäminen

Katakri

Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Katakri

Tietoliikenneturvallisuus

Katakri

Tietojärjestelmäturvallisuus

Katakri

Tietoaineistoturvallisuus

Katakri

Käyttöturvallisuus

3
Katakri

Turvallisuusjohtaminen

4
Katakri

Fyysinen turvallisuus

5
Katakri

Tekninen tietoturvallisuus

F01
Katakri

Fyysiset turvatoimet

F02
Katakri

Hallinnolliset alueet, turva-alueet ja tekniset turva-alueet

F03
Katakri

Tietojen fyysiseen suojaukseen tarkoitetut turvallisuusjärjestelmät ja laitteet

F04
Katakri

Kulkuoikeuksien hallinta

F05
Katakri

Avainten ja numeroyhdistelmien hallinta

F06
Katakri

Salakatselulta suojautuminen

F07
Katakri

Salakuuntelulta suojautuminen

F08
Katakri

Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

I01
Katakri

Verkon rakenteellinen turvallisuus

I02
Katakri

Verkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt

I03
Katakri

Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi

I04
Katakri

Hallintayhteydet

Katakri - Tietoturvan auditointityökalu viranomaisille

Katakria voidaan käyttää auditointityökaluna arvioitaessa yrityksen turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa. Sitä voidaan käyttää myös apuna yrityksien, yhteisöjen sekä viranomaisten muussa turvallisuustyössä ja sen kehittämisessä.

Katakrin käytöllä pyritään varmistamaan, että kohdeorganisaatiolla on riittävät turvallisuusjärjestelyt viranomaisen salassa pidettävien tietojen paljastumisen ehkäisemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa tietoja käsitellään.

Katakriin on koottu kansallisiin säädöksiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvat vähimmäisvaatimukset. Katakri ei aseta tietoturvallisuudelle ehdottomia vaatimuksia, vaan siihen kootut vaatimukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Suomea sitoviin kansainvälisiin tietoturvallisuusvelvoitteisiin.

Vaatimuskehikon teema-alueet