Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
No items found.

Muun suojattavan omaisuuden dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luetteloitava kaikki oleellinen suojattava omaisuus määrittääkseen omistajuuksia sekä varmistaakseen, että tietoturvallisuuden toimenpiteet kattavat kaikki tarvittavat kohteet.

Iso osa suojattavasta omaisuudesta (mm. tieto, tietojärjestelmät, henkilöstö / yksiköt sekä kumppanit) käsitellään muiden tehtävien kautta. Organisaation tulee lisäksi listata muu oleellinen suojattava omaisuus, joka voi oman toiminnan luonteesta riippuen olla mm. laitteistoa (palvelimet, verkkolaitteet, työasemat, tulostimet) tai infrastruktuuria (kiinteistöt, sähköntuotto, ilmastointi).

Laitteiston turvallinen ja harkittu sijoittaminen

Critical
High
Normal
Low

Esimerkiksi tietojenkäsittelyyn käytettävät, sekä muut tärkeät laitteistot, olisi asetettava tiloihin turvallisesti ja harkitusti. Sijoittelun avulla tulee rajoittaa luvatonta pääsyä laitteille.

Laitteiston asiallisen huollon varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Laitteistoja olisi huollettava toimittajan suosittelemin aikavälein sekä toimittajan antamia määrittelyjä noudattaen.

Peruspalvelujen testaus, vikasietoisuuden arviointi ja varmistus

Critical
High
Normal
Low

Peruspalvelujen (kuten sähkön, tietoliikenteen, vedenjakelun, viemäröinnin, lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin) toimintaa seurataan, jotta voidaan varmistaa, että niiden kapasiteetti kattavan liiketoiminnan kasvun.

Datakeskukseen yhdistettävän laitteiston tunnistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on käytettävä laitteiston yksilöllistä tunnistamista yhteyden vahvistamiskeinona.

Kun tarpeellista, organisaation tulisi käyttää sijaintitietoisia tekniikoita todennuksen eheyden vahvistamiseksi tunnettujen laitesijaintien perusteella.

Laitteistojen suojaus luvattomia laitteita vastaan (TL II)

Critical
High
Normal
Low

Laitteistot suojataan luvattomien laitteiden (näppäilynauhoittimet, langattomat lähettimet ml. mobiililaitteet ja vastaavat) liittämistä vastaan.

Järjestelmien peruskokoonpano

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on ylläpidetty peruskokoonpanovaatimus tietotekniikkajärjestelmille ja teollisille ohjausjärjestelmille, jossa otetaan huomioon turvallisuusperiaatteet, esimerkiksi vähimmän toiminnallisuuden periaate (concept of least functionality).

Laitteiston eheyden varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation täytyy varmistaa sen laitteistokomponenttien eheys. Tämä voidaan toteuttaa:

  • Vaikeasti kopioitavilla aitouden todentavilla tarroilla
  • Kehittäjän toimittamilla todennettavilla sarjanumeroilla
  • Vaatimalla peukaoinninestoteknologioiden käyttöä
  • Laitteiston toimitukset sisältävät laitteisto- ja laiteohjelmistopäivitykset


Varmuuskopiolaitteiden asennus ja resursointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on asennettava ja ylläpidettävä ICT-ympäristöönsä redundantteja laitteita, joilla voidaan riittävän hvyin varmistaa liiketoiminnan tarpeet. Laitteet tulee asentaa siten, että niillä on tarvittavat resurssit, ominaisuudet ja toiminnot tarvittavien toimintojen suorittamiseen.

Ylijännitesuojien ja keskeytymättömien virtalähteiden (UPS) käyttö

Critical
High
Normal
Low

Ylijännitesuojat estävät virtatason nousujen ja laskujen vahingoittamasta laitteita. Keskeytymättömät virtalähteet (UPS) puolestaan takaavat rajallisen ajan akkuvirtaa, jonka avulla voidaan työskennellä lyhyiden sähkökatkostenkin aikana. Kriittiset laitteet pidetään kiinni UPS:ssä.

Hälytysjärjestelmät laitteiston ympäristöolosuhteille

Critical
High
Normal
Low

Hälytysjärjestelmien avulla tarkkaillaan tärkeimpien ympäristöolosuhteiden (esim. lämpötila ja kosteus) tasoa, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tietojenkäsittelylaitteistojen toimintaan.

Kaapelien suojaus

Critical
High
Normal
Low

Virta- ja tietoliikennekaaplien, jotka joko liikuttavat tietoa itsessään tai tukevat tiedonsiirtopalveluita, suojataan vahingolta, salakuuntelulta ja häirinnältä.

Kaapeloinnin turvallisuudessa olisi otettava huomioon mm. seuraavat seikat:

  • tietoliikennelinjojen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava maanalaisia tai muuten riittävän suojattuja
  • sähkökaapelit olisi eristettävä tietoliikennekaapeleista, jotta vältytään häiriöiltä
  • panssarikaapeleiden, sähkömagneettisen suojauksen tai teknisen haravoinnin käyttö erittäin kriittisissä paikoissa

Salamasuojaus

Critical
High
Normal
Low

Kaikkiin rakennuksiin ja kaikkiin saapuviin voimalinjoihin ja ulkoisiin viestintälinjoihin on asennettu salamasuojaus.

Sähkömagneettisen tietovuodon hallinta

Critical
High
Normal
Low

Sähköiset laitteet kuten kaapelit, näyttöpäätteet, kopiokoneet, tabletit ja älypuhelimet vuotavat sähkömagneettista säteilyä, josta on oikealla laitteistolla mahdollista selvittää alkuperäinen lähetetty tieto - vaikkapa syötetty käyttäjätunnus ja salasana.

Toimitilan rakenteissa olevat aukot (ikkunat, ovet, ilmastointi) suojataan, jotta ne eivät päästä säteilyä ulos. Lisäksi luottamuksellista tietoa käsittelevät laitteet sijoitetaan niin, että sähkömagneettisesta vuodosta johtuva tietovuotoriski pidetään mahdollisimman pienenä.

Laitehuoltolokin ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Laitteistolle tehdyt huollot kirjataan lokiin, joka sisältää tiedot mm.:

  • epäillyistä ja sattuneista vioista
  • ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä
  • laitteiden tarkistamisesta huollon jälkeen