Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
NIS2-vaatimustenmukaisuus: 5 tärkeintä asiaa teollisuudelle

Teollisuuden ala on viime vuosina kokenut merkittävän muutoksen nopean digitalisaation myötä. Teknologiat, kuten IoT (Internet of Things), automaatio ja pilvipalvelut, ovat mullistaneet tuotantoprosessit ja lisänneet tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tämä digitaalinen kehitys on kuitenkin tehnyt alasta myös viimeaikaisten verkkohyökkäysten ensisijaisen kohteen. IBM:n vuonna 2022 julkaiseman raportin mukaan teollisuus oli eniten kyberhyökkäysten kohteena, ja sen osuus kaikista hyökkäyksistä oli lähes 23 prosenttia. Tämä korostaa kestävien tietoturvatoimenpiteiden kiireellistä tarvetta.

Vastauksena näihin kasvaviin uhkiin Euroopan unioni on esittänyt NIS2-direktiivin, jossa asetetaan tiukkoja kyberturvallisuusvelvoitteita keskeisille palveluntarjoajille, myös teollisuuden alalla toimiville. NIS2-direktiivin noudattaminen on ratkaisevan tärkeää kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi, toimitusketjujen turvaamiseksi ja arvokkaan henkisen omaisuuden suojaamiseksi. Tässä blogikirjoituksessa esittelemme viisi tärkeintä syytä, joiden vuoksi teollisuuden on noudatettava NIS2-direktiiviä.

Aiheeseen liittyvä aineisto: NIS2-valmiiksi ISO 27001:n parhaiden käytäntöjen avulla (ekirja).

Kuuluuko organisaatiomme NIS2:n teollisuuden piiriin?

Ensinnäkin pyydämme ottamaan huomioon, että emme voi päätellä varmasti, kuulutko NIS2-kohderyhmään. Tämän osan tarkoituksena on kuitenkin antaa teille selkeämpi kuva siitä, voisiko NIS2-järjestelmä vaikuttaa suoraan teollisuusyritykseenne. Tarkat ohjeistukset löytyvät EUR-Lexin virallisesta liitteestä ”LIITE II: MUUT KRIITTISET SEKTORIT”.  Kuten liitteestä II käy ilmi, NIS2-direktiivi sisällyttää kyberturvallisuutta koskeviin vaatimuksiinsa tiettyjä teollisuudenaloja:

  1. Lääkinnälliset laitteet: Sisältää lääkinnällisten ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen laitteiden valmistajat, lukuun ottamatta tiettyjä erikoislaitteita.
  2. Tietokoneet, elektroniikka ja optiikkatuotteet: Kattaa yritykset, jotka valmistavat esimerkiksi tietokoneita ja optisia instrumentteja.
  3. Elektroniset laitteistot: Sisältää sähkökoneiden ja -laitteiden valmistajat.
  4. Koneet ja tarvikkeet: Sisältää yleisiä koneita ja laitteita valmistavat yritykset.
  5. Moottoriajoneuvot ja perävaunut: Sisältää autojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistajat.
  6. Muut kulkuneuvot: Kattaa muiden liikenteeseen liittyvien laitteiden tuotannon.

NIS2-direktiivi kohdistuu erityisesti edellä lueteltuihin teollisuuden aloihin. Siihen voidaan kuitenkin sisällyttää myös muita teollisuusyksiköitä, jos ne harjoittavat yhteiskunnallisten ja taloudellisten toimintojen kannalta olennaisiksi katsottuja toimintoja ja jos ne luokitellaan NACE Rev. 2 -luokitusjärjestelmän asianomaisiin pääluokkiin.

1. Kriittisen infrastruktuurin turvallisuus

Teollisuuden infrastruktuuria pidetään elintärkeänä infrastruktuurina, koska sillä on ratkaiseva rooli taloudessa ja jokapäiväisessä elämässä. Siksi tietoturvan tehostaminen asettamalla keskeisille palveluntarjoajille tiukkoja velvoitteita on ratkaisevan tärkeää, kun näitä kriittisiä assettejä suojellaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia teollisuusyrityksistä on kokenut vähintään yhden tietoturvahäiriön, mikä korostaa kestävien suojatoimien kiireellistä tarvetta. Tavoitteena on estää tuotannon vakavien häiriöiden syntyminen, varmistaa tuotannon jatkuvuus ja välttää merkittävät taloudelliset ja maineelle aiheutuvat vahingot.

Lisäksi teollisuuslaitokset eivät ole vain tuotantokeskuksia, vaan ne ovat toimitusketjun kannalta elintärkeitä, jotka vaikuttavat lukemattomiin yrityksiin ja kuluttajiin. Kuvittele, millaisia valtavia vaikutuksia suuriin autoteollisuuden laitoksiin kohdistuvalla kyberhyökkäyksellä voisi olla - ei pelkästään autotuotantoon vaan myös varaosatoimittajiin, jälleenmyyjiin ja jopa autojaan odottaviin asiakkaisiin. Tämä keskinäinen kytkeytyneisyys korostaa tarvetta tiukempiin turvallisuusvaatimuksiin. Lisäksi monet tuotantoprosessit ovat tiukasti sidoksissa just-in-time (JIT) -tuotantomenetelmiin, joissa pienikin häiriö voi johtaa moninkertaisiin viivästyksiin ja tulojen menetykseen.

Tuotannon jatkuvuuden lisäksi NIS2-vaatimusten noudattaminen tasoittaa tietä innovaatioille myös kyberpuolustuksessa. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen kannustaa ottamaan käyttöön käytäntöjä ja menettelyjä kaikenlaisten kyberturvallisuuteen liittyvien riskien lieventämiseksi. Lisääntynyt häiriönsieto helpottaa myös luottamusta, ei vain organisaation sisällä vaan myös ulkoisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, jotka luottavat teollisuuden toimintojen luotettavuuteen.

Lisäksi NIS2:n vankat tietoturvakäytännöt edistävät turvallista toimintaympäristöä luomalla valmiuden puitteet. Ennakoivilla toimenpiteillä suojellaan fyysistä ja digitaalista omaisuutta ja varmistetaan myös ISO 27001:n kaltaisten kansainvälisten standardien noudattaminen, mikä lisää organisaation uskottavuutta ja luotettavuutta.

2. Toimitusketjun turvallisuuden parantaminen

Teollisuuden toimitusketjut ovat monimutkaisia, joten niiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. NIS2 vaatii siksi tiettyjä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikilla toimitusketjun osapuolilla on vankat tietoturvatoimet, ja vähennetään siten haavoittuvuuksia, joita kyberrikolliset voivat hyödyntää. Tuoreen tutkimuksen mukaan 70 % organisaatioista on kokenut jonkinlaisen toimitusketjuun kohdistuneen hyökkäyksen viime vuoden aikana, mikä korostaa näiden tehostettujen turvallisuusprotokollien kriittistä tarvetta. Nykyaikaisten toimitusketjujen toisiinsa kytkeytynyt luonne tarkoittaa lisäksi sitä, että yhdenkin segmentin tietoturvaloukkauksella voi olla lumipallon kaltainen vaikutus, joka voi häiritä tuotantoa, viivästyttää toimituksia ja vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen.

NIS2-direktiivin käyttöönotto voi vähentää näitä riskejä merkittävästi. Turvallinen toimitusketju lisää myös yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja kuluttajien luottamusta, koska he voivat luottaa tietojensa suojaamiseen ja palvelujen luotettavuuteen.  Toimitusketjua suojaamalla valmistajat voivat paremmin suojata toimintaansa, ylläpitää liiketoiminnan jatkuvuutta ja parantaa yleistä häiriönsietokykyä. Toimittajat voivat välttää toimitusketjun häiriöihin ja kyberhyökkäyksiin liittyvät korkeat kustannukset ja tehdä toiminnastaan vakaampaa ja tehokkaampaa. Tämä auttaa viime kädessä säilyttämään kilpailuedun markkinoilla.

Lisäksi NIS2:n painopiste toimitusketjun turvallisuuteen korostaa yhteisen vastuun merkitystä. Ei riitä, että yksittäinen valmistaja turvaa järjestelmänsä, vaan kaikkien toimitusketjuun osallistuvien on osallistuttava tietoturvatoimiin. Tämä kollektiivinen lähestymistapa auttaa luomaan turvallisen ekosysteemin, joka minimoi hyökkääjien mahdolliset portit.

3. Jatkuvuuden varmistaminen digitalisaation lisääntyessä

Digitalisaatio on muuttanut tuotantosektoria esimerkiksi IoT:n, automaation ja pilvipalvelujen integroinnin myötä. Vaikka nämä edistysaskeleet lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta tehostamalla operaatioita ja mahdollistamalla reaaliaikaisen data-analytiikan, ne tuovat mukanaan myös lisääntyneitä tietoturvariskejä. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 75 % valmistajista on havainnut kyberuhkien lisääntyneen viime vuosina. NIS2:n noudattaminen edellyttää tehokkaita tietoturvatoimenpiteitä ja häiriöihin reagointivalmiuksia, joilla varmistetaan, että nämä innovaatiot eivät vaaranna alan turvallisuutta.

Lisäksi digitaalisten työkalujen käyttöönotto on lisännyt hyökkäyspintaa tuotantoverkoissa. Kun yhä useammat laitteet on kytketty toisiinsa, riski siitä, että yksittäinen vaarantunut laite vaikuttaa koko tuotantolinjaan, kasvaa eksponentiaalisesti. NIS2-vaatimustenmukaisuuden käyttöönotto tarkoittaa, että haavoittuvuuksiin on puututtava kaikissa digitaalisissa kosketuspinnoissa tehdastiloista pilvipalveluihin.

Lisäksi NIS2-vaatimustenmukaisuus edellyttää säännöllisiä tietoturva-arviointeja ja haavoittuvuuksien hallintakäytäntöjä, jotka ovat välttämättömiä erittäin digitalisoituneessa ympäristössä. Valmistaja voi jatkuvasti valvomalla ja päivittämällä tietoturvaprotokollia pysyä mahdollisten uhkien edellä ja välttää näin kalliita käyttökatkoksia ja ylläpitää keskeytymättömiä tuotantoketjuja.

Lyhyesti sanottuna, koska tuotantoala kehittyy jatkuvasti digitalisaation myötä, NIS2-vaatimusten noudattaminen tarjoaa kaksinkertaisen hyödyn: kehittyneiden teknologioiden tehokkuuden hyödyntäminen ja samalla kyberpuolustuksen vahvistaminen. Tämä tasapaino on ratkaisevan tärkeää kasvun ja innovoinnin ylläpitämiseksi turvallisuudesta tinkimättä.

4. Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Teollisuudessa on arvokasta henkistä omaisuutta, joka on usein yrityksen kilpailukyvyn kulmakivi. Valitettavasti tietoturvahyökkäykset ovat merkittävä uhka tämän henkisen omaisuuden eheydelle ja luottamuksellisuudelle. Luvaton pääsy yksinoikeudellisiin tai luottamuksellisiin tietoihin, rakennesalaisuuksiin tai innovatiivisiin suunnitelmiin voi heikentää yrityksen markkina-asemaa ja vahingoittaa sen tulevaisuuden näkymiä.

Edistämällä tehokkaita tietoturvakäytäntöjä valmistajat voivat suojata henkisen omaisuutensa tietoturvaloukkauksilta ja väärinkäytöksiltä. Esimerkiksi salauksen, monitekijätodennuksen ja kehittyneiden tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmien kaltaisten toimenpiteiden toteuttaminen voi luoda vahvan suojan mahdollisia hyökkääjiä vastaan. Työntekijöiden kouluttaminen phishing-yritysten ja muiden sosiaalisten manipulointitaktiikoiden tunnistamiseen on yhtä tärkeää turvallisen ympäristön luomisessa.

Kuten verkkoturva-asiantuntija Peter Tran kerran sanoi: ”Digitaalisella aikakaudella immateriaalioikeuksien varastaminen ei ole vain tuotesuunnitelmien menetys, vaan potentiaalinen eksistentiaalinen uhka yrityksille.” Tämä lausunto korostaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen liittyviä suuria panoksia tuotantoteollisuudessa.

5. Direktiivin noudattaminen

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä haluaisin korostaa ”itsestäänselvää” osaa: vaatimustenmukaisuutta. NIS2:n mukainen vaatimustenmukaisuus on ratkaisevan tärkeää erityisesti keskeisille ja tärkeille tuotantoalan toimijoille. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa huomattaviin seuraamuksiin, jotka voivat olla jopa 10 miljoonaa euroa tai 2 prosenttia vuotuisista tuloista, ja se voi vahingoittaa vakavasti organisaation mainetta. Taloudellisten seurausten lisäksi NIS2-direktiivin noudattamatta jättäminen voi johtaa tiukkoihin valvontatoimiin ja valvontaviranomaisten tiukempaan valvontaan.

Vaatimukset edellyttävät jatkuvaa seurantaa, häiriöistä raportointia ja konkreettisten tietoteknisten riskienhallintakäytäntöjen laatimista. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että yritykset ovat paitsi suojattuja kyberuhkia vastaan myös hyvin valmistautuneita reagoimaan tehokkaasti mahdollisiin häiriötilanteisiin, mikä parantaa yleistä turvallisuutta ja toiminnan häiriönsietokykyä. Organisaatioiden on esimerkiksi otettava käyttöön riskianalyysin, häiriötilanteisiin reagoimisen suunnittelun ja työntekijöiden säännöllisen tietoturvakoulutuksen kaltaisia käytäntöjä, jotta ne pysyvät ajan tasalla kehittyvistä uhkista.

Vaatimustenmukaisuus ei ainoastaan auta välttämään rangaistuksia, vaan sillä on myös toissijaisia hyötyjä. Kun organisaatiot noudattavat NIS2-direktiiviä, ne voivat parantaa yleistä tietoturva-asennettaan, saada kilpailuetua ja luoda luottamusta sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi vaatimustenmukaisuus voi helpottaa sujuvampaa vuorovaikutusta kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, sillä ne tuntevat olonsa turvallisemmaksi tehdessään yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, jolla on tietty tietoturvataso.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että NIS2-järjestelmän noudattaminen ei ole vain sääntelyvelvoite, vaan se on valmistajille strateginen välttämättömyys. Noudattamalla näitä ohjeita valmistajat voivat varmistaa kriittisen infrastruktuurinsa suojaamisen, mikä on olennaista toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja vakavien häiriöiden estämiseksi. Tämä tärkeä vaatimustenmukaisuustoimenpide ei ole pelkästään välitön hyöty, vaan se tarjoaa laajemmat puitteet paremmalle kyberturvallisuudelle ja toiminnan häiriönsietokyvylle. Digitalisaation lisääntyessä valmistajat kohtaavat nopeasti kehittyviä uhkia, jotka edellyttävät vankkoja turvatoimia, mukaan lukien riskinhallinta- ja häiriötilanteisiin reagoimisvalmiudet.

Lisäksi toimitusketjun turvallisuuden vahvistaminen auttaa valmistajia minimoimaan kolmansien osapuolten toimittajiin liittyvät riskit ja säilyttämään toimintansa eheyden. Immateriaalioikeuksien suojaaminen on toinen kriittinen tulos, jolla turvataan arvokas omaisuus, joka on olennainen osa kilpailuetua ja innovointia. Tietoturvakulttuurin edistäminen auttaa paitsi säännösten noudattamisessa myös vahvistamaan luottamusta ja mainetta asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Ottamalla käyttöön NIS2:n parhaat käytännöt, kuten nollaluottamusperiaatteet, monitekijätodennus (MFA) ja työntekijöiden jatkuva koulutus, voidaan vähentää merkittävästi häiriöiden riskiä. Lisäksi turvallisesta digitaalisesta infrastruktuurista johtuvat automaatio- ja innovointimahdollisuudet antavat organisaatioille mahdollisuuden menestyä markkinoilla, mikä takaa pitkän aikavälin menestyksen ja kestävyyden.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään NIS2-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja käyttämään työkalua tehokkuuden lisäämiseksi ja resurssien säästämiseksi, voit vapaasti avata ilmaisen kokeilujakson Digiturvamalliin. Digiturvamalli on erinomainen resurssi NIS2-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseen, ja se sisältää ISO 27001:n parhaat käytännöt, jotka tehostavat ja yksinkertaistavat tietoturvatoimia.

Sisältö

Jaa artikkeli