Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
10 CISO:n tärkeintä työtehtävää ja vinkkejä menestymiseen

Tietoturvajohtajan (Chief Information Security Officer, myöhemmin tässä kirjoituksessa CISO) rooli on tärkeä nykypäivän teknologiavetoisessa liiketoimintaympäristössä. Organisaation toiminnan ja datan "vartijoina" näillä ammattilaisilla on keskeinen rooli digitaalisen turvallisuuskulttuurin sekä digiturvapolitiikkojen ja -menettelytapojen rakentamisessa.

CISO:n roolin ytimessä on johtaa organisaation puolustusta kyberuhkia vastaan, varmistaa tietoturvan tärkeyden ymmärrys eri puolilla organisaatiota ja sovittaa tietoturvakäytännöt yhteen liiketoiminnan yleisten tavoitteiden kanssa.

Näiden osaajien harteilla lepää ehdottomasti iso osa organisaation jatkuvuudesta ja kehittymisestä - etenkin nykyisellä digitaalisella aikakaudella, jossa kyberuhat ovat nousussa.

Mitä CISO varsinaisesti tekee?

CISO (Chief Information Security Officer, suomeksi tietoturvajohtaja) on ylimmän tason johtaja, joka vastaa organisaation digiturvallisuusstrategian muotoilusta ja toteuttamisesta.

Usein suoraan toimitusjohtajalle raportoiva CISO johtaa yrityksen tietojenkäsittely-ympäristön ja teknologisen infrastruktuurin suojaamista kyberuhkilta. He muun muassa suunnittelevat toimintatapoja, suorittavat riskinarviointeja, varmistavat toimintatapojen toteutumisen ja noudattamisen sekä johtavat tietoturvahäiriöihin reagointia.

Täysipäiväinen CISO vai muu tietoturvasta vastaava henkilö?

Useimmiten CISO:n rooli on kokopäivätyö, erityisesti suuremmissa organisaatioissa, jotka käsittelevät suuria määriä arkaluonteista tietoa. Nämä organisaatiot ymmärtävät vankan tietoturvan kriittisen merkityksen ja nimeävät kokopäiväisen CISO:n kantamaan tämän vastuun.

CISO voi tässä tapauksessa keskittyä yksinomaan orgaisaation tietoympäristön turvaamiseen. He ovat usein osa johtoryhmää, joka ohjaa erillistä tietoturvaosastoa.

On kuitenkin hyvin yleistä, että pienemmät organisaatiot nimeävät tietoturvan päävastuun muille avainhenkilöille.

Näillä organisaatioilla ei välttämättä ole resursseja nimetä kokopäiväistä CISO:a, joten rooli voidaan sisällyttää muun johtohenkilön, kuten esimerkiksi teknologiajohtajan (CTO) tai IT-päällikön tehtäviin. Nämä henkilöt pyrkivät sitten valvomaan ja johtamaan tietoturva-asioita muiden tehtäviensä lisäksi.

Valitusta toimintamallista huolimatta tietoturvatietoisuus ja hyvä tietoturvataso on ensiarvoisen tärkeää riippumatta siitä, nimeääkö organisaatio kokopäiväisen CISO:n vai delegoi nämä vastuut muille avainhenkilöille.

Millaisia taustoja menestyneellä CISO:lla voi olla?

Ennen kuin sukellamme tarkemmin CISO:n ydintehtäviin, käsitellään lyhyesti taustoja, jotka valmistavat ammattilaisia näihin tehtäviin. CISO:ksi ei synnytä yhdessä yössä; sen sijaan heillä on usein monipuolinen kokemus eri turvallisuusalueilta, mikä antaa heille laajan käsityksen organisaation tietojen turvaamiseen liittyvistä erilaisista haasteista.

Sekoitus teknistä tietotaitoa, johtamiskykyjä ja vahvat kommunikaatiotaidot ovat keskeisiä tekijöitä menestyvän CISO:n työkalupakissa.

Osa menestyneistä CISO:ista omaa teknisen taustan, jolloin he ovat toimineet esimerkiksi verkko- tai järjestelmähallinnossa, ohjelmistokehityksessä tai IT-projektien hallinnassa. Tämä käytännön kokemus teknologiainfrastruktuurista on korvaamatonta, kun pyritään ymmärtämään teknisempiä tietoturvauhkia ja haavoittuvuuksia, joita yritys saattaa kohdata.

Osalla CISO:ista tausta on riskienhallinnan tai auditoinnin rooleissa, mikä auttaa kehittämään vahvaa ymmärrystä hallinnosta, sääntelystä ja organisaation valvonnasta. Nämä kokemukset tarjoavat osaamista etenkin organisaation hallinnollisempien tietoturvariskien tehokkaaseen priorisointiin ja hallintaan.

Hyödyllisen taustan CISO:lle tarjoaa myös organisaation operatiivinen toiminta. Kokemus organisaation päivittäisten toimintojen pyörittämisestä mahdollistaa laajan ymmärryksen siitä, kuinka erilaiset turvallisuustoimenpiteet voivat vaikuttaa näihin toimintoihin. Tämä käytännön ymmärrys auttaa toteuttamaan turvallisuusratkaisuja, jotka ovat tehokkaita, mutta eivät häiritse organisaation ydintoimintaa liikaa.

Viime aikoina on lisääntynyt myös laki- tai taloustaustasta tulevien CISO:jen määrä. Nämä CISO:t tuovat rooliin ainutlaatuisen näkökulman, auttaen suuntaamaan tietoturvastrategian yhteen liiketoimintastrategian kanssa ja varmistamaen, että tietoturvakäytännöt ovat lain, standardien tai asiakkaiden vaatimusten mukaisia.

Vaikka nämä taustat ovat yleisiä, jokainen organisaatio ja CISO on omanlaisensa. Tärkeintä on kyky ja halu sopeutua, oppia ja jatkuvasti hioa asiantuntemustaan nopeasti kehittyvässä kyberturvallisuusympäristössä.

10 CISO:n tärkeintä työtehtävää sekä vinkkejä niissä onnistumiseen

Menestyminen tietoturvajohtajana on monimutkainen ja vaativa tehtävä. Se vaatii yhdistelmän taitoja ja tietoja kaikilta tietoturvan hallinnan osa-alueilta. Seuraavissa osioissa perehdymme CISO:n kymmeneen tärkeimpään tehtävään. Näiden osioiden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva CISO:n vastuista, jotka kattavat kaikkea turvallisuusstrategioista käytäntöjen määrittelyyn, riskienhallintaan, henkilöstön motivointiin - ja paljon muuta.

1. Ylätason tietoturvaperiaatteiden ja -tavoitteiden määrittely

CISO määrittelee ja ylläpitää organisaation tietoturvaan liittyviä ylätason periaatteita. Näiden periaatteiden tulee ohjata yksityiskohtaisempien turvallisuuspolitiikkojen ja ohjeiden luomista, joita usein myös muut henkilöt auttavat rakentamaan.

Ylätason tietoturvaperiaatteissa tulisi määritellä ne prinsiipit, joihin organisaatio tietoturvatyössään sitoutuu. Ne voidaan koota yhteen ylätason tietoturvapolitiikaksi, joka on sidosryhmille jaettavissa oleva, usein ylimmän johdon hyväksymä asiakirja. CISO:n tehtävänä on myös säännöllisesti arvioida ja muokata periaatteita uusien uhkien, haavoittuvuuksien ja muiden ympäristömuutosten perusteella.

CISO:n tulisi yhdessä ylimmän johdon kanssa määritellä organisaation ylätason tietoturvatavoitteet. Tietoturvatavoitteiden tarkoituksena on määritellä tarkemmalla tasolla, mitä asioita turvallisuustyössä tällä hetkellä pyrittämään kehittämään. Näiden tavoitteiden on oltava mitattavissa, jotta organisaatio voi seurata niiden saavuttamista.

CISO ei siis ylläpidä staattisia ylätason periaatteita, vaan tekee linjauksia jatkuvasti kehittyvälle tietoturvatyölle, jonka on mukauduttava ja kasvattava reaaliajassa organisaation ja sen jatkuvasti muuttuvan ympäristön kanssa.

Vinkkejä CISO:na onnistumiseen:

 • Erottele ylätason periaatteet tarkemmista osa-aluekohtaisista politiikoista ja ohjeista. Molemmilla on tärkeä, erilainen rooli.
 • Käytä ylätason tietoturvatavoitteita ylimmän johdon sitouttamiseen tietoturvatyöhön. Tämä auttaa mm. tietoturvatyön resursointia sekä sovittamista yhdensuuntaiseksi organisaation muiden tavoitteiden kanssa.

2. Tietoturvapolitiikkojen ja -ohjeiden määrittely ja valvonta

CISO:n on tärkeää määritellä organisaatiolle riittävän kattavat osa-aluekohtaiset tietoturvapolitiikat sekä henkilöstön tietoturvaohjeet. Politiikkojen ja ohjeiden rakentaminen on yksi osa - niiden toteutumisen valvonta toinen yhtä merkittävä osa.

Tietoturvapolitiikat toimivat organisaationne tietoturvatekemisen selkärankana. Niissä määritellään, mitä toimenpiteitä organisaatio tekee tietoturvan eri osa-alueiden parissa. Niiden pitäisi olla selkeitä, kattavia sekä käytännöllisiä. Politiikoilla tulisi kattaa kaikki oleelliset tietoturvan osa-alueet, kuten pääsynhallinta, häiriöiden hallinta, teknisten haavoittuvuuksien hallinta, toimittajahallinta ja monet muut.

Ohjeiden on tarkoitus toimia arjen turvallisuusprinsiippeinä henkilöstölle. Niiden tulisi kertoa yksiselitteisesti, millaisia toimintasääntöjä erilaisissa arkisissa tilanteissa tulee seurata organisaation tietoturvan tukemiseksi. Ohjeiden tulisi kattaa henkilöstölle tärkeitä tietoturvan osa-alueita, kuten mobiililaitteiden käyttö, salasanojen hallinta, tunnistautuminen tai tietojärjestelmien hyväksyttävä käyttö ja monet muut.

Digitaalinen maailma on dynaaminen ja niin ovat myös sen uhat. Siksi staattiset politiikat eivät tue toimintaa; säännölliset tarkastukset ovat tehokkuuden avain. Valvonta varmistaa myös henkilöstön ohjeiden noudattamisen, sitouttaa heitä ja osallistaa heidät parantamaan ohjeita. Joitakin tehokkaita hyödynnettäviä toimia ovat mm. omistajien osoittaminen kaikille politiikan osille, vuosittaisten tarkistusten käyttäminen, työntekijöiden palautteen kerääminen sekä säännöllisten tarkastusten tekeminen.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Kohdista politiikat oikeille henkilöille. Jos politiikka käsittelee tietoturvahäiriöihin liittyvää lokitusta ja häiriöiden havaitsemista, se kannattaa jaella vain sen toteuttamiseen tarvittaville henkilöille. Mikäli ohje taas käsittelee turvallista etätyötä, sinun on saatava ohje kaikkien tietoon ja hyväksyttäväksi.
 • Erota tietoturvatoimenpiteet ja -ohjeet. Suosittelemme politiikkojen jakamista toteutettuihin toimenpiteisiin (esim. prosessin määrittely ja valvonta, teknologian käyttöönotto) ja ohjeisiin (säännöt, joita kaikkien tulee noudattaa). Näin voit tehdä politiikoista helpommin ymmärrettäviä.

3. Riskienhallinta ja muu jatkuva parantaminen tietoturvassa

Riskienhallinta on keskeinen osa CISO:n roolia, joka edellyttää sekä strategista että käytännönläheistä ajattelutapaa. Sinun tulee olla jatkuvasti valppaana, arvioida uusia uhkia ja haavoittuvuuksia ja varmistaa samalla, että organisaatiosi turvatoimenpiteet ovat ajan tasalla ja tehokkaita. Tämä ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan sen pitäisi olla loputon prosessi tietoturvakäytäntöjen jalostamiseksi ja parantamiseksi.

CISO:n rooli riskienhallinnassa keskittyy erityisesti sellaisen menettelytavan luomiseen, joka tuntuu hyödylliseltä sekä tehokkaalta ja osallistaa oikeat osapuolet oikein tavoin. Riskienhallinnan tavoitteena on auttaa organisaatiolle keskittämään tietoturvaresurssinsa sinne, missä niillä on eniten merkitystä. Saatatte haluta harkita yksikkökohtaisia työpajoja, kuukausittaisia istuntoja tai jatkuvaa prosessia, mutta joka tapauksessa organisaation pitää luoda itselleen toimiva riskienhallintaprosessi, joka auttaa löytämään oikeat tietoturvainvestoinnit ja parannukset.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Älykkäiden työkalujen käyttö. ISMS, GRC tai riskinhallintatyökalut ohjaat hyviin toimintatapoihin ja auttavat yhdistämään riskiajattelun varsinaisiin riskien käsittelytoimenpiteisiin ja niiden seurantaan.
 • Säännöllinen raportointi johdolle. CISO:n rooli ei ole vain riskien tunnistaminen ja lieventäminen, vaan myös riskitilanteen viestiminen ja ylimmän johdon sitouttaminen niiden vähentämiseen. Ylimmän johdon viestinnässä riskit toimivat paremmin kuin tekniset yksityiskohdat tai vaatimukset.

4. Häiriöiden havaitseminen ja hallinta

Häiriöiden hallinnassa ja havaitsemisessa on pohjimmiltaan kyse kestävien puolustusmekanismien rakentamisesta ja nopeasta reagoinnista, kun asiat menevät pieleen. CISO:na olet näiden ponnistelujen keskiössä - suunnittelet havaitsemis- ja reagointiprosesseja, mutta varmistat myös nopean ihmislähtöisen raportoinnin ja johdat tapahtuneista häiriöistä oppimista.

CISO:t eivät voi vain odottaa kyberhyökkäysten tapahtumista; heidän on ennakoitava niitä terveellä epäluulolla. Haluatte ehkä suorittaa säännöllisesti mm. penetraatiotestejä, joilla voitte testata puolustuksenne vahvuutta. Häiriön sattuessa on lisäksi oltava selkeä viestintäsuunnitelma, jotta tarvittavat osapuolet saadaan nopeasti vastaamistöihin. Tämä ei ainoastaan nopeuta toipumista, vaan myös vakuuttaa sidosryhmät siitä, että tilannetta hallitaan tehokkaasti.

Muista, että osa CISO:n roolia on jatkuva valppaus ja uuden oppiminen. Oppimalla jokaisesta häiriöstä olette jo matkalla kohti jatkuvaa parantamista.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Säännöllinen harjoittelu ja tarkistukset. Jotta häiriöiden hallinta olisi tehokasta, suunnitelmia on säännöllisin väliajoin harjoiteltava ja päivitettävä.
 • Seuraa viestintää viimeisimmistä tietoturvan trendeistä. Löydät monia organisaatioita, jotka viestivät uusista hyökkäysmenetelmistä, haavoittuvuuksista sekä kehittyvistä parhaista käytännöistä. Pitämällä itsenne ajan tasalla voitte havaita mm. teille tärkeitä muutoksia.

5. Tietoturvatietoisuuden kehittäminen ja muu henkilöstön osallistaminen

Organisaatiollanne voi olla käytössä edistynein ja vahvin tietoturvainfrastruktuuri, mutta tosiasia on, että minkä tahansa ympäristön heikoin lenkki ovat yleensä sitä käyttävät ihmiset. Tämän periaatteen ymmärtäminen voi todella parantaa CISO:n tehokkuutta.

Työntekijöiden tietoisuuden lähtökohtana ovat selkeät turvallisuusohjeet, joita heidän on noudatettava. Tämä ei korvaa koulutusta (ja avainhenkilöt tarvitsevat sitä enemmän), mutta se voi varmistaa, että jokainen ymmärtää vähimmäisvastuunsa ja tietoturvan tärkeyden jopa ensimmäisenä työpäivänä. Näitä ohjeita tulee päivittää säännöllisesti ja kohdentaa eri rooleihin.

Ole luova erilaisten opiskelutilaisuuksien järjestämisessä ja työntekijöiden tietoturvatietoisuuden parantamisessa myös muilla tavoilla. Luo säännöllisiä uutiskirjeitä, tietokilpailuja ja Q&A-foorumeita olennaisista turvallisuusaiheista. Sisällytä reaaliaikaisia case-esimerkkejä näihin istuntoihin jakaaksesi käytännön ymmärrystä. Tällä digitaalisella aikakaudella tietoinen ja hyvin perillä oleva tiimi voi olla yksi parhaista suojautumiskeinoista mahdollisia turvallisuusriskejä vastaan.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Tee henkilöstön minimivaatimuksista äärimmäisen selkeät. Mistä jokainen työntekijä (päivästä 1 alkaen) on vastuussa? Mielestämme jokainen vastaa omien tietoturvaohjeidensa tuntemisesta ja niiden noudattamisesta. Kun työntekijällä on lisäksi muita tietoturvavastuita (esim. järjestelmän pääkäyttäjyys tai vastuu jostain tietoturvatoimenpiteestä), näiden pitäisi myös olla yhtä selvästi hänelle viestitty.
 • Ymmärrä tietoturvan yhteistyöaspekti. Tietoturvatiimit ovat istuneet liian kaun eristyksessä muusta organisaatiosta. Tuo tietoturva pois toiminnan reunamailta, jotta sen ympärille voidaan todella alkaa luoda kulttuuria.

6. Tietoturva-arkkitehtuurin sekä -teknologioiden suunnittelu

Kun suunnittelette organisaationne tietoturvaa, huolella valitut teknologiset suojaukset ovat tietysti äärimmäisen tärkeitä.

Onnistunut tietoturva-arkkitehtuuri ja teknologian suunnittelu edellyttää pysymistä tietoisena uusista teknologioista sekä nykyisestä uhkatilanteesta. Tämä tarkoittaa valppautta uusien suojaustoimenpiteiden käyttöönotossa, kun niitä tulee saataville, ja myös nykyisten protokollien mukauttamista mahdollisten haavoittuvuuksien korjaamiseksi.

Muista siis huomioida uusimmat menetelmät kybermaailmassa, mutta ota käyttöön vain ne, jotka ovat yrityksesi kannalta oleellisia. Jokaisella organisaatiolla on ainutlaatuiset tietoturvavaatimukset, ja yhden koon lähestymistapa voi jättää aukkoja puolustukseen.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Aloita pohdinto riskeistä, älä teknologioista. Jokin aika sitten tiimimme tutki suosittuja tietoturvapalvleuita ja löysi yli 1500 hyvin laajasti käytössä olevaa. Koska ette siis selvästikään voi käyttää niitä kaikkia, varmistakaa keskittyvänne niihin, jotka pienentävät teidän organisaationne kannalta olennaisimpia riskejä.
 • Opettele ja hyödynnä, älä vain ota käyttöön. Varmista, että budjetoitte resursseja (erityisesti ihmisten aikaa) myös valitun teknologian oppimiseen ja tehokkaaseen käyttöön - ei vain sen ostamiseen ja “päälle laittamiseen”.

7. Vaatimustenmukaisuuden raportointi ja valvonta (compliance)

Vaatimustenmukaisuus ei todellakaan tarkoita ruksi ruutuun -toimintaa. Se on strateginen tehtävä, johon kuuluu lakien, parhaiden käytäntöjen, standardien, organisaation tavoitteiden ja teknisten valmiuksien välisen dynamiikan ymmärtäminen. Vaikka näiden monimutkaisten muuttujien läpi navigointi voi olla haastavaa, vahvan vaatimustenmukaisuuden ylläpitäminen on CISO:n keskeinen vastuu.

Yleisesti hyväksytyt parhaat käytännöt (esim. ISO 27001 -standardi) tarjoavat myös yhteisen tietoturvakielen sidosryhmille (esim. asiakkaillesi tai omalle ylimmälle johdolle). Niiden avulla voit myös vertailla organisaationne tietoturvan kypsyyttä johonkin merkitykselliseen.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Hyödynnä tietoturvan vaatimuskehikkoja. Valitsemalla teille tärkeitä tietoturvastandardeja (ISO 27001, CIS 18, NIST CSF tai vastaavat) tietoturvaohjelmanne selkärangaksi, perustatte ponnistelut testattuihin parhaisiin käytäntöihin, ymmärrätte nykyisen valmiustasonne paremmin ja kehitätte viestintäänne compliancesta. ‍
 • Käytä “compliance automation” -työkaluja. Vaatimusten ei tarvitse olla CISO:n huomion keskipisteenä – oman toimenpiteidenne pitäisi olla. Compliance automation -työkalut (kuten Cyberday.ai) voivat muuttaa toimenpiteesi vaatimustenmukaisuusraporteiksi ja parantaa vaatimustenmukaisuutta ilman, että tiimisi tarvitsee sukeltaa 200-sivuisien PDF-tiedostojen kimppuun.

8. Toimitusketjun turvallisuus ja sen valvonta

CISO:n on pohdittava turvallisuutta oman organisaation lisäksi myös koko toimitusketjun näkökulmasta, johon usein kuuluu lukuisia kumppaneita, toimittajia ja muita kolmansia osapuolia. Tämä ei ole aivan suoraviivainen asia, mutta se on täysin hallittavissa, kun sitä lähestytään järjestelmällisesti.

Tärkeä vaihe toimitusketjun hallinnassa on keskeisten toimittajien ja muiden kumppanien tunnistaminen. Tämän jälkeen organisaation on tehtävä päätöksiä siitä, millaisia todisteita näiden kumppaneiden turvallisuudesta tarvitaan. Muista, että ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, joten on tärkeää varmistaa, että jokainen avainkumppani on halutulla turvallisuustasolla. Tiiviimpi yhteistyö, tietoturvakyselyt tai tarkemmat auditoinnit voivat auttaa prosessia.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Tunnista kriittiset kumppanit. Ketkä ovat kumppaneita, jotka vaikuttavat suoraan palvelujenne jatkuvuuteen? Ketkä ovat niitä, joita ei voi helposti vaihtaa? Ja ketkä käsittelevät erittäin luottamuksellisia tietoja?
 • Päätä haluttu varmennustaso. Hyväksyttekö vain sertifioituja avainkumppaneita? Täytyykö heidän täyttää turvallisuuskyselyt vahvoin vastauksin? Vai riittääkö pelkkä epämääräinen lupaus hyvästä tietoturvasta?

9. Tietoturvan budjetointi ja resursointi

CISO:na sinulla on tärkeä rooli myös organisaationne tietoturvabudjetointiin sekä -resursointiin vaikuttamisessa.

Budjettisuunnittelu tarkoittaa turvallisuushankkeisiin tarvittavien varojen ennustamista - mm. ylätason tietoturvatavoitteiden saavuttamiseksi. CISO:n tehtävänä on aina löytää tasapaino vaaditun turvallisuustason ja käytettävissä olevien resurssien välillä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla liian tiukkaa, sillä erittäin pitkän aikavälin budjetointi voi olla haastavaa erityisesti jatkuvasti muuttuvassa kyberuhkien ja teknologian ympäristössä.


Resurssien kohdentaminen on yhtä tärkeää. Se sisältää sekä inhimillisten että teknisten resurssien osoittamisen erilaisiin tietoturvatoimenpiteisiin. Tehokas resurssien allokointi varmistaa, että kaikissa tietoturvan osa-alueissa on riittävästi työvoimaa ja ne pystyvät toimimaan optimaalisesti. Nykyään on suuri pula ammattitaitoisista tietoturvan osaajista, mikä voi tehdä tästä joskus erittäin haastavaa.About 65% of CISOs report that they lack the necessary staff to handle their cybersecurity needs.

Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Pidä puskuria. On hyvä käytäntö sisällyttää tietoturvabudjettiin hieman puskuria odottamattomia kuluja, kuten äkillisiä teknologiapäivityksiä tai odottamattomia häiriöitä varten.
 • Kasvata omaa tietoturvatiimiä sisältä. Tietoturvaosaajien löytäminen ja palkkaaminen ulkopuolelta voi olla haastavaa, ja saatatte lisäksi tarvita melko kattavaa taustatarkistusprosessia. Turvallisuusmielisten henkilöiden kouluttaminen askel askeleelta kasvaviin tietoturvarooleihin voi usein olla turvallisempi ja vähemmän resursseja vievä tapa edetä.

10. Tietoturvaan liittyvän yhteistyön ja viestinnän edistäminen

Myös turvallisuuteen liittyvän tiimityön edistämisen tulisi olla tärkeä osa CISO:n työtä. Tämä on elintärkeää sellaisen digiturvakulttuurin luomisessa, joka integroi koko henkilöstön yrityksen ylimmästä johdosta harjoittelijoihin saman päämäärän taakse.

CISO voi olla keskeinen toimija sellaisen ympäristön kehittämisessä, jossa turvallisuuskysymyksistä keskustellaan avoimesti ja niitä pidetään tervetulleina. Työntekijöiden pitäisi tuntea olonsa mukavaksi tullessaan sinun tai tiimisi luokse, tietäen, että hekin vaikuttavat organisaation yleiseen turvallisuusympäristöön. Tässä on tärkeää kannustaa ihmisiä jakamaan ideoitaan, kysymyksiään tai ilmaisemaan huolensa.

Lisäksi säännölliset tiedonjakotilaisuudet voivat olla erittäin hyödyllisiä. Nämä istunnot voivat sisältää uusia relevanttien uhkien läpikäyntiä, uusien tietoturvasääntöjen esittelyjä tai olemassa olevien toimenpiteiden vahvistamista. Muista tilaisuuksissa myös ei-teknisen henkilöstön merkitys ja räätälöi viestintätyylisi ja -kielesi kohdeyleisön mukaan.


Vinkkejä CISO:na menestymiseen:

 • Keep it simple. Kykysi selittää monimutkaiset turvallisuusasiat yksinkertaisin sanoin on paras työkalusi edistämään tietoturvayhteistyötä ja -kommunikaatiota kaikkien työntekijöiden kanssa.
 • Muista yhteistyö myös organisaation ulkopuolella. Yhteistyö esimerkiksi tietoturvayhteisöjen, toimialakohtaisten sidosryhmien tai tietoturvaviranomaisten kanssa voi olla helppoa ja erittäin arvokasta. Samalla kun opit muilta kokemuksista, ole valmis myös avoimesti jakamaan omia kokemuksiasi.

Yhteenveto

Kuten olemme käyneet läpi, Chief Information Security Officer (CISO) on keskeinen tekijä organisaation tietoturvallisuudessa. He ohjaavat toimenpiteitä, jotka suojaavat kyberuhkia vastaan ja edistävät samalla turvallisuustietoista kulttuuria ja viestintää. Menestyneellä CISO:lla on parhaimmillaan sekä teknistä tietämystä, vahvat johtamiskyvyt sekä erinomaiset viestintätaidot.

CISO:n vastuut ovat laajat ja monimutkaiset ulottuen esimerkiksi ylätason ohjaavista periaatteista ja tavoitteista sekä tietoturvapolitiikkojen ja -ohjeiden laatimisesta riskienhallintaan, häiriöiden hallintaan sekä toimitusketjun hallintaan. Se on johtamisrooli, jossa sinun on usein delegoitava ja valvottava, ja jossa voit todella vaikuttaa organisaatiosi turvallisuuteen, liiketoiminnan jatkuvuuteen sekä viime kädessä  menestykseen.

Muista pysyä ketteränä, ajan tasalla ja mukautua muuttuvaan kyberturvallisuusmaisemaan ja keskittyä samalla organisaatioosi liittyviin riskeihin. Älä koskaan unohda tärkeintä työkaluasi: viestintää. Kaikkien organisaatiossasi olevien ajan tasalla pitäminen ja sitoutuminen voi tehdä henkilöstöstäsi tehokkaan suojauskerroksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että CISO:n panos on korvaamaton organisaation tietoturvavalmiuden kehittämisessä. Ota rohkeasti vastaan roolisi monitahoiset haasteet ja korosta aina jatkuvaan kehittymistä ja uuden oppimista - sekä itsellesi että tiimillesi.

Sisältö

Jaa artikkeli