Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
6 keinoa organisaation tietoturvatyön tehokkuuden arviointiin

Tärkeä osaa hyvää tietoturvan hallintaa on omien tietoturvatoimenpiteiden tehokkuuden arvionti. Tällä pyritään varmistamaan, että kaikki resursseja vievät toimet todella vaikuttavat oman tieto-omaisuuden suojaamiseen.

ISO 27001 -standardissa oman tekemisen arviointia käsitellään mm. mittaamisen, sisäisten auditointien sekä johdon katselmusten kautta. Samoin myös tietoturvariskien hallinta on yksi näkökulma vertailla erilaisia näkökulmia ja löytää tehokkaimpia parannusinvestointeja. Myös EU:n uusi NIS2-tietoturvadirektiivi vaatii organisaatiota määrittämään selkeät omat menettelyt tietoturvan tehokkuuden arviointiin.

Konkreettisesti tietoturvan tehokkuuden arvioiminen tarkoittaa siis sen arvioimista, kuinka hyvin nykyiset suojaushallintajärjestelmäsi, prosessisi ja rakenteet suojaavat tietovarantoja erilaisilta tietoturvauhkilta. Se edellyttää sen ymmärtämistä, missä olet nyt ja mitä toimia tarvitaan tietoturva-asemasi vahvistamiseksi ja parantamiseksi.

Miksi tietoturvatyön tehokkuuden arviointi on tärkeää?

Ymmärrä haavoittuvuudet: Arvioinnit lisäävät ymmärrystäsi tietoturvaympäristön eri osa-alueista, jotka saattavat olla haavoittuvaisia. Kun tunnistat nämä alueet, organisaatiollasi on paremmat valmiudet priorisoida toimia ja vahvistaa näitä heikkouksia.

Löydä parannuksia: Jatkuva parantaminen on ainoa tie kohti vahvaa tietoturvan hallintajärjestelmää. Arvioinnit auttavat sinua tunnistamaan parannusideoita, jotka voit sitten priorisoida erikseen jatkokehittämistä varten.

Näe kokonaiskuva: Tietoturva on niin laaja aihe, että ilman erityisiä yleisarviointeja on helppomenettää kokonaiskuva ja hukkua yksityiskohtiin.

Muista, että tietoturvaa käsiteltäessä ennakoiva lähestymistapa on avainasemassa. Säännölliset kartoitukset ovat mahdollisuus havaita haavoittuvuudet etukäteen, ennen kuin ne muuttuvat tosielämän häiriöiksi.

Eri tapoja arvioida turvatoimien tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta

Tietoturvatason tehokkuutta arvioitaessa on otettava huomioon useita tekijöitä ja näkökulmia. Voit omaksua hyvin laajan lähestymistavan (esim. sisäiset auditoinnit) tarkastelemalla periaatteessa kaikkea turvallisuuteen liittyvää tekemistäsi. Tai voitte valita teknisemmän lähestymistavan (esim. tunkeutumistestauksen) ja saada yksityiskohtaisia tuloksia. Ja parhaassa tapauksessa ymmärrät kuinka yhdistää erilaisia lähestymistapoja organisaatiosi toiminnassa.

Sertifikaatit: Hanki ulkopuolinen asiantuntija arvioimaan vaatimustenmukaisuutesi

Tietoturvasertifioinnit ovat arvokkaita välineitä, joiden avulla organisaatiot voivat arvioida, validoida ja osoittaa tietoturvatoimiensa luotettavuuden. Tunnustetut tahot myöntävät nämä sertifikaatit yleensä tarkan arviointiprosessin jälkeen. Ne voivat auttaa organisaatioita arvioimaan turvatoimenpiteiden suhteellisuutta monin eri tavoin:

1. Vertailuanalyysi ja standardointi : ISO 27001- tai SOC 2 -standardien kaltaisten vakiintuneiden standardien mukainen arviointi. Kun sinut on sertifioitu standardia noudattaen, sidosryhmät tietävät, että turvallisuustoimenpiteesi ovat tämän monille tutun vaatimuskehikon parhaiden käytäntöjen mukaisia.

2. Kolmannen osapuolen arviointi: Sertifioinnin hankintaprosessiin kuuluu yleensä perusteellinen ulkoinen auditointi, jonka suorittavat akkreditoidut ammattilaiset. Tämä ulkoinen auditointi mahdollistaa puolueettoman arvion tietoturvastasi ja tarjoaa oivalluksia, jotka saattavat jäädä huomiotta sisäisesti.

3. Jatkuva parantaminen: Sertifioinnin ylläpitämiseksi organisaatioiden on suoritettava määräajoin tarkastuksia ja auditointeja. Tämä kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja auttaa varmistamaan, että turvatoimenpiteet pysyvät tehokkaina ja asianmukaisina teknologian ja uhkien kehittyessä.

4. Kilpailuetu ja asiakkaiden luottamus: Tunnustettu turvallisuussertifikaatti voi olla kilpailuetu, joka osoittaa asiakkaille, kumppaneille ja viranomaisille, että organisaatio on sitoutunut ylläpitämään korkeita tietoturvastandardeja.

Sisäiset auditoinnit:

Tietoturvan sisäiset auditoinnit ovat organisaation suorittamia järjestelmällisiä arviointeja, joiden avulla arvioidaan, kuinka hyvin sen tietoturvatoimet täyttävät sisäiset toimintaperiaatteet ja ulkoiset viranomaisvaatimukset. Sisäisten tietoturva-auditointien tekeminen on kuin organisaation kattava terveystarkastus - tietoturvan näkökulmasta.

Näiden tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että organisaation tietojenkäsittely- ja prosessointikäytännöt ovat turvallisia, tietojen eheys säilyy ja kyberturvallisuusuhkiin liittyvät riskit minimoidaan. Kun havaitsette jotain, mikä ei ole vaatimustenmukaista, dokumentoitte poikkeaman, joka on erikseen korjattava, jotta voidaan varmistaa jatkuva parantaminen.

Voitte esimerkiksi päättää tehdä kaksi sisäistä auditointia vuosittain - ja kattaa koko tietoturvan hallintajärjestelmän sisäisillä auditoinneilla kolmen vuoden välein. Nämä ovat varsin tavallisia lähestymistapoja ISO 27001 -sertifioiduissa organisaatioissa. Voit luonnollisesti käyttää myös ulkopuolisten konsulttien tai kumppaneiden apua näiden auditointien suorittamisessa.

Tietoturvamittarit:

Tietoturvamittarit ovat kvantitatiivisia mittareita, jotka auttavat organisaatioita arvioimaan omien tietoturvatoimien tehokkuutta. Nämä mittarit ovat tärkeitä organisaation tietoturvan kunnon seurannassa, säännösten noudattamisen osoittamisessa ja tietoturvainvestointeja koskevien tietoisten
päätösten tekemisessä.

Hyvien mittarien tulisi yhdistää eri tietoturvanäkökulmia. Tässä joitain esimerkkejä:

Hallinnolliset mittarit: Myöhässä olevat kohteet ISMS:ssä, vaatimustenmukaisuusarvot, tunnistettujen riskien määrä, tehtyjen parannusten määrä, aika poikkeaman korjaamiseen

Teknologiset mittarit: Häiriön havaitsemisaika, tunnistettujen haavoittuvuuksien määrä, % keskitetysti valvotuista käyttöoikeuksista

Henkilömittarit: kuinka monta prosenttia ohjeista luettu, taitotestien keskimääräiset tulokset

Johdon katselmukset: Sitouta ylin johto ”ison kuvan katselmusten" avulla

Johdon katselmukset ovat ylimmän johdon suorittamia arviointeja. Niissä käydään läpi tärkeimmät tietoturvanäkökohdat (esim. resurssien allokointi, kokonaiseteneminen kohti tavoitteita, riskienhallinnan tulokset, sisäiset auditoinnit) ja dokumentoidaan johdon näkemys asioista sekä halutut lisätoimenpiteet. Johdon katselmukset voidaan järjestää tapaamisina esim. kahdesti vuodessa, jossa tietoturvan avainhenkilöt esittelevät asioita ylimmälle johdolle.

Sovellusten tietoturvatestaus: Arvioi, kuinka hyvin tärkein omaisuus on suojattu teknisiltä haavoittuvuuksilta

Tietoturvatestauksella tarkoitetaan prosessia, jota käytetään tietojärjestelmien, sovellusten ja verkkojen haavoittuvuuksien arvioimiseen ja tunnistamiseen. Tässä lähestymistapa turvallisuuden arviointiin on erittäin teknologinen ja korostaa siten vain tiettyjä haavoittuvuuksia.

Jos organisaatiosi työskentelee ensisijaisesti ohjelmistokehityksen parissa, työkalut, kuten haavoittuvuuksien skannaus, tunkeutumistestaukset, sovellusten tietoturvatarkastukset ja jopa eettinen hakkerointi, voivat olla tärkeitä turvatoimien säännöllisen arvioinnin kannalta.

Työntekijöiden tietoisuus: Arvioi, toimivatko työntekijät turvallisesti jokapäiväisessä työssä?

Työntekijöiden tietoisuuden testaaminen on myös keskeinen osa organisaation yleisten tietoturvatoimenpiteiden arviointia. Tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin työntekijät ymmärtävät ja noudattavat organisaation tietoturvapolitiikkaa ja kuinka tehokkaasti he voivat vastata mahdollisiin tietoturvauhkiin jokapäiväisessä työssään. Parhaimmillaan työntekijät ovat organisaation ensimmäinen puolustuslinja.

Tietoisuuden valvomiseksi voit valita työkaluja, kuten tietojenkalastelusimulaatioita, tietoturvatestejä/tietokilpailuja, simuloituja sosiaalisia tekniikoita hyödyntäviä hyökkäyksiä tai vaaratilanteisiin reagoimisharjoituksia, joilla voit arvioida tietoturvaasi.

Sisältö

Jaa artikkeli