Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
ISMS-opas: 10 tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) päähyötyä

Tässä blogissa käsitellään ISMS:n käyttöönoton hyötyjä. Ennen sitä on kuitenkin tärkeää ymmärtää perusidea siitä, mitä ISMS oikeastaan on. Tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS) on systemaattinen ja kattava lähestymistapa organisaation jatkuvan tietoturvallisuuden varmistamiseen. Se määrittää toimintaperiaatteet, joiden kautta organisaatio toteuttaa tietoturvaa. Osa toimenpiteistä on teknologisia, osa hallinnollisia, osa henkilöstölähtöisiä.

Samalla tietoturvan hallintajärjestelmä tietoturvaan liittyvän tiedon näkyväksi ja mahdollistaa sitä kautta työn valvonnan, jatkuvan parantamisen sekä suuremman tiimin osallistamisen työhön.

Tietoturvan hallintajärjestelmän avainkomponentit ja -tavoitteet

Keskeisiä osia ja tavoitteita ovat nykyisten käytäntöjen ja valvonnan määrittely, riskiarviointien suorittaminen, turvallisuustietoisuusohjeiden ja -koulutuksen toteuttaminen, omaisuusluetteloiden ylläpito ja omaisuuden omistajien tunnistaminen. ISO 27001:n kaltaisten sertifikaattien kannalta välttämätön ISMS pyrkii laajentamaan tietoturvan toteuttamista IT-osaston ulkopuolelle varmistaen tietojen luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden koko organisaatiossa.

Se tarjoaa systemaattisen pohjan tietoturvan toteuttamiselle ja standardien noudattamiselle mahdollistaen mahdollisten uhkien tunnistamisen, analysoinnin ja lieventämisen. Tietoturvalla suojaudutaan kyberhyökkäyksiä, sabotaasia, vakoilua ja luonnonkatastrofeja vastaan, ja pidetään oma toiminta lainmukaisena.

ISMS hahmottelee ja esittelee organisaation lähestymistavan tietoturvaan tunnistaen uhkia ja mahdollisuuksia arvokkaan tiedon ja niihin liittyvien omaisuuserien ympärillä. Tämä ennakoiva lähestymistapa suojelee organisaatioita tietoturvaloukkauksilta ja minimoi häiriöt ongelmien realisoituessa.

10 tietoturvan hallintajärjestelmän päähyötyä

1. Keskitä kaikki tietoturvaan liittyvä tieto

Yksi ISMS:n merkittävä etu on kaiken turvallisuuteen liittyvän tiedon kerääminen yhteen keskitettyyn paikkaan. Tämä eliminoi riskin siitä, että tärkeimmät tietoturvatiedot ovat hajallaan tai vaikkapa yksinomaan CISO:n (Chief Information Security Officer) päässä. Järjestelmällisen ja keskitetyn lähestymistavan avulla ISMS varmistaa, että tärkeät tietoturvatiedot ovat saatavilla ja läpinäkyviä asianmukaisille sidosryhmille koko organisaatiossa.

Kun linkitetty dokumentaatio on helposti saatavilla (esimerkiksi tiettyyn omaisuuteen liittyvät riskit), voit helposti esitellä myös asioiden suhteita esimerkiksi auditoinnin aikana. Tämä ei ainoastaan paranna yhteistyötä ja viestintää, vaan myös auttaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja myötävaikuttaa vankempaan ja kattavampaan lähestymistapaan tietoturvan hallintaan.

2. Saavuta yleisesti parempi tietoturvataso

Tehokas ISMS on keskeinen osa tietoturvan kolmen peruspilarin varmistamisessa: tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Ottamalla käyttöön vankat käytännöt ja toimintatavat, ISMS:n kautta estetään luvaton pääsy arkaluonteisiin tietoihin, ylläpidetään tietojen tarkkuutta ja sekä varmistetaan, että kriittiset tiedot ovat saatavilla tarvittaessa.

Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ei ainoastaan suojaa organisaatiota mahdollisilta tietomurroilta, vaan myös luo kestävän perustan luotettavalle ja toimivalle tietojenkäsittelylle tietoturvan perusperiaatteiden mukaisesti.

3. Ole paremmin varautunut kyberhyökkäyksiin

ISMS:n käyttöönotto parantaa merkittävästi organisaation puolustusta kyberhyökkäyksiä vastaan. Rakentamalla selkeät toimintatavat ja niihin kytkeytyvän riskien hallinnan, ISMS vahvistaa puolustusta kyberhyökkäyksiä vastaan ja mahdollistaa ennakoivan uhkien lieventämisen.

Tällainen lähestymistapa sisältää haavoittuvuuksien tunnistamisen, turvatoimien toteuttamisen sekä jatkuvan seurannan ja sopeutumisen kehittyviin kyberriskeihin. Tämän seurauksena organisaatiolle syntyy paremmat valmiudet vastustaa kyberhyökkäyksiä ja vastata niihin, mikä varmistaa digitaalisten resurssiensa eheyden ja turvallisuuden.

4. Osallista henkilöstö ja luo kattavaa suojausta

Teknologiaan perustuvien riskien lisäksi ISMS suojaa organisaatiota huonosti perillä olevien tai tehottomien työntekijöiden vaikutuksilta. Edistämällä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ISMS varmistaa, että jokainen organisaation jäsen roolistaan riippumatta osallistuu arkaluonteisten tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseen.

Tässä ei ole ainoastaan kyse haavoittuvuuksia vastaan puolustautumisesta, vaan myös turvallisuustietoisen kulttuurin edistämisestä, mikä tekee työntekijöistä aktiivisen ja kiinteän osan organisaation yleistä suojastrategiaa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä säännöllistä koulutusta tai levittämällä ohjeita työntekijöille.

5. Tuo yhteen erilaiset tietoturvaan liittyvät toiminnot

ISMS varmistaa, että kaikki turvallisuuteen liittyvät näkökohdat hallitaan tehokkaasti yhdessä alustassa organisaation suojaamiseksi tietoturvaan perustuvilta riskeiltä. Tämä keskitetty lähestymistapa ei ainoastaan virtaviivaista turvatoimien toteuttamista, vaan myös helpottaa johdonmukaista seurantaa, valvontaa ja sopeutumista kehittyviin riskeihin.

ISMS toimii komentokeskuksena, joka mahdollistaa kattavan yleiskuvan organisaation tietoturvatasosta, edistää nopeaa päätöksentekoa ja tarjoaa yhtenäisen strategian erilaisten turvallisuusriskien tehokkaaseen torjumiseen.

6. Pysy kärryillä mukautuvista kyberriskeistä

ISMS:n tulee pysyä dynaamisena ja mukautuvana. Sen ydintehtävänä on kehittyä jatkuvasti, jotta uusiin riskeihin tai muutoksiin ympäristössä sekä organisaation toiminnassa reagoidaan. Mukautuessaan ajan myötä ja ennakoivasti ISMS varmistaa kestävän suojan ja edistää organisaation turvallisuustasoa.

7. Pienennä tietoturvaan liittyviä kustannuksia

Riskienhallinnan avulla ISMS auttaa vähentämään turvallisuuteen liittyviä kustannuksia välttämällä tarpeettomia suojateknologian kerroksia, jotka eivät ehkä ole tehokkaita. Arvioimalla systemaattisesti mahdollisia riskejä ISMS antaa organisaatioille mahdollisuuden tehostaa turvatoimiaan välttäen turhia toimenpiteitä.

Tämä kohdennettu lähestymistapa ei ainoastaan lisää turvainfrastruktuurin yleistä tehokkuutta, vaan myös edistää merkittäviä säästöjä eliminoimalla liialliset kulut. Loppujen lopuksi hyvin toteutettu ISMS ei vain vahvista kyberturvallisuusasentoa, vaan myös varmistaa kustannustehokkaamman ja resurssitehokkaamman tietoturvakehyksen.

8. Paranna organisaation työkulttuuria

ISMS:n kokonaisvaltainen lähestymistapa kattaa koko organisaation ja pyrkii vahvaan turvallisuustietoisuuden kulttuuriin työntekijöiden keskuudessa, jotka sitten sisällyttävät tietoturvanäkökulmia rutiinitoimintoihinsa. Tämä kattava lähestymistapa kattaa koko organisaation ja kasvattaa työntekijöiden tietoisuutta turvallisuudesta.

Tämä muutos kohti turvallisuustietoista kulttuuria ei ainoastaan vahvista organisaatiota mahdollisia uhkia vastaan, vaan myös edistää yhteistyöympäristöä, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on tärkeä rooli arkaluonteisten tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämisessä.

9. Suojaudu tietoturvaloukkauksilta

Yksi tärkeistä näkökulmista on lisäksi ISMS:n kyky suojata yritystäsi mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta tai niihin liittyviltä tutkinnoilta. Käsittelemällä haavoittuvuuksia järjestelmällisesti ja ottamalla käyttöön suojatoimenpiteitä ISMS toimii luotettavana suojana ja varmistaa arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden yrityksesi sisällä.

Lisäksi ISMS:n kautta syntyvät todisteet työstä auttavat osoittamaan, että asioita oli pyritty tekemään huolellisesti, vaikka joku riski olisikin lopulta realisoitunut.

10. Osoita sitoutumista tietoturvallisuuteen

Tehokkaan ISMS:n käyttöönotto voi auttaa organisaatiotasi voittamaan uutta liiketoimintaa ja siirtymään uusille aloille osoittamalla sitoutumista vankkoihin tietoturvakäytäntöihin. Ottamalla käyttöön tällaisen järjestelmän organisaatiosi voi näyttää pyrkivänsä noudattamaan parhaisiin tietoturvakäytäntöjä.

Tämä ei ainoastaan herätä luottamusta potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden keskuudessa, vaan korostaa tietoturvaan liittyvää ennakoivaa lähestymistapaa, joka vastaa nykyajan liiketoimintaympäristön odotuksia.

Perusteet: Kuinka ISMS yleensä toimii?

ISMS on järjestelmällinen lähestymistapa arkaluonteisten tietojen hallintaan niiden turvaamiseksi. Se sisältää ihmiset, prosessit ja tekniset järjestelmät soveltamalla riskienhallintaprosessia ja antamalla kiinnostuneille osapuolille takeet siitä, että riskiä hallitaan asianmukaisesti.

ISMS-työ perustuu riskien arvioinnin ja riskienhallinnan periaatteeseen. Ensimmäinen askel on tunnistaa nykyinen tietoturvataso, jotta seuraavaksi voidaan tunnistaa mahdollisia organisaation tietoihin kohdistuvia uhkia ja arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia. Tämä sisältää sekä sisäiset että ulkoiset uhat, ja ne voivat vaihdella tietomurroista luonnonkatastrofeihin.

Kun riskit on tunnistettu, seuraava askel on ottaa käyttöön toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tai poistamiseksi. Nämä toimenpiteet (joskus käytetään myös termejä kontrollit, hallintakeinot, tehtävä, jne.) voivat olla mitä tahansa teknisistä toimenpiteistä, kuten palomuurista ja salauksesta, sovittujen käytäntöjen muutoksiin sekä henkilöstön koulutusohjelmiin.

Tavoitteena on aina pienentää tietty riski hyväksyttävälle tasolle. On olemassa monia erilaisia tapoja toteuttaa riskienhallintaa, ja sopiva työkalu voi auttaa sinua säästämään paljon aikaa ja vaivaa. Riippuen valitsemastasi työkalusta, voit hyötyä jopa automaatiosta, joka auttaa tunnistamaan riskit ja toteuttamaan toimenpiteitä juuri sinua kiinnostavien vaatimuskehikkojen (esim. ISO 27001) perusteella.

ISMS sisältää myös säännöllisen seurannan ja tarkistukset. Tällä varmistetaan, että organisaatio todellakin toimii päätettyjen toimintatapojen mukaisesti. Tärkeää on myös palata säännöllisesti riskienhallinnan pariin. Kun uusia riskejä tunnistetaan, prosessi alkaa uudelleen riskinarvioinnilla.

Tärkeä osa ISMS:ää on myös jatkuva parantaminen. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä ei ole staattinen, vaan sitä päivitetään ja parannetaan jatkuvasti vastaamaan uusiin uhkiin ja organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin. Tätä prosessia vauhditetaan usein säännöllisillä auditoinneilla ja työpajoilla.

ISMS korostaa myös johdon sitoutumisen ja turvallisuuskulttuurin merkitystä organisaatiossa. Tämä tarkoittaa, että kaikki organisaatiossa ylimmästä johdosta alaspäin tiedostavat tietoturvan merkityksen ja ovat sitoutuneet sen ylläpitämiseen.

Lopuksi ISMS tarjoaa raamit lakisääteisten vaatimusten, kuten ISO 27001 tai NIS2, noudattamiselle. Tämä voi olla erityisen tärkeää organisaatioille, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja, kuten talous- tai terveystietoja. Seuraamalla ISMS-prosessia nämä organisaatiot voivat osoittaa ryhtyvänsä asianmukaisiin toimiin relevanttien vaatimusten täyttämiseksi.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että ISMS toimii tehokkaana työkaluna organisaation tietovarojen turvaamisessa. ISMS tuo organisaatioon kokonaisvaltaisen lähestymistavan tietoturvallisuuteen, joka kattaa sekä tekniset, hallinnolliset että inhimilliset näkökohdat. Sen tavoitteet ja edut vaihtelevat riskien vähentämisestä maineen kohentamiseen ja muuhunkin. Siksi ISMS:n perustamisen edut ovat selvät. Kyse ei ole vain vaatimustenmukaisuudesta, vaan tärkeiden tietojen viisaasta suojaamisesta ja liiketoiminnan jatkuvuuden vahvistamisesta.

Sisältö

Jaa artikkeli