Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
5 tehokasta tapaa osallistaa henkilöstöä digiturvatyöhön

Jatkuvasti kehittyvässä tietoturvaympäristössä tehokkaasti ylläpidetyn tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) luominen vaatii siirtymistä yksittäisistä sankariteoista yhteistyötä vaalivaan tietoturvakulttuuriin.

Tässä kirjoituksessa kerromme tavoista tietoturvaan liittyvän yhteistyön rakentamisessa sekä sen organisaatiolle tarjoamista hyödyistä.

Miksi yhteistyö tietoturvan parissa on tärkeää?

Osallistamalla digiturvatyöhön mukaan osaajia erilaisissa rooleissa ja eri vastuualueilla, vahvistatte digiturvatyön perustaa ja saavutatte työssä parempia tuloksia, kuten kattavampaa riskien arviointia, nopeampaa reagointia sekä laajempaa sitoutumista.

Kun perehdymme tiimityön, räätälöityjen koulutusohjelmien, avoimien viestintäkanavien ja yhteistyöhön perustuvien riskiarviointien monimutkaiseen maailmaan, opit kokonaisvaltaisen strategian kestävän tietoturvakulttuurin luomiseksi.

Tehokkaan tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) luominen edellyttää eri rooleissa olevien yksilöiden yhteistyötä. Vastuun jakaminen tiimin jäsenten kesken yhden avainhenkilön sijasta vahvistaa ISMS:ää. Tämä kollektiivinen lähestymistapa tarjoaa monia etuja, ja tiimilähtöinen strategia voi osoittautua tärkeäksi pyrittäessä reagoida nopeasti muuttuviin tietoturvauhkiin.

1. Tiimin monipuolisuus

Monipuolinen tiimi tuo useita näkökulmia mahdollistaen mm. tehokkaampia riskienarviointeja ja perusteellisempia turvatoimia. Kun ISMS:ää rakennetaan usean henkilön voimin, siitä tulee kestävämpi ja mukautuvampi, mikä on välttämätöntä kehittyvien tietoturvauhkien käsittelyssä. Vain yhden henkilön toiminta voi rajoittaa ISMS:ssä sovellettavia näkökulmia ja taitoja. Sen sijaan monipuolinen tiimi tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, ongelmanratkaisumenetelmiä ja innovatiivisia ideoita.

Lisäksi tiimilähtöinen lähestymistapa mahdollistaa nopeammat vasteajat, kun tiedot ja vastuut jaetaan jäsenten kesken. Yhteistyö ei pysähdy alkuperäiseen toteutukseen, vaan siitä muodostuu jatkuva sitoutuminen ISMS:n ylläpitämiseen ja parantamiseen myös pitkällä aikavälillä.

Tiimiin voi kuulua vetäjän lisäksi mm. järjestelmän tekninen ylläpitäjä (joka ymmärtää teknisen tietoturvan päälle) HR-edustaja (joka on tietoinen organisaatiokulttuurista ja tarpeista) sekä lakiasiantuntija (joka ymmärtää erilaisia noudatettavia vaatimuksia). Säännöllinen tiimityö varmistaa, että käytännöt ja menettelyt pysyvät ajan tasalla ja mukautuvat muuttuviin tietoturvahaasteisiin ja sääntelyn muutoksiin. Tämä jatkuva parantaminen sitoutuneen tiimin tukemana luo vahvan suojan mahdollisia tietoturvaloukkauksia vastaan.

Monet tietoturvatiimit kokevat uusien tietoturva-ammattilaisten rekrytoinnin haastavaksi. Tästä johtuen joissain organisaatioissa on käännytty kohti oman turvallisuustiimin kasvattamista sisältä käsin. Monipuolinen tiimi voi myös tukea tätä lähestymistapaa, kun osallistujilla ei tarvitse olla valtavia rooleja toiminnassa, vaan he voivat aloittaa antamalla oman pienen osan hallintajärjestelmän ylläpitoon, lisätä asiantuntemustaan kapealla alueella ja myöhemmin kasvaa tasaisesti vastaamaan laajemmasta roolista.

Edut laajemman tiimin saamisesta mukaan tietoturvatyöhön

Laajan ISMS-työhön omistautuneen tiimin edut ovat lukuisia. Tämä mahdollistaa mm. nopeamman päätöksenteon, sujuvamman toteutuksen ja paremman ongelmanratkaisun. Yhdessä työskennellessä tiimi voi kohdata haasteita, pohtia innovatiivisia ratkaisuja ja kääntää todennäköisyydet edukseen, samalla kun luodaan vankka ja turvallinen ISMS.

ISMS:n suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon osallistuva tiimi varmistaa tehokkaammat tulokset. Tämä johtuu monipuolisista taidoista, jaetuista vastuista ja vankasta ongelmanratkaisukyvystä. Voidaan sanoa, että kun on kyse vahvan ISMS:n rakentamisesta, tiimityö kannattaa!

Tiimityö luo myös yhteistä vastuun kulttuuria tietoturvaan liittyen. Arvostamalla eri tiimien jäsenten asiantuntemusta organisaatiot voivat navigoida kyberturvallisuuden monimutkaisessa maisemassa itsevarmemmin.

2. Räätälöityjä oppimiskokemuksia tietoisuusohjelmien kautta

Kyberturvallisuusmatkan aloittaminen saattaa tuntua osalle työntekijöistä työläältä ja aikaavievältä. Siksi on tärkeää, että se on mahdollisimman helppoa ja saavutettavaa kaikille roolista tai asiantuntemuksesta riippumatta. Oppimiskokemuksen räätälöinti on välttämätöntä. Harjoitusten tulee olla sopivia jokaiselle roolille. Olitpa IT-asiantuntija tai asiakaspalvelutyöntekijä, koulutus suunnitellaan sopivaksi, mukaansatempaavaksi ja suoraan työntekijän päivittäisiin tehtäviin liittyväksi.

Tietoturvan hyvistä käytännöistä oppimisen ei tarvitse olla tylsää. Organisaatiolla on erilaisia resursseja ja vaihtoehtoja, joista valita – interaktiivisista työpajoista hyödyllisiin työkaluihin ja verkkokursseihin. Tavoitteena on tavata työntekijät siellä, missä he ovat, jolloin heidän on helppoa olla tekemisissä materiaalin kanssa mieltymyksiensä ja aikatauluinsa sopivalla tavalla.

Kyberturvallisuuden ymmärtämisen ei pitäisi tuntua salakoodin tulkitsemiselta. On erittäin tärkeää eritellä, mitä organisaatiosi työntekijöiden on tiedettävä ilman, että he ovat jo kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Olennaisten tietojen yksinkertaistaminen on avainasemassa työntekijöiden oppimisen menestyksessä. Nykypäivän nopeatempoisessa työympäristössä on välttämätöntä, että jokainen saavuttaa nopeasti ja helposti arjen tehtäviinsä tarvitsemansa arvokkaan tiedon. Tämä ei ainoastaan edistä yksilöllistä oppimista ja kasvua, vaan lisää myös tuottavuutta ja tehokkuutta työpaikalla.

Olennaisten tietojen yksinkertaistaminen on avainasemassa työntekijöiden oppimisessa.

Yksi tapa tehdä tämä on käyttää tekniikkaa ja työkaluja, jotka virtaviivaistavat prosessia. Tarjoa esimerkiksi digitaalinen oppimistyökalu, kuten Digiturvamallin Ohjekirja, josta henkilökuntasi löytää tarvitsemansa arjen tietoturvaohjeet. Toinen vaihtoehto voi laajemman organisoidun tietokokonaisuuden luominen, joka sisältää artikkeleita, ohjeita, videoita ja usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin pääsee milloin tahansa. On myös hyödyllistä pitää nämä tiedot ajan tasalla ja helposti haettavissa, jotta tiedot voidaan löytää pienellä vaivalla.

Kaikenlaisen koulutuksen tulee olla selkeää, ytimekästä ja suoraviivaista, jotta oppimisprosessi olisi mutkaton. Poista tarpeeton ammattisanasto tai monimutkainen kieli, joka saattaa hämmentää henkilöstöä. Käytä sen sijaan selkeää, yksinkertaista kieltä, jota jokainen työntekijä ymmärtää asemastaan tai taustastaan riippumatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että olennaisen tiedon saatavuuden yksinkertaistaminen on enemmän kuin vain kätevä strategia. Se on kriittinen peliliike, joka voi vaikuttaa suuresti työntekijäsi tietoturvaymmärrykseen ja haluun oppia. Turvallisuudesta oppimisen tulee olla yhtä yksinkertaista kuin se on tärkeää.

3. Avoimet raportointikanavat

Hyvien tietoturvavalmiuksien rakentaminen ei tarkoita ainoastaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, vaan myös avoimen viestinnän kulttuurin ja jatkuvan parantamisen edistämistä. Luottamuksellisten raportointikanavien luominen on tässä tärkeä askel. Luomalla suojatun ja anonyymin järjestelmän, työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan viipymättä kaikista mahdollisista tietoturvahäiriöistä tai muista tapauksista.

Esimerkki työkalusta, jossa on integroitu ominaisuus, jolla henkilöstö voi raportoida häiriöistä ja poikkeamista.

Avoimen ilmapiirin luomisen arvoa, jossa kaikki voivat keskustella ja tunnistaa mahdollisia uhkia, ei voida liioitella. Tällaisen ilmapiirin edistäminen luo tietoturvan ympärille yhteisen vastuun tunteen. Tämä tuo tietoturvan lähemmäs työntekijöitä. Kanavat voivat olla kaikkea sovelluksista tai työkaluista, sähköisiin. postilaatikkoihin tai jopa nimettyihin henkilöihin.

Luomalla avoimia raportointikanavia työntekijöitä ei vain velvoiteta, vaan heitä myös rohkaistaan ilmaisemaan tietoturvaan liittyviä huolenaiheita tai raportoimaan tapauksista, joihin he törmäävät työssään. Tällainen järjestelmä lisää luottamusta työntekijöiden keskuudessa. Tieto siitä, että heidän huolensa käsitellään luottamuksellisesti ja ilman pelkoa seurauksista motivoi heitä ilmoittamaan viipymättä kaikista mahdollisista poikkeamista.

Luottamuksellisen raportoinnin lisäksi avoimien ovien politiikan toteuttaminen vahvistaa entisestään organisaation tietoturvaa. Tämä lähestymistapa edistää ympäristöä, jossa henkilöt keskustelevat turvallisuusasioista esihenkilön tai omistautuneen turvallisuushenkilöstön kanssa. Avoimet viestintälinjat antavat työntekijöille mahdollisuuden jakaa näkemyksiään, hakea ohjausta ja osallistua yhteiseen digitaalisen omaisuuden turvaamiseen.

Palautteen vastaanottaminen ja arvostaminen

Usein huomiotta jätetty, mutta kriittinen näkökohta kyberturvallisuudessa on inhimillinen elementti. Jotta tietoturvakoulutus olisi tehokasta ja resonoisi työntekijöiden keskuudessa, on olennaista, että palautemekanismit ovat helposti saatavilla. Luomalla työntekijöille mahdollisuuksia antaa palautetta esimerkiksi ohjeista, organisaatiot voivat kehittää koulutustaan jatkuvasti.

Esimerkki palautteen antamisesta Digiturvamallissa.

Tämä kaksisuuntainen viestintä ei ainoastaan paranna ohjeistuksen yleistä laatua, vaan myös osoittaa työntekijöiden sitoutumista tietoturvan parantamisessa. Se on tunnustus siitä, että työntekijöillä on tärkeä rooli organisaation turvallisuusasenteissa ja heidän panostaan arvostetaan.

Avoimien raportointikanavien edut

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoimen ja luottamuksellisen raportoinnin mahdollistaminen yhdistettynä helposti saatavilla olevaan palautekanavaan luovat perustaa kestävälle tietoturvakulttuurille. Antamalla työntekijöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti tietoturvaprosessiin, organisaatiot luovat yhteistyöhön perustuvan ja mukautuvan lähestymistavan, mikä lopulta vahvistaa heidän puolustustaan kehittyviä kyberuhkia vastaan.

4. Turvallisuuskulttuurin edistäminen

Vahvan turvallisuuskulttuurin luominen organisaatioon on elintärkeää kyberuhilta suojautumista varten. Kaikkien työntekijöiden rohkaiseminen ottamaan vastuuta turvallisuuden priorisoimisesta päivittäisissä tehtävissään on avaintekijä organisaation turvaamisessa sisältäpäin. Siksi on tärkeää korostaa tietoturvan perustaitojen ja säännöllisen koulutuksen merkitystä. Työntekijöiden on ymmärrettävä, kuinka nämä näennäisesti yksinkertaiset käytännöt auttavat suojaamaan arkaluonteisia tietoja ja ehkäisemään mahdollisia kyberuhkia.

Yksi tehokas strategia on järjestää tietoturvakampanjoita tai -tapahtumia, jotka luovat mahdollisuuksia kollektiiviseen osallistumiseen ja oppimiseen. Nämä aloitteet eivät ainoastaan tarjoa arvokkaita näkemyksiä jatkuvasti kehittyvästä kyberuhkien maisemasta, vaan myös edistävät jaettua vastuuta organisaation turvallisuudesta.

Harjoitukset, työpajat tai tiedotustilaisuudet vievät eteenpäin viestiä siitä, että jokaisella työntekijällä on ratkaiseva rooli organisaation turvallisuuden ylläpitämisessä. Tässä yhteistoiminnassa työntekijöistä ei tule vain turvatoimien vastaanottajia, vaan myös kyberturvallisuutta arvostavan ja priorisoivan kulttuurin aktiivisia vaikuttajia. Kun he sisäistävät roolinsa tärkeyden turvallisen ympäristön ylläpitämisessä, organisaation tietoturvavalmius paranee.

5. Riskiarvioinnit yhteistyönä

Yhteistyössä tehtävät riskinarvioinnit tuovat uuden tavan tunnistaa ja käsitellä organisaation mahdollisia uhkia ja heikkouksia. Näissä riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyy laajempi joukko eritaustaisia henkilöitä, mikä varmistaa kattavamman tietoturvariskien ymmärtämisen.

Yhteistyövetoisissa riskiarvioinneissa tehokkuus piilee siinä, että ne tuovat pöytään erilaisia näkökulmia. Organisaatiot voivat saada enemmän tietoa, kokemuksia ja ainutlaatuisia näkemyksiä ottamalla mukaan laajemman joukon ihmisiä eri osastoilta. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan tunnista riskejä, jotka saattavat jäädä huomaamatta erillisemmässä arvioinnissa, vaan myös edistää kollektiivisen vastuun kulttuuria turvallisuudesta.

Miksi ottaa mukaan useita osastoja?

Osastojen välinen yhteistyö on tehokkaan riskienarvioinnin kulmakivi. Tietoturvariskit rajoittuvat harvoin yhteen osastoon tai organisaation osa-alueeseen. Yhteistyön rohkaiseminen varmistaa, että arviointiprosessi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. IT-osasto voi olla hyvin perehtynyt teknisiin uhkiin, mutta talous- tai henkilöstöosasto voi tarjota arvokasta tietoa tietojen käsittelyyn tai työntekijöiden käytäntöihin liittyvistä riskeistä.

Lisäksi yhteiset riskinarvioinnit helpottavat tunnistettujen riskien mahdollisten vaikutusten ja todennäköisyyden ymmärtämistä luotettavammin ja realistisemmin. Eri näkökulmien yhteistyö varmistaa, että riskiarvioinnit eivät ole vain perusteellisia vaan myös organisaation laajempien tavoitteiden mukaisia.

Kuinka luoda yhteistyöhön perustuva lähestymistapa?

Käytännössä tekemiseen voi sisältyä yhteistyötä ja tiimityöskentelyä työkalun sisällä, työpajoja, kokouksia ja aivoriihiä, jotka tuovat yhteen eri osastojen edustajia. Avoimen viestinnän kannustaminen antaa eri ryhmille mahdollisuuden jakaa ainutlaatuisia näkemyksiään ja huolenaiheitaan, mikä edistää kokonaisvaltaisempaa arviota.

Kaiken kaikkiaan yhteistoiminnalliset riskiarvioinnit edustavat eteenpäin katsovaa strategiaa nykypäivän monimutkaisessa uhkakuvassa. Ottamalla mukaan laajempi joukko ihmisiä ja edistämällä eri osastojen välistä yhteistyötä organisaatiot paitsi tunnistavat riskejä kattavammin, myös edistävät jaetun vastuun kulttuuria ja ennakoivaa riskienhallintaa. Se on tehokas lähestymistapa, joka hyödyntää koko organisaation kollektiivista älykkyyttä suojautuakseen erilaisilta turvallisuusuhilta.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että monipuolinen yhteistyö on hyödyllistä vankan ISMS:n rakentamiseksi. Ottamalla mukaan henkilöitä, joilla on erilaisia rooleja, jakamalla vastuuta ja edistämällä tiimilähtöistä strategiaa, organisaatiot tehostavat riskien arviointia, nopeuttavat reagointimekanismeja ja sitoutuvat yhtenäisenä tietovarojen turvaamiseen.

Monipuolinen tiimi monipuolisine näkökulmineen tuottaa perusteellisia riskien arviointeja ja ratkaisuihin, mikä varmistaa sopeutumiskyvyn kehittyviin kyberturvallisuusuhkiin. ISMS-työssä omistautuneen tiimin edut, mukaan lukien nopeampi päätöksenteko ja ongelmanratkaisu, mahdollistavat hyvät valmiudet suojautua uhkilta ja reagoida mahdollisissa häiriötilanteissa.

Pohjimmiltaan tiimityön, koulutuksen, avoimen viestinnän ja yhteistyöhön perustuvan riskinarvioinnin yhdistäminen luo kokonaisvaltaisen ja ennakoivan lähestymistavan kyberturvallisuuteen. Arvostamalla eri tiimien jäsenten asiantuntemusta organisaatiot voivat navigoida kyberturvallisuuden monimutkaisessa maisemassa ketterästi ja itsevarmasti, mikä varmistaa koko yrityksen pitkän aikavälin turvallisuuden ja joustavuuden.

Sisältö

Jaa artikkeli