PALVELEMME NYT MYÖS ILMAISEKSI

Tietosuojamallin käyttöehdot (voimassa 28.2.2019 asti)

Päivitetty viimeksi 10.8.2018.

1.        Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Agendium Oy:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Tietosuojamalli-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välisen sitovan sopimuksen (jäljempänä “Sopimus”) olennaisena ja erottamattomana osana. Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot.

Käyttöehtoihin sovelletaan myös seuraavia liitteitä mainitussa järjestyksessä: 

Sopimusliitteen henkilötietojen käsittelystä voit halutessasi tilata sähköisesti allekirjoitettavaksi osoitteen https://agendium.com/sopimus kautta.

Löydät lisätietoja tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä käytännöistämme osoitteesta https://agendium.com/GDPR/. Mikäli sinulla on kysyttävää ehtoihin liittyen tai haluat saada kappaleet näistä ehdoista sähköpostitse, ole yhteydessä tiimiimme osoitteessa tiimi [at] tietosuojamalli.fi.

2.        Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy palveluun ja hyväksyy samalla nämä Sopimusehdot. Asiakas voi rekisteröityä palveluun esimerkiksi suoraan Tietosuojamalli.fi-sivuston kautta. Maksullinen tilaus palvelusta tehdään erikseen suoraan Tietosuojamalli-työkalun kautta.

Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään vahvistetun tilausjakson päättymiskuukauden loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään 30 päivää ennen tilausjakson päättymistä Palvelussa. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta edellä mainitun mukaisesti, maksullinen tilausjakso uusiintuu automaattisesti uudeksi määräaikaiseksi tilausjaksoksi, joka on yhtä pitkä kuin alkuperäinen tilausjakso.

3.        Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uusien Sopimusehtojen voimaanastumista.

4.        Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää Sopimus ja Palvelu kolmannelle osapuolelle.

5.        Palvelun kuvaus

Palvelu on Palveluntarjoajan tietoverkon välityksellä tarjoama tietokoneohjelmistoon perustuva palvelu, jolla Asiakas voi hallita tietosuojaan liittyviä sisältöjään ja tehtäviään. Palveluntarjoaja voi tarjota Palveluun muita lisäpalveluita, joista peritään erillinen maksu.

Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua Asiakkaan sisäisen liiketoiminnan tarkoituksiin Sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua.

Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on", eikä Palveluntarjoaja takaa Palvelulle erityistä palvelutasoa tai takuita Palvelun virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

Palvelun osana asiakkaille tarjotaan mallisisältöä, jotka tietosuoja-asetusten mukaisuuden varmistamiseksi pitää omassa toiminnassa huomioida. Tietosuojamallin pohjasisältö tarjotaan Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International (CC BY-NC-ND 4.0) -lisenssillä. Asiakas saa jakaa tai kopioida sisältöä vapaasti missä tahansa kanavassa edellyttäen , että tietojen yhteydessä on linkitys tietolähteeseen (www.tietosuojamalli.fi), materiaalista ei tehdä johdannaistöitä eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. 

6.        Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajalle rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot ja sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihinsa viipymättä. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

Asiakas vastaa siitä, ettei käyttäjätunnuksia ja salasanoja luovuteta kolmansille tahoille. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli Asiakkaan hallinnoima käyttäjätunnus joutuu kolmannen haltuun.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua näiden Sopimusehtojen tai lain vastaiseen toimintaan. Mikäli Palvelua käytetään sellaisiin tarkoituksiin tai mikäli Asiakkaan antamat tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua sekä oikeuden poistaa välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta kaiken materiaalin, joka rikkoo Sopimusehtoja.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle Palvelun palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä.

7.        Aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämä sisältö kuuluu Asiakkaalle.

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille.

Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi Palveluun rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

Palvelu ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tuottama aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijäoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta sekä siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää Palveluun ja käsitellä siellä sen loppuasiakkaiden henkilötietoja.

8.        Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Asiakkaan loppuasiakkaille sattuneista vahingoista, eikä toimenpiteistä, joita Asiakkaan palveluksessa olevat henkilöt suorittavat.

Palvelun pohjasisältö on luotu käyttämällä useita eri asiantuntijoita, lähteitä, analyysejä sekä virallisia asetuksia. Palveluntarjoajan pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Palveluntarjoaja ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Tarjotut ohjeet, tehtävät, kannanotot ja arviot ovat Palveluntarjoajan näkemyksiä, jota jokaisen käyttäjän tulee soveltaa itselleen parhaalla tavalla. Palveluntarjoaja ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Palveluntarjoaja tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa Palvelun perusteella luotujen tietosuojakäytäntöjen tuloksista, vaikutuksista tai esimerkiksi käyttäjän tietosuoja- tai tietoturvavahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita käytäntöjen soveltamisesta voi aiheutua.  Palvelun sisällä oleva informaatio voi muuttua ja kehittyä nopeastikin erilaisten toimijoiden kannanottojen ja sovellusohjeiden myötä.  Palveluntarjoaja pyrkii pitämään pohjasisällön mahdollisimman ajantasaisena, mutta ei sitoudu ilmoittamaan Palveluun tehtävistä muutoksista ennakkoon. Palvelu on luotu auttamaan teitä tietosuojatyössä, joten sitä ei tule käsittää tietosuojatoimenpiteeksi itsessään. 

Suunnitellessaan omia tietosuojatoimenpiteitä, Asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä arvioonsa henkilötietojen käsittelyn aiheuttamasta riskistä. Asiakas vastaa tietosuojakäytäntöjensä muodostamisesta, niiden avulla saavutettavista tuloksista sekä muista seurauksista. 

Palveluntarjoajan Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu Asiakkaalle on rajoitettu Asiakkaan Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana maksamaan määrään (poislukien arvonlisävero).

Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien rajoittamatta liikevaihdon tai tulon menetys, käyttömahdollisuuden tai tietojen menetys. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai siitä, että Asiakas on luovuttanut Palvelun käyttöoikeuden tai oikeuksia kolmansille osapuolille.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää tai voittaa ("force majeure"). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolien ohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot tai palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai vastaavat kolmansien tahojen toteuttamat lain vastaiset toimet. Osapuolen alihankkijan joutuessa force majeure tilanteeseen tämä vapauttaa myös osapuolen vastuusta.

9.        Hinnat ja laskutus

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero, mikäli toisin ei ole ilmoitettu.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uusi hinnasto tulee voimaan aikaisintaan seuraavan laskutusjakson alussa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Palvelun laskutusjakso on sama kuin Palvelun tilausjakso. Lisäpalvelut veloitetaan joko yhdessä Palvelun kanssa tai erillisellä laskulla. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, ja oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta suljetun Palvelun uudelleenavausmaksu, mikäli Palveluntarjoajan arvion mukaan Palvelun uudelleenavaaminen on mahdollista. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

10.    Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käyttää henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Palveluntarjoajan Tietosuojakäytäntöä. Palveluntarjoajan toteuttama henkilötietojen käsittely on määritelty tarkemmin sopimusliitteessä.

11.    Muut ehdot

Palveluntarjoaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmuuskopioimaan Palvelun ja sen sisältämät tiedot. Asiakas vastaa kuitenkin siitä, että se pitää itsellään kopiot Palvelussa käsiteltävistä tiedoista. Erityisesti Asiakas vastaa lakisääteisiin velvollisuuksiin liittyvän aineistonsa lainmukaisesta säilytyksestä.

Sopimuksen päättyessä tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä, Palveluntarjoajan on joko poistettava tai palautettava Asiakkaalle käsitellyt henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja poistaa tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Mikäli poistettavat tiedot sisältävät aineistoa, jota Asiakkaan tulee lain mukaan säilyttää, on Asiakas velvollinen siirtämään tällaisen aineiston pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä.

Kumpikin Sopimuksen Osapuoli sitoutuu pitämään salassa tietoonsa saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut mahdolliset luottamukselliset tiedot.

12.    Anonymisoidun sisällön käyttö

Palveluantarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoja Palveluden kehittämisessä sekä uusien palvelujen luomisessa ja tarjoamisessa edellyttäen kuitenkin, että Asiakkaan aineistot on anonymisoitu siten, ettei Asiakasta voida tunnistaa ja yksilöidä tiedoista.

13.    Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen kansainvälisiä lain valintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Sen, että osapuoli ei käytä Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ei katsota merkitsevän näistä oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä tai muistakaan oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä.

Jos mikä tahansa Sopimuksen sisältämä ehto tai määritelmä katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muulta osin Sopimuksen voimassaoloon tai sovellettavuuteen ja mitätön tai pätemätön ehto tai määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

14.    Yhteystiedot

Lisätietoja Sopimusehdoista:

Agendium Oy (Y-tunnus: 2410237-8)

Kalevantie 2 33100 Tampere Suomi

Puh: +358 10 231 6010 Sähköposti: info@agendium.com

Oletko valmis aloittamaan?

Pääset kokeilemaan ilmaiseksi 7 päivää vaikka heti.

Kokeile 7pv

Autamme tietosuojatyössä monia hienoja organisaatioita - suuria ja pieniä

Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>