Digiturvamallin kumppaniohjelman ehdot

Hakemalla Digiturvamallin kumppaniohjelmaan Kumppaniyritys hyväksyy seuraavat ehdot.

Kumppaniyritys, jäljempänä ”Kumppani”

Agendium Oy, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”

Y-tunnus                                                 2410237-8

Osoite                                                     Kalevantie 2, FI-33100 Tampere

Sähköposti                                             info@agendium.com

 

PALVELUNTARJOAJA ja KUMPPANI yhdessä jäljempänä “osapuolet” ja erikseen “osapuoli”.

 

JOHDANTO

Palveluntarjoaja kehittää, valmistaa ja myy verkkopalvelua tietosuoja-asetukseen liittyvän vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Tuotteen nimi on PrivacyMap englanniksi ja Digiturvamalli suomeksi (jäljempänä “ Tuote tai Tuotteet").

Kumppani haluaa toimia Palveluntarjoajan kaupallisena Kumppanina houkuttelemalla ja pyytämällä tilauksia Tuotteista alueellaan ja Palveluntarjoaja haluaa tarjota tämän toteuttamiseen Kumppanille tiettyjä rajoitettuja oikeuksia myydä Tuotetta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti osapuolet sopivat Kumppanin toiminnasta  Tuotteiden myynnin edistämiseksi alueella, johon ei sisälly yksinoikeutta.

TÄMÄN JOHDOSTA OSAPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

 

MÄÄRITELMÄT

Sopimus tarkoittaa tätä yhteistyösopimusta Palveluntarjoajan ja Kumppanin välillä sekä kaikkia siihen liittyviä liitteitä. Sopimukseen ei sisälly yksinoikeutta.

Luottamuksellinen tieto tarkoittaa mitä tahansa tietoa tai dataa, jonka Osapuoli on antanut toiselle Osapuolelle, mukaan lukien muun muassa kaupalliset tai tekniset tiedot ja tiedot, kuten keksinnöt, liikesalaisuudet, strategiat, tiedot, näytteet, prototyypit, piirustukset ja mallit / suunnitelmat lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat todistettavasti luonteeltaan ei-luottamuksellisia. Tietoja pidetään luottamuksellisina riippumatta siitä, millä välineellä kyseiset tiedot jaetaan tai onko luottamuksellisia tietoja julkistettu suullisesti, visuaalisesti tai muulla tavoin. Luottamuksellisiksi tiedoiksi luetaan myös kaikki niistä tehdyt kopiot tai tiivistelmät sekä kaikki tietokoneohjelmat, laitteet, moduulit, näytteet, prototyypit tai osat, jotka voivat sisältää tai paljastaa luottamuksellisia tietoja.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, malleja, kauppanimiä, hyödyllisyysmalleja, suunnittelupatentteja, liikesalaisuuksia tai vastaavia immateriaalioikeuksia, riippumatta siitä, voivatko ne olla rekisteröitäviä.

Tuotteilla tarkoitetaan kaikkia PrivacyMapin ja Digiturvamallin kohtia, jotka Palveluntarjoaja  toimittaa ja joita markkinoidaan Palveluntarjoajan tavaramerkkien alla.

 

ALUE

Alue tarkoittaa Suomea. Kumppanilla ei ole valtuutusta hankkia tilauksia alueen ulkopuolelta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

KUMPPANIN VELVOLLISUUDET

Kumppanilla on oikeus hankkia asiakkailta Alueella Palveluntarjoajan nimissä Tuotteiden tilauksia käyttämällä Kumppanille osoitettua kokoilukäytön tilauslomaketta. Palveluntarjoaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tilauksen. Ellei kirjallisesti erikseen toisin sovita, Kumppanilla ei ole toimivaltaa tehdä sopimuksia Palveluntarjoajan puolesta tai millään muulla tavalla tehdä sitoumuksia, jotka sitovat Palveluntarjoajaa kolmannen osapuolen kanssa.

Kumppani pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hankkimaan tilauksia ja edistämään Tuotteiden myyntiä alueella, ja sen on noudatettava Palveluntarjoajan ohjeita ja sovellettavia lakeja ja määräyksiä tämän toiminnan yhteydessä.

Neuvotellessaan asiakkaiden kanssa, Kumppani sitoutuu toimimaan Palveluntarjoajan nykyisten hinnastojen, myyntiehtojen, tuotespesifikaatioiden sekä muiden Palveluntarjoajan antamien tietojen ja ohjeiden mukaisesti.

Kumppanilla ei ole oikeutta nimittää alihankkijoita Tuotteiden myynnin edistämiseen ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista lupaa.

 

PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoaja ei saa kohtuuttomasti viivästyttää vastausta Kumppanille ostotilausten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Palveluntarjoajan on annettava Kumppanille tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja ohjeistus, kuten kohtuudella vaaditaan Tuotteiden myynnin edistämiseksi alueella.

Palveluntarjoajan on tarjottava Kumppanin henkilöstölle kohtuullinen määrä maksutonta koulutukseen, joka liittyy Tuotteiden myyntiin ja käyttöön. Osapuolet sopivat erikseen käytettävistä menetelmistä, ajasta sekä sijainnista. Ellei toisin sovita, kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan koulutuksen toteutuksessa.

Oletushinnastot ja yleiset käyttöehdot pidetään lisäksi aina saatavilla Tuotteiden nettisivustoilla.

 

LAIN- JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

Kumppanin on aina noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, suorittaessaan tämän sopimuksen mukaista liiketoimintaansa, erityisesti kaikki vientivalvontaan, korruptiontorjuntaan ja lahjontaan liittyvät lait ja määräykset.

 

DOKUMENTAATIO JA KIRJATTAVAT TIEDOT

Kumppanin on pidettävä Palveluntarjoaja tietoisena seuraavista asioista:

a)     asiakkaan tekemät valitukset, vaatimukset ja reklamaatiot Palveluntarjoajaa vastaan;

c)     mahdolliset ja toteutuneet loukkaukset immateriaalioikeuksille; sekä

d)     kaikki kolmannen osapuolen valitukset ja vaatimukset Palveluntarjoajaa vastaan, kuten väitteet kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta.

Jos Kumppani tietää potentiaalisen tai olemassa olevan asiakkaan olevan maksukyvytön tai muutoin huonossa taloudellisessa asemassa, sen on ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä.

 

LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO

Kumpikaan osapuoli a) ei saa luovuttaa kenellekään toiselta osapuolelta vastaanotettua luottamuksellista tietoa, joka on merkitty luottamukselliseksi tai joka on ymmärrettävä luottamukselliseksi, ja b) ei saa käyttää tällaista materiaalia tai tietoa muuhun kuin tässä sopimuksessa määriteltyyn käyttöön.

Salassapitovelvoitteita ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin Sopimuspuoli voi todistaa, että jokin kyseisistä materiaaleista ja tiedoista: a) oli osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta osapuolelta; b) on julkistamisajankohtana tai sen jälkeen yleisesti saatavilla, eikä tämä ole aiheutunut tämän sopimuksen rikkomisesta; c) on laillisesti Sopimuspuolen hankkima kolmannelta osapuolelta, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, edellyttäen, että tämä kolmas osapuoli ei ole parhaaseen tietoon perustuen rikkonut omaa salassapitovelvollisuuttaan Palveluntarjoajalle kyseisiin tietoihin liittyen; d) on kehitetty osapuolen toimesta, jota salassapitovelvoite ei koske; tai e) minkä Osapuoli joutuu paljastamaan lain, määräyksen tai muun viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen nojalla.

Osapuolen on viipymättä lopetettava luottamuksellisen materiaalin ja toiselta osapuolelta saatujen tietojen käyttäminen, kun Sopimuspuoli ei enää tarvitse kyseistä materiaalia tai tietoja tässä sopimuksessa mainittuun tarkoitukseen. Sopimuspuolen pyynnöstä toisen osapuolen on palautettava tai tuhottava kaikki luottamukselliset tiedot ja materiaalit. Jos luottamuksellisia tietoja ei palauteta tai tuhota, luottamuksellisiin tietoihin sovelletaan edelleen tämän sopimuksen mukaisia luottamuksellisia velvoitteita; mutta lisäkäyttöä ei sallita pyynnön esittämispäivästä alkaen.

Siltä osin kuin Sopimuspuolten tämän aiheen kanssa tekemän erillisen salassapitosopimuksen ehdot ovat ristiriidassa tämän jakson ehtojen kanssa, tämän jakson ehdot ovat määrääviä.

Tässä jaksossa esitetyt ehdot säilyvät kolmen (3) vuoden tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

   

PALVELUNTARJOAJAN TAVARAMERKIT JA IMMATERIAALIOMAISUUS

Palveluntarjoajan myöntää Kumppanille tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja voimassaolon aikana,  lisenssin (ilman yksinoikeutta) Palveluntarjoajan tavaramerkkien, kauppanimien ja muiden tunnusten käyttämiseen yksinomaan sen velvoitteiden täyttämiseksi, joilla pyritään edistämään Tuotteiden myyntiä alueella. Kumppani suostuu siihen, että se käyttää oikeuttaan Palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kumppani sitoutuu olemaan rekisteröimättä tai käyttämättä tavaramerkkiä, designia, Internet-verkkotunnusta tai muuta kaupallista tunnusta, joka on samanlainen tai helposti sekoittuva verrattuna mihin tahansa Palveluntarjoajan tavaramerkkiin, yrityksen nimeen, kauppanimeen, palvelun nimen, tuotenimeen tai muuhun kaupalliseen symboliin.

 

KOMISSIO JA MAKSUT

Kumppani on oikeutettu erikseen sovittuun komissioon Tuoteen tilauksen ensimmäisen 12 kuukauden maksuista Kumppanin tilauslinkin kautta saapuneista tilauksista. Kumppani saa oikeuden komissioon, kun asiakas suorittaa täyden maksun. Jos Palveluntarjoaja vastaanottaa vain osittaisen maksun, Kumppanilla on oikeus saada komissio suhteessa asiakkaan maksamiseen. Jollei toisin sovita, komissio kattaa Kumppanin kaikki tämän sopimuksen velvoitteiden toteuttamisesta muodostuvat tavanomaiset kulut (esim. matkustus-, toimisto-, puhelin- ja Internet-kulut).

Komissio Kumppanille maksetaan euroina Kumppanin lähettämän laskun perusteella. Maksuehto on 14 päivää netto.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava Kumppanille 30 päivän kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja vastaanottaa maksun asiakkaalta. Kumppanin on laskutettava komissio Palveluntarjoajalta 30 päivän kuluessa ilmoituksesta.

Kumppanin on varmistettava, että asiakas ymmärtää käyttävänsä Palveluntarjoajan kehittämää Tuotetta ja että heidän on hyväksyttävä palvelun käyttöehdot.

Jos Palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä solmitaan myyntisopimus sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, mikä johtuu Kumppanin suorittamista töistä ennen irtisanomista tai päättymistä, on Kumppanilla oikeus komissioon edellyttäen, että tilaus on tehty kohtuullisessa ajassa sopimuksen päättymisen jälkeen. Kumppanin oikeus saada näihin sopimuksiin liittyviä palkkioita perustuu Kumppanin toimittamiin kirjallisiin selosteisiin avoimista neuvotteluista ennen sopimuksen päättymistä. Kumppanilla on myös oikeus komissioon hänen toimittamastaan tarjouksesta, joka johtaa Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen kauppasopimukseen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän sopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä.

Kumppanilla ei ole oikeutta kerätä tai vastaanottaa asiakkailta maksuja Tuotteiden myynnistä.

 

VEROT, TULLIMAKSUT

Hinnat eivät sisällä veroja, kuten arvonlisäveroa (arvonlisäveroa), tulleja tai muita maksuja, jotka asetetaan sovellettavassa lainsäädännössä.

HINTAKEHITYS

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Tuotteen hintoja ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen syystä Kumppanille ja asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

 

KUMPPANIN OMA, SISÄINEN TUOTTEEN KÄYTTÖ

Kumppani voi käyttää Tuotetta sisäisesti ilman maksuja, jos

a)     komissiot viimeisen 12 kuukauden ajalta ovat vähintään puolet Kumppanin kokoluokkaa vastaavan yrityksen hinnasta (eli palkkiot ovat esim. 540 € tai enemmän, kun hinta Kumppanille olisi 1080 €) ja

b)     Palveluntarjoaja voi käyttää Kumppania referenssiasiakkaana Tuotteiden markkinoinnissa

Komissiot tarkistetaan vuosittain. Jos palkkiot ovat alle puolet Tuotteen hinnasta viimeisten 12 kuukauden aikana, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Tuotteen käytöstä hinta, josta on alennettu viimeisten 12 kuukauden komissiota vastaava määrä.

 

ASIAKASKOHTAINEN KOKEILUJAKSO JA ALOITTAMISEN AVUSTAMINEN

Kumppanilla on oikeus 30 päivän maksuttomaan Tuotteen käyttöjaksoon uusien asiakassuhteiden alussa, joissa tavoitellaan Tuotteen tilausta. Tämä jakso on tarkoitettu asiakkaan tukemiseen ja heidän käytön käynnistämiseen, mutta myös Kumppanin oman työn tukemiseen. Jakson aikana Kumppani voi toimia joko Tuotteen ainoana ylläpitäjänä tai kutsua myös asiakkaan edustajia Tuotteen käyttäjiksi esim. auttamaan sisällön lisäämisessä.

Kokeilujaksoa voidaan mainostaa myös verkostoetuna markkinoitaessa palvelua Kumppanin omalle verkostolle.

 

ASIAKASTUKI

Palveluntarjoaja tarjoaa teknisen tuen asiakkaille. Tukipalvelua tarjotaan teknisesti suoraan Tuotteiden kautta, joten tiedustelut voivat tulla Palveluntarjoajaan myös ilman Kumppanin apua. Kun asiakas on suoraan yhteydessä Kumppaniin, Kumppanilla on oikeus toimittaa tekniset asiakastuen kyselyt Palveluntarjoajalle esim. välittämällä ne asiakastuen sähköpostiosoitteeseen.

Tekninen tuki voi koostua maksuttomista palveluista (esim. online-ohjeista ja tukitikettien ratkaisusta) sekä maksullisista palveluista (esim. henkilökohtaisesta online-neuvonnasta).

 

SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTYMINEN

Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituspäivänä ("Voimaantulopäivä") ja pysyy voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen näiden ehtojen mukaisesti kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Aiempi päättyminen. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi antamalla kirjallinen ilmoitus toiselle osapuolelle, jos:

a)     toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, menee konkurssiin, tai vastaanottaja tai toimitsijamies nimitetään hallitsemaan osapuolen varoja, tai osapuoli lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoiminnan harjoittamisen; tai

b)     toisen osapuolen omistusoikeuden tai oikeudellisen rakenteen muuttuessa; tai

c)     jos toinen osapuoli rikkoo jotain tämän sopimuksen tärkeää kohtaa; tai

d)     kuten tässä sopimuksessa toisin määrätään.

Lopettamisen vaikutukset. Tämän sopimuksen päättymisestä mistä tahansa syystä, Kumppanin täytyy muun muassa:

a)     lopettaa Tuotteiden myynnin edistäminen sekä Palveluntarjoajan tuotemerkkien, kauppanimien, logojen tai muiden Palveluntarjoajan omistajien immateriaalioikeuksien käyttö ja palauttaa tai muutoin luovuttaa Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti kaikki näytteet, tiedot ja markkinointimateriaalit (mukaan lukien rajoituksetta luottamukselliset tiedot) sekä Palveluntarjoajan Kumppanille antamat asiakirjat; ja

b)     lopettaa esittäytyminen Palveluntarjoajan Kumppanina

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITATILANTEIDEN RATKAISU

Sovellettava lainsäädäntö. Tätä sopimusta säännellään Suomen laeilla, ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. On nimenomaisesti sovittu, että kansainvälistä tavaran kauppaa koskevia sopimuksia (YK: n yleissopimus) ei sovelleta tähän sopimukseen.

Neuvottelut. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset Sopimuspuolten väliset riidat ratkaistaan sovintoratkaisulla.

Välimiesmenettely. Jos riitaa ei ole sovittu sovintoratkaisuun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun riita on toimitettu sovintoratkaisun ratkaisemiseksi, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) sääntöjen mukaan valitun välimiehen toimesta. Välimiesoikeus pidetään Helsingissä, ja välimiesmenettely voidaan tarvittaessa suorittaa englannin kielellä. Sopimuspuolet sopivat pitävänsä luottamuksellisina kaikki välimiesmenettelyyn liittyvät tiedot, asiakirjat ja aineiston sekä välimiespalkkion.

ILMOITUSTEN TOIMITTAMINEN

Kaikki mainitut ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja ne katsotaan riittävästi annetuiksi i) henkilökohtaisesti toimitettuna; (ii) kolme arkipäivää (3) tiedon lähettämisestä postitse; tai (iii) seuraavana arkipäivänä sähköpostitse.

MUUT EHDOT

Ei työsuhdetta. Tämän sopimuksen mukaisen Palveluntarjoajan ja Kumppanin välistä suhdetta ei pidä tulkita siten, että se muodostaa työnantajan ja työntekijän välisen suhteen.

Koko sopimus. Tämä sopimus edustaa koko osapuolten välistä sopimusta, joka koskee tämän aiheen sisältöä. Kaikki aikaisemmat sopimukset ja / tai mahdolliset järjestelyt, jotka liittyvät aiheeseen, korvataan.

Kirjalliset muutokset. Mitään osittaisia tai laajempia muutoksia tähän sopimukseen ei voida tehdä ilman kirjallista dokumentaatiota ja allekirjoituksia molempien osapuolten valtuutetuilta edustajilta.

Määräysten itsenäisyys. Jos jokin sopimuksen ehdoista tai säännöksistä määritellään mitättömiksi, lainvastaisiksi tai jollain tapaa ei-velvoittaviksi, tämä ehto tai säännös tulee kirjoittaa uudelleen muotoon, joka mallintaa alkuperäisten ehtojen tarkoitusta mahdollisimman tarkasti. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiasta, jäljelle jäävät ehdot ja säännökset pysyvät voimassa ja sopimusta tulkitaan alkuperäisten ehtojen tarkoituksenmukaisesti.

Ehtojen pysyvyys sopimuksen päättyessä. Tämän sopimuksen ehtoja, jotka koskevat takuita, korvauksia, vastuun rajoittamista, maksamattomien velkojen maksamista, luottamuksellisuutta, tekijänoikeuksien omistamista, sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua sekä kaikkia muita ehtoja ja edellytyksiä, jotka luonteensa ja tarkoituksensa on tarkoitus pysyä voimassa irtisanomisesta, tulevat pysymään voimaan tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

Ei luopumista. Jos Palveluntarjoaja ei vaadi yhden tai useamman tämän sopimuksen ehtojen täyttämistä, ei tätä pidetä luopumisena oikeudesta vaatia muiden ehtojen noudattamista tai muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, joita Palveluntarjoajalla voi olla tämän sopimuksen nojalla.

Ei siirtoa tai luovutusta. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvoitteita, kokonaan tai osittain, kolmannelle osapuolelle, elleivät osapuolet ole asiasta nimenomaisesti sopineet kirjallisesti.

Otsikot. Tämän sopimuksen otsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne millään tavoin vaikuta tämän sopimuksen tarkoitukseen tai tulkintaan.

 

LIITTEET

Liite 1 - Digiturvamalli hinnoittelu, saatavilla verkossa: www.digiturvamalli.fi/hinnasto

Liite 2 - Käyttöehdot, saatavilla verkossa: digiturvamalli.fi/kayttoehdot

Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>