Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
ISMS-käyttöönotto: Parhaita käytäntöjä ja yleisiä haasteita

Jatkona edelliselle blogikirjoitukselle siitä, miksi ISMS:n (tietoturvan hallintajärjestelmä) käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää ja hyödyllistä, käsittelemme seuraavaksi sen käytännön toteuttamisen vaiheita ja mahdollisesti ilmeneviä ongelmakohtia. Riippumatta siitä, työskenteletkö tietotekniikan, tietoturvan tai johtotehtävien parissa, tämä artikkeli tarjoaa käteviä vinkkejä ISMS:n tehokkaaseen käyttöönottoon sekä keinoja yleisten esteiden ylittämiseen.

Aloita ISMS-matkasi näillä vaiheilla

Ensimmäiseksi on luotava selkeä projektitoimeksianto, jotta tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) käyttöönotto onnistuu. Tämä tarkoittaa, että sinun on hahmotettava selkeästi ISMS:n laajuus, muodostettava konkreettiset tavoitteet ja varmistettava ylimmän johdon täysi tuki.

1. Luo yleiskuva nykyisestä tietoturvatasosta

On ratkaisevan tärkeää ymmärtää nykyinen tietoturvatasonne. Tämä voi tarkoittaa, että valitsette tarpeisiinne sopivan yleisen vaatimuskehikon (ISO 27001, NIS2, Katakri, jne.) ja arvioitte lyhyesti nykyiset toimintatavat. Voitte kysyä itseltänne: "Mitä teemme jo tämän osa-alueen suhteen ja mitä ei ole vielä edes aloitettu?". Tämä auttaa sinua hahmottamaan, kuinka pitkälle sinun on mentävä, jotta ISMS (Information Security Management System) on kattavimmassa muodossa käytössä.

Kun olet selvittänyt, mitä olet jo saavuttanut, on paljon helpompi havaita mahdolliset riskit. Muista, että sinun ei tarvitse tehdä tätä heti alussa. Useat työkalut voivat ohjata sinua vaihe vaiheelta vaatimusten täyttämiseen keskittymättä aluksi riskeihin. Riskit ovat avainasemassa, ja niihin puututaan varmasti, mutta ajoitus ja lähestymistapa on valittava sen mukaan, mikä toimii sinulle. Varmista, että valitset työkalun, joka tehostaa työtäsi mahdollisimman paljon.

Työn jäsentäminen ja vastuunjako

Kun olet arvioinut nykyisen turvallisuustilanteen ja ymmärtänyt kehikon perusvaatimukset, on aika delegoida tehtäviä tiimillesi. Mieti kuka käsittelee mitäkin aihetta? Kenen on päästävä käsiksi olennaisiin tietoihin, ei ainoastaan vaatimuksen täyttämiseksi vaan myös jatkuvaa seurantaa varten?

On hyödyllistä, että vastuuta kantaa tiimi eikä vain yksi henkilö. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon työntekijä saattaa ymmärtää paremmin perehdyttämisen yhteydessä jaetut ohjeet, kun taas joku IT-tiimin työntekijä on paremmin perillä haittaohjelmia suojaavien ohjelmistojen käyttöönotosta. Kun tehtävät on jaettu, jokainen voi keskittyä omaan vastuualueeseensa.

Riskien arviointi

Kun teet riskiarvioinnin, selvität mahdollisia uhkia ja heikkoja kohtia. Sen jälkeen arvioidaan, kuinka todennäköistä on, että nämä riskit toteutuvat, millaisia vaikutuksia niillä voi olla, ja päätetään parhaista keinoista niiden välttämiseksi.

Riskien arvioinnin tulisi olla perusteellinen. Sen on katettava kaikki organisaation osat ja kaikenlaiset tietoresurssit. Kun arviointi on tehty, organisaation tulee laatia suunnitelma riskien hoitamiseksi. Suunnitelmassa luetellaan konkreettiset toimet, jotka toteutetaan kunkin riskin hallitsemiseksi. Riskit on tärkeää järjestää niiden mahdollisten vaikutusten ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella ja jakaa resurssit tämän järjestyksen mukaisesti.

2. Vahvan tietoturvapolitiikan luominen

Tietoturvapolitiikan luominen ja toteuttaminen on ratkaisevan tärkeä vaihe. Siinä hahmotellaan selkeästi organisaation tietoturvatavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet, joita niiden saavuttamisessa tarvitaan.

Ylimmän johdon vahva tuki voi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia saavuttaa nämä tietoturvan tavoitteet. Tietoturvapolitiikassa nämä johtohahmot tyypillisesti ilmaisevat sitoutumisensa tarjoamalla resursseja, jatkuvalla tietoturvajärjestelmän parantamisella ja viime kädessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisella.

Turvallisuuspolitiikassa on myös selvitettävä, millaisia rooleja ja tehtäviä kullakin henkilöstön jäsenellä on tietoturvaan liittyen.

3. Määrittele ISMS-tiimisi

Laadukas ISMS-tiimi koostuu eri taitoja ja tietoja omaavista jäsenistä. Ihanteellisesti tiimin jäsenet edustavat yrityksen eri aloja, kuten tietotekniikkaa, henkilöstöhallintoa, juridiikkaa ja operatiivista toimintaa. Näin saadaan kattava käsitys tietoturvasta.

Onnistunut ISMS-tiimi tarvitsee johtajan, kuten tietoturvajohtajan (CISO). CISO:n tehtävänä on ohjata ISMS-strategiaa, varmistaa, että se täyttää ISO 27001:n kaltaiset standardit, ja pitää ylempi johto ajan tasalla siitä, miten järjestelmä toimii.

Tarvitaan myös ISMS-vastaava tai -koordinaattori, joka huolehtii ISMS:n päivittäisestä toiminnasta. Hän tekee yhteistyötä eri osastojen kanssa ja varmistaa, että ISMS-sääntöjä ja käytäntöjä noudatetaan.

IT-henkilöstö on tärkeä osa ISMS-tiimiä. He vastaavat tietoturvan edellyttämien teknisten näkökohtien toteuttamisesta ja ylläpidosta. Heidän tulisi tuntea IT-asetusten yksityiskohdat sekä mahdolliset tietoturvariskit.

Suuremmissa yrityksissä on myös tärkeää, että tiimissä on henkilöstö- ja lakiasiantuntijoita. Henkilöstöhallinto voi auttaa koulutusohjelmissa, kun taas lakiasiantuntijat varmistavat, että tietoturvakäytäntösi ovat lakien ja asetusten mukaisia.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä, eri osastojen jäsenet voivat tarjota hyödyllistä näkökulmaa siihen, miten ISMS vaikuttaa heidän työhönsä, ja edistää järjestelmän integroimista kaikkiin yrityksen prosesseihin. Määrittelemällä selkeästi nämä roolit ja vastuualueet organisaatiosi voi muodostaa tehokkaan ISMS-tiimin, joka voi saavuttaa esimerkiksi ISO 27001 -sertifioinnin.

4. Ylimmän johdon sitouttaminen

Kun on kyse tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) toteuttamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisesta, johtaminen on avainasemassa. Johtajat edistävät onnistumista tällä alalla ja määrittelevät yrityksen lähestymistavan tietoturvaan. He osoittavat organisaation vahvan sitoutumisen turvallisuuteen.

Johtajien tehtävänä on muotoilla ISMS:n kokonaisstrategia. Tähän kuuluu muun muassa sen laajuuden, tavoitteiden ja sääntöjen hahmottaminen ja niiden sovittaminen yhteen yrityksen laajemman strategian kanssa. Keskeistä on tarjota selkeä reitti ISMS:n toteuttamiselle, mikä auttaa välttämään sen soveltamisalaa ja suuntaa koskevia esteitä.

Lisäksi johtajuudella on tärkeä rooli, kun on kyse ISMS:n käyttöönottoon tarvittavien resurssien tarjoamisesta. Tämä kattaa ISMS:n toteuttamiseen ja ylläpitoon tarvittavan henkilöstön, tekniikan ja budjetin sekä tukee resurssien rajallisuuteen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.

Lopuksi, ISMS:n jatkuva kehittäminen ei olisi mahdollista ilman johtajuutta. Johtajat arvioivat säännöllisesti ISMS:n tehokkuutta ja toteuttavat parannuksia ja muutoksia tarpeen mukaan. Tämä auttaa pitämään ISMS:n merkityksellisenä ja tehokkaana, jolloin voidaan puuttua liiketoiminnan ja tietoturvatarpeiden muutoksista johtuviin ongelmiin.

5. Varmista henkilöstön tiedonsaanti

Koulutus- ja tiedotusohjelmat ovat avainasemassa hyvässä ISMS:ssä. Koko henkilöstön on ymmärrettävä, miksi tietojen suojaaminen on tärkeää ja millainen rooli heillä on tässä. Säännöllinen koulutus ja neuvot paremmasta tietoturvasta voivat auttaa rakentamaan organisaatioon tietoturvaan sitoutuneen ympäristön.

Neljä keskeistä ISMS:n käyttöönoton haastetta

Tietoturvan hallintajärjestelmällä (ISMS) on monia etuja, mutta sen käyttöönotto ei ole aina vaivatonta. ISO 27001 -standardin kaltaisten järjestelmien ymmärtäminen ja eri osapuolten vakuuttaminen on monimutkaista, mikä aiheuttaa haasteita monille organisaatioille.

Mahdollisten haasteiden ei kuitenkaan pidä antaa häiritä. Näiden haasteiden ylittäminen ei ole vain mahdollista, vaan se voi myös merkittävästi parantaa organisaatiosi tietoturvaa. Tutustumme näihin haasteisiin ja tarjoamme käytännön ratkaisuja, joiden avulla voit perustaa ISMS:n tehokkaasti seuraavissa vaiheissa.

1. Henkilöstön vastarinta

Tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) käyttöönotossa saattaa toisinaan esiintyä vastustusta henkilöstön taholta. Vastustus johtuu tavallisesti järjestelmän puutteellisesta ymmärtämisestä, muutoksen pelosta tai huoli kasvavasta työmäärästä. On tärkeää kohdata nämä ongelmakohdat, jotta siirtyminen sujuisi kitkattomasti. On syytä muistaa, että yli puolet organisaatioista toteaa ISMS-järjestelmän parantaneen yrityksen kyberturvallisuutta, joten kaikki kova työ kannattaa.

Ensin on opetettava henkilöstölle, miksi ISMS on hyvä asia. Voit tehdä tämän työpajojen, ohjeistuksien tai tapaamisten avulla. Tavoitteenasi on esitellä ISMS:n hyödyt, sen toimivuus ja vaikutukset henkilöstön päivittäiseen työhön.

Toiseksi on varmistettava, että henkilöstö osallistuu ISMS:n käyttöönottoon. Voit tehdä tämän muodostamalla tiimejä eri osastoista. Kun työntekijät ovat mukana päätösprosessissa, he todennäköisesti suhtautuvat muutoksiin myönteisemmin.

Toinen tärkeä vaihe on reagoida työmäärän lisääntymiseen liittyviin huoliin. Voit näyttää tiimillesi, miten ISMS voi itse asiassa selkeyttää tehtäviä tai jopa poistaa joitain työtehtäviä. Jotkin työn osa-alueet voidaan esimerkiksi automatisoida, jolloin työntekijät voivat keskittyä strategisempiin tehtäviin. Erilaiset ISMS-työkalut voivat auttaa tehostamaan työmäärän hallintaa huomattavasti.

Muista aina, että vastustuksen voittaminen ei ole kertaluontoinen toimenpide, vaan jatkuva prosessi. Se vaatii kärsivällisyyttä, avointa vuoropuhelua ja sitoutumista organisaation tietoturvakulttuurin rakentamiseen. Jatka näiden vaiheiden toteuttamista, niin parannat ISMS:n käyttöönoton onnistumismahdollisuuksia.

2. Rajalliset resurssit

ISMS:n onnistunut käyttöönotto tarkoittaa kaikkien saatavilla olevien resurssien asianmukaista hallintaa. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua ja käytettävissä olevien resurssien optimaalista hyödyntämistä.

Muista, että resursseilla ei tarkoiteta vain rahaa. Se tarkoittaa myös aikaa, henkilökuntaa ja käytettävää teknologiaa. Jotta ISMS-järjestelmä toimisi, tarvitset sitoutuneen tiimin, joka ymmärtää yrityksesi tietoturvatavoitteet. Tiimin jäsenet kannattaa valita eri toimialoilta, jotta saadaan monipuolinen kokonaisuus.

Aika

ISMS:n käyttöönotto vie aikaa. Sitä ei voi tehdä hetkessä. Kaikki ISMS: n osa-alueet on toteutettava asianmukaisesti. Sinun on siis laadittava konkreettinen suunnitelma. Näin voit varata aikaa siihen, että voit suorittaa jokaisen käyttöönoton osa-alueen huolellisesti.

Taloudelliset resurssit

ISMS:n käyttöönotto voi olla kallista etenkin pienemmille yrityksille. On erittäin tärkeää laatia perusteellinen kustannusarvio käyttöönoton jokaista vaihetta varten, aina ensiarvioinnista ISMS:n ylläpitoon asti.

Teknologiset resurssit

Oikeiden työkalujen käyttö voi nopeuttaa ja yksinkertaistaa ISMS-järjestelmän perustamista. Tähän voi kuulua esimerkiksi ohjelmia, jotka helpottavat riskien arviointia, toimintatapojen hallintaa tai ongelmatilanteiden käsittelemistä.

Resurssihaasteiden ylittäminen

Jos olet ottamassa käyttöön tietoturvan hallintajärjestelmää (ISMS), mutta resurssit ovat vähissä, ei hätää. Seuraavaksi esitellään muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua. Ensinnäkin tarkista, mitä sinulla on jo olemassa. Saatat löytää olemassa olevaa teknologiaa tai osaavaa henkilöstöä, joita voit hyödyntää. Näin voit vähentää kuluja. Tee seuraavaksi lista kaikista tehtävistä ja selvitä niiden painoarvo yrityksesi tietoturvan näkökulmasta. Käsittele ennen kaikkea ISMS:n keskeiset osa-alueet. On olemassa hyödyllisiä työkaluja, jotka voivat auttaa sinua tässä ja jotka näyttävät, mitkä tehtävistä on välttämätöntä käsitellä ennen mitään muuta (katso esimerkkikuvasta "Priority: critical"). Sen jälkeen voit rauhassa paneutua ISMS:n kannalta vähemmän tärkeisiin osa-alueisiin.

Tarkastamalla säännöllisesti, miten ISMS-järjestelmäsi toimii, voit tunnistaa mahdolliset puutteet tai parantamisen tarpeessa olevat osa-alueet. Näin yrityksesi voi suorittaa tarvittavat korjaukset ja saada parhaan mahdollisen hyödyn irti resursseista.

3. Kehittyvä uhkaympäristö

Tärkeä osa tehokkaan ISMS:n ylläpitämistä on pysyä ajan tasalla uusista uhkista. Koska tietoturva voi muuttua nopeasti, on äärimmäisen tärkeää, että organisaatiot pitävät silmällä horisonttia. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on aina tarkkailtava uusia riskejä, havaittava uusia heikkouksia ja päivitettävä tietoturvatoimiaan tarpeen mukaan.

4. ISMS:n pitäminen ajan tasalla

Tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) säännöllinen tarkistaminen on erittäin keskeisessä asemassa, jos haluat ylläpitää tietoturvaa. Yksinkertaisesti sanottuna sinun on tarkistettava ISMS:n toimivuus varmistaaksesi, että se tekee edelleen tehtävänsä. Useimmissa yrityksissä tämä tehdään kerran vuodessa tai kun liiketoiminnassa tai tietoturvaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia.

Mitä ISMS-tarkastuksen aikana tapahtuu? On muutamia asioita, joita tarkastellaan. Kuinka kattava ISMS on? Toimivatko riskitarkastukset ja -ratkaisut edelleen? Toimivatko toimintatavat asianmukaisesti? Onko käytössäsi tehokkaat turvakontrollit? Sinun on myös varmistettava, että noudatat määräyksiä - tähän kuuluvat esimerkiksi ISO 27001 -standardit. Tavoitteena on selvittää, mikä toimii, mikä ei ja mitä voidaan tehdä paremmin.

Muista, että ISMS:n seuranta ei ole vain kertaluontoinen asia. Sen tulisi olla säännöllinen osa yrityksesi toimintaa. Näin varmistat, että ISMS on huippukunnossa ja auttaa saavuttamaan laajemmat liiketoiminnalliset tavoitteesi. Tämä voi olla jopa avainasemassa ISO 27001 -sertifioinnin saavuttamisessa. Elämän helpottamiseksi on olemassa työkaluja, jotka voivat automatisoida arviointiprosessin, jotta et jää mistään paitsi.

Jatkuvan seurannan ja kolmannen osapuolen suorittamien auditointien käyttö ISMS:n toimivuuden takaamiseksi.

On erittäin tärkeää pitää ISMS-työtä tiiviisti silmällä ja varmistaa, että se tekee työnsä asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa säännöllisiä tarkastuksia ja tarkistuksia, joilla varmistetaan, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Jos jokin ei ole kunnossa, se on korjattava nopeasti, jotta ISMS:n kehittäminen voi jatkua.

Harkitse työkalun käyttämistä sisäisissä auditoinneissa. Sen avulla saat keskitetyn paikan, jossa voit hallita kaikkea auditointeihin liittyvää. Tähän sisältyy auditointien suunnittelu, tehtävien jakaminen, edistymisen seuranta ja havaintojen kirjaaminen. Hyvä viestintä ja tiimityö ovat avainasemassa tehokkaiden auditointien kannalta, ja työkalu voi auttaa myös tässä.

Lisäksi tällainen työkalu voi auttaa jatkuvien parannusten tekemisessä. Se voi tarjota tietoa siitä, miten ISMS toimii, osoittaa, missä voidaan tehdä parannuksia, ja seurata tarvittavia korjauksia. Tämä auttaa tekemään ISMS:tä yhä paremman, mikä puolestaan parantaa tietoturvaa.

Haluatko nähdä yhden näistä työkaluista toiminnassa? Katso lisätietoja tästä sisäisiä auditointeja käsittelevästä ohjeartikkelista.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että menestyksekkään ISMS:n käyttöönotto edellyttää hyvää suunnittelua, erinomaista johtamista ja sitoutumista toiminnan parantamiseen. Näiden vaiheiden noudattaminen auttaa yrityksiä hallitsemaan tietoturvariskinsä tehokkaasti ja saattaa jopa auttaa saavuttamaan ISO 27001:n kaltaiset sertifikaatit.

ISO 27001:n kaltaisen sertifioinnin saaminen hyvin toteutetun ISMS:n avulla voi parantaa yrityksen mainetta. Se osoittaa sidosryhmille, asiakkaille ja kumppaneille, että yritys suhtautuu tietoturvaan vakavasti. Lisäksi se voi antaa yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden osoittamalla, että se noudattaa tietoturvan hallinnoinnin parhaita käytäntöjä.

Vaikka ISMS:n käyttöönotto voi olla vaikeaa, se voi kuitenkin johtaa tehokkaampaan liiketoimintaan. Se auttaa tunnistamaan tarpeettomat prosessit ja pääsemään niistä eroon, mikä säästää aikaa ja resursseja. Pitkällä aikavälillä ISMS:n käyttöönotosta saatavat hyödyt ylittävät haasteet. Jos siis haluat kehittää yrityksesi tietoturvaa, on se hyvä investointi.

Sisältö

Jaa artikkeli