Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

14.2.6
ISO 27001

ISO 27001:2013

8.31
ISO 27001

ISO 27001:2022

8.4
ISO 27001

ISO 27001:2022

9.4.5
ISO 27001

ISO 27001:2013

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Tuotanto-, testaus- ja kehitysympäristöjen erottaminen

Critical
High
Normal
Low

Kehitettävänä, testauksessa ja tuotannossa olevia ohjelmistoja ajetaan eriytetyissä teknisissä ympäristöissä, jotta kehitystyön laatu voidaan varmistaa tuotantoympäristöä mukailevassa ympäristössä ja toisaalta tuotantoympäristöä ei häiritä keskeneräisellä kehityksellä.

Käyttäjien arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja ei kopioida ja käytetä kehitysympäristössä.

14.2.6: Secure development environment
ISO 27001
12.1.4: Separation of development, testing and operational environments
ISO 27001
12.5: Control of operational software
ISO 27001
12.5.1: Installation of software on operational systems
ISO 27001
PR.DS-7: The development and testing environments
NIST

Valmiin määritelmä (engl. definition of done) ja testaussäännöt

Critical
High
Normal
Low

Kehitysyksikkö ylläpitää itse kriteeristöä asioille, joiden täyttyessä tietty työtehtävä voidaan todeta valmiiksi. Kriteerit voivat sisältää mm. katselmointivaatimuksia, dokumentointivaatimuksia ja testausvaatimuksia.

Uutta koodia otetaan käyttöön vasta laajan ja ennalta määritellyt kriteerit täyttävän testauksen jälkeen. Testien olisi katettava käytettävyys, turvallisuus, vaikutukset muihin järjestelmiin ja käyttäjäystävällisyys.

14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.9: System acceptance testing
ISO 27001
8.29: Tietoturvatestaus kehitys- ja hyväksyntävaiheissa
ISO 27001

Sovellusturvallisuuteen liittyvien tietoturvamittarien dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on dokumentoitava erityisesti sovellusturvallisuuden tasoa mittaavat tietoturvamittarit. Toteutuksessa on otettava huomioon organisaation itse määrittämät tietoturvatavoitteet sekä muut tietoturvavaatimukset.

Testausaineiston suojaaminen ja tiedon minimointi

Critical
High
Normal
Low

Testaukseen käytettävät tieto- ja muut aineistot olisi valittava huolellisesti ja niitä olisi suojattava.

Tuotantotietoa, joka sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, ei tulisi käyttää testaustarkoituksiin.

14.3: Test data
ISO 27001
14.3.1: Protection of test data
ISO 27001
8.33: Testauksessa käytettävät tiedot
ISO 27001

Käyttäjien salasanatietojen salaus

Critical
High
Normal
Low

Käytämme vahvaa salausta salasanojen siirron ja tallennuksen aikana kaikissa kehittämissämme palveluissa.

9.4.2: Secure log-on procedures
ISO 27001
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001
14.1.3: Protecting application services transactions
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
8.5: 5 Turvallinen todentaminen
ISO 27001

Sovelluspalvelujen julkisen verkkoliikenteen salaus

Critical
High
Normal
Low

Julkisten verkkojen kautta siirrettävää sovelluspalveluihin kuuluvaa tietoa on suojattava vilpilliseltä ja sopimuksen vastaiselta toiminnalta ja luvattomalta paljastumiselta ja muuttamiselta.

Käytämme vahvoja salaus- ja turvallisuusprotokollia (esim. TLS, IPSEC, SSH) suojaamaan luottamuksellisia tietoja niitä siirrettäessä julkisia verkkoja pitkin kehittämiemme IT-palvelujen yhteydessä.

13.2.3: Electronic messaging
ISO 27001
14.1.2: Securing application services on public networks
ISO 27001
14.1.3: Protecting application services transactions
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
A.11.6: Encryption of PII transmitted over public data-transmission networks
ISO 27018

Koodin katselmoinnin ja julkaisemisen yleiset säännöt

Critical
High
Normal
Low

Koodin katselmointia, hyväksymistä ja julkaisua varten on määritelty yleiset säännöt ja niiden noudattamista valvotaan.

Säännöt voivat sisältää mm. seuraavia asioita:

 • luotu koodi on tarkistettu vasten OWASP-frameworkin yleisiä turvallisen kehittämisen ohjeita
 • koodi on katselmoitu vähintään kahden henkilön silmin
 • nimetty, valtuutettu käyttäjä on hyväksynyt muutokset ennen julkaisua
 • järjestelmän dokumentointi on päivitetty ennen julkaisua
 • muutosten julkaisuajankohta on valittu annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta häiriötä liiketoimintaprosesseille syntyy mahdollisimman vähän
 • käyttäjien tarvitsemat ohjeistukset on päivitetty ennen koodin julkaisua

Säännöillä pyritään hallitsemaan uuden ohjelmakoodin julkaisemiseen liittyviä riskejä.

14.2.2: System change control procedures
ISO 27001
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
TEK-14: Ohjelmistojen turvallisuuden varmistaminen
Julkri
8.28: Turvallinen ohjelmointi
ISO 27001
8.32: Muutoksenhallinta
ISO 27001

Valtuutettujen, koodimuutoksia julkaisevien käyttäjien listaus

Critical
High
Normal
Low

Vain ennalta määritellyt, valtuutetut käyttäjät saavat julkaista muutoksia koodiin.

12.5: Control of operational software
ISO 27001
12.5.1: Installation of software on operational systems
ISO 27001
14.2.2: System change control procedures
ISO 27001
14.2.7: Outsourced development
ISO 27001
8.19: Ohjelmistojen asentaminen tuotantokäytössä oleviin järjestelmiin
ISO 27001

Lähdekoodin pääsynhallinta

Critical
High
Normal
Low

Pääsyä lähdekoodeihin ja niihin liittyviin muihin suunnitelmiin valvotaan, jotta estetään mm. luvattoman koodin lisääminen sekä vältetään tahattomat muutokset. Pääsyoikeuksia jaetaan tarve tietää -periaatteella, eikä esimerkiksi tukihenkilöstölle myönnetä rajattomia pääsyoikeuksia.

Lähdekoodin valvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi tallentamalla kaikki koodi keskitetysti asiaan dedikoituun lähdekoodin hallintajärjestelmään.

9.4.5: Access control to program source code
ISO 27001
14.2.6: Secure development environment
ISO 27001
8.4: Pääsy lähdekoodiin
ISO 27001
8.31: Kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen erottaminen
ISO 27001

Turvallisen kehittämisen säännöt

Critical
High
Normal
Low

Kehitystyötä koskevat yleiset pelisäännöt on laadittu ja ne on hyväksytty kehitystyön johtohenkilöiden toimesta. Sääntöjen toteutumista valvotaan kaikessa organisaatiossa tehtävässä kehityksessä ja ne katselmoidaan vähintään vuosittain.

Turvallisen kehittämisen politiikka voi sisältää mm. seuraavia asioita:

 • kehitysympäristön turvallisuusvaatimukset
 • käytettyjen ohjelmointikielien turvallisen koodaamisen ohjeet
 • turvallisuusvaatimukset ominaisuuksien tai projektien suunnitteluvaiheessa
 • turvalliset ohjelmistovarastot
 • versionhallinnan turvallisuusvaatimukset
 • kehittäjältä vaaditut kyvyt välttää, löytää ja korjata haavoittuvuuksia
 • turvallisten koodausstandardien noudattaminen

Turvallisen kehittämisen sääntöjen noudattamista voidaan vaatia myös avainkumppaneilta.

14.2.1: Secure development policy
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
TEK-14: Ohjelmistojen turvallisuuden varmistaminen
Julkri
8.25: Turvallinen kehittämisen elinkaari
ISO 27001
8.27: Turvallisen järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun periaatteet
ISO 27001

Ulkoistetun kehitystoiminnan seuraamisen ja valvonnan käytännöt

Critical
High
Normal
Low

Vaikka kehitystä ulkoistetaan, meillä säilyy vastuu asianmukaisten lakien noudattamisesta ja hallintakeinojen vaikuttavuuden todentamisesta.

Olemme määritelleet toimintatavat, joiden valvomista seuraamme ja noudattamista edellytämme koko ulkoistusketjussa. Käytännöt voivat sisältää mm. seuraavia asioita:

 • tuotetun koodin katselmointi- ja hyväksymiskäytännöt
 • todistusaineisto kumppanin suorittamista testaustoimista
 • viestintäkäytännöt
 • sopimukselliset oikeudet auditoida kehitysprosessia ja hallintakeinoja
 • dokumentointivaatimukset koodin tuottamisesta
14.2.7: Outsourced development
ISO 27001
DE.CM-6: External service provider activity monitoring
NIST
8.28: Turvallinen ohjelmointi
ISO 27001
8.30: Ulkoistettu kehittäminen
ISO 27001

Palautusstrategia

Critical
High
Normal
Low

Olemme sopineet ja kirjanneet käytännöt, joiden avulla aiempi versio ohjelmistosta voidaan palauttaa, ennen julkaisujen toteuttamista.

12.3: Backup
ISO 27001
12.5: Control of operational software
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
12.5.1: Installation of software on operational systems
ISO 27001
14.2.2: System change control procedures
ISO 27001

Muutostenhallintamenettely tietojenkäsittelypalveluihin tehtäville merkittäville muutoksille

Critical
High
Normal
Low

Riittämätön muutosten hallinta on yleinen syy tietojenkäsittelypalvelujen toiminta- ja turvallisuushäiriöille.

Organisaation on dokumentoitava muutostenhallintaprosessi, jota on noudatettava aina tehtäessä merkittäviä tietoturvallisuuten vaikuttavia muutoksia itse kehitettyihin digipalveluihin tai muihin tietojenkäsittelypalveluihin. Prosessi sisältää vaatimukset mm. seuraaville asioille:

 • muutoksen määrittely ja dokumentointi
 • riskien arviointi ja tarvittavien hallintakeinojen määrittely
 • muutoksen muu vaikutusten arviointi
 • testaus ja laadunvarmistus
 • muutoksen julkaisun hallittu toteutus
 • muutoslokin päivittäminen
14.2.2: System change control procedures
ISO 27001
14.2.4: Restrictions on changes to software packages
ISO 27001
PR.DS-6: Integrity checking
NIST
TEK-17: Muutoshallintamenettelyt
Julkri
8.32: Muutoksenhallinta
ISO 27001

Automatisoitu turvallinen koodin käyttöönotto ja julkaisu

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määritettävä keinot turvalliseen ohjelmiston käyttöönottostrategiaan. Keinot on automatisoitava, jos mahdollista.

Secure Software Development Life Cycle (SSDLC) -prosessin suunnittelu

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä ja otettava käyttöön Secure Software Development Life Cycle (SSDLC, ohjelmistokehityksen elinkaari) -prosessi ohjelmistokehityksessä.

SSDLC-prosessin ensimmäisen vaiheen tulee olla tietoturvavaatimusten määrittely, joka varmistaa tietoturvanäkökulmien tulevan integroiduksi kehitettäviin palveluihin heti luomisvaiheesta lähtien.

SSDLC-prosessin on suositeltavaa sisältää vähintään seuraavat vaiheet:

 • A - Koulutus
 • B - Vaatimusten kuvaaminen
 • C - Suunnittelu
 • D - Kehitys
 • E - Turvallisuustestaus
 • F - Julkaisu
 • G - Ongelmiin vastaaminen
PR.IP-2: A System Development Life Cycle
NIST

Tuntemattoman koodin ajaminen turvallisesti

Critical
High
Normal
Low

Kaikki koodi tuntemattomasta alkuperästä on ajettava ns. sandbox-ympäristössä eli eristettynä organisaation muista laitteista ja verkoista. Tällä estetään sen pääsy organisaation resursseihin ilman erityistä lupaa käyttäjältä. Tämä sisältää:

 • Muut ohjelmistot omissa sandboxeissaan
 • Tietovarastot, jotka säilyttävät esimerkiksi kuvia tai dokumentteja
 • Oheislaitteita, kuten kamera, mikrofoni ja GPS
 • Pääsy paikalliseen verkkoon.

Kriittisten ohjelmistojen toteutuksen säännöllinen tarkastaminen

Critical
High
Normal
Low

Kriittiset tietojärjestelmien tai tarjottujen digipalvujen toteutus tarkastatetaan säännöllisesti hyödyntäen ennalta määriteltyä luotettavaa standardia tai turvallisen ohjelmoinnin ohjetta.

Tarkentavia ohjeita ovat mm. VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje (VAHTI 1/2013), OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) sekä Kyberturvallisuuskeskuksen ohje "Turvallinen tuotekehitys: kohti hyväksyntää".

TEK-14: Ohjelmistojen turvallisuuden varmistaminen
Julkri

Hyväksyntä tiedon omistajalta tuotantotiedon käyttämiseksi testaustarkoituksissa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation täytyy hankkia hyväksyntä tiedon omistajalta, ja hallinnoitava mahdolliset riskit, ennen sen käyttämistä testaustarkoituksessa.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja järjestelmäsuunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luotava toimintamallit, joiden avulla tietosuoja, oikeaoppinen henkilötietojen käsittely ja tietosuojavaatimusten huomiointi on oletusarvoisesti mukana uusien järjestelmien, digipalvelujen tai toimintaproessien suunnittelussa ja kehittämisessä niiden ensihetkistä alkaen.

Tätä kutsutaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periatteeksi (privacy by design). Tärkeä osa tämän periaatteen soveltamista on lisäksi järjestelmien oletusasetusten konfigurointi niin, että ne minimoivat henkilötietojen käsittelyn ja noudattavat kaikkia alueellisia lakeja / määräyksiä.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietoturva järjestelmäsuunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luotava toimintamallit, joiden avulla tietoturvallisuus ja turvallisuusvaatimusten huomiointi on oletusarviosesti mukana uusien järjestelmien, digipalvelujen tai toimintaproessien suunnittelussa ja kehittämisessä niiden ensihetkistä alkaen.

Tätä kutsutaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietoturvan periatteeksi (security by design). Tämän toimintatavan yhtenä tuloksena suunnitteluun liittyvästä dokumentaatiosta tulisi käydä selkeästi ilmi, millä toimenpiteillä tietoturvallisuudesta huolehditaan.

Testaukseen käytetyn tuotantotiedon erityiset suojauskeinot

Critical
High
Normal
Low

Tuotantotiedon käyttöä olisi vältettävä testaustarkoituksissa. Mikäli luottamuksellisia tietoja käytetään testauksessa, seuraavia suojausmenettelyjä olisi käytettävä:

 • kaikki arkaluonteiset yksityiskohdat olisi joko poistettava tai muokattava turvalliseksi (esim. henkilötietojen anonymisointi)
 • testattavissa järjestelmissä sovelletaan yhtä tiukkaa pääsynhallintaa, kuin tuotannossa 
 • tuotantotiedon kopioiminen testausympäristöön tehdään vain erillisellä valtuutuksella
 • tuotantotiedot poistetaan testausympäristöstä välittömästi testauksen valmistuttua
14.3: Test data
ISO 27001
14.3.1: Protection of test data
ISO 27001
8.33: Testauksessa käytettävät tiedot
ISO 27001

Kriittisen koodin tunnistaminen ja tarkastaminen

Critical
High
Normal
Low

Määrittelyä turvallisuuden kannalta kriittisestä koodista eri palvelujen suhteen pidetään yllä. Uusia kriittisen koodin osasia pyritään jatkuvasti tunnistamaan ja uudet päivitykset tarkistetaan erityisen tarkasti kriittistä koodia koskevien muutosten suhteen. Tavoitteena on pitää turvallisuusheikkouksien todennäköisyys mahdollisimman pienenä.

14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
14.2.9: System acceptance testing
ISO 27001
8.27: Turvallisen järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun periaatteet
ISO 27001

Tilapäisten kirjautumistietojen turvallinen asettaminen

Critical
High
Normal
Low

Tilapäisten tunnistautumistietojen olisi oltava yksilöllisiä, eivätkä ne saisi olla arvattavissa esimerkiksi käyttäjän tiedoista päättelemällä.

9.2.4: Management of secret authentication information of users
ISO 27001
5.17: Tunnistautumistiedot
ISO 27001

Julkaisulokin ylläpitäminen

Critical
High
Normal
Low

Kaikista tuotanto- tai asiakaskäytössä oleviin ohjelmistoihin tai omiin IT-palveluihin tehdyistä päivityksistä olisi pidettävä tapahtumalokia.

12.5: Control of operational software
ISO 27001
12.5.1: Installation of software on operational systems
ISO 27001
8.19: Ohjelmistojen asentaminen tuotantokäytössä oleviin järjestelmiin
ISO 27001