Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Blogit
Henkilöstön tietoturvaperusteita ISO 27001 ja NIS2 -vaatimustenmukaisuutta varten

Henkilöstöturvallisuuden merkitystä ISO 27001- ja NIS2-standardien noudattamisessa ei voida korostaa liikaa. Näillä vaatimuskehikoilla on tärkeä rooli organisaation tietoturvaperustan vakauden ja kestävyyden ylläpitämisessä. ISO 27001 tarjoaa laajan valikoiman parhaita käytäntöjä tietoturvan hallintaa varten, NIS2 korostaa dokumentoituja toimenpiteitä henkilöstöhallinnon turvallisuuden osalta.

Seuraavaksi tarkastelemme keskeisiä osa-alueita ja parhaita käytäntöjä, joilla HR-tiimisi voi auttaa sinua saavuttamaan ISO 27001 ja NIS2 vaatimustenmukaisuuden.

Henkilöstöhallinnon rooli tietoturvassa

HR-tiimillä on keskeinen rooli organisaatioiden tietoturvan säilyttämisessä. Tähän kuuluu tietoturvakäytäntöjen, -menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen toteuttaminen - ratkaisevia toimintoja, jotka auttavat saavuttamaan ISO 27001- ja NIS2-vaatimustenmukaisuuden. Tämä tehtävä saattaa vaikuttaa puhtaasti tekniseltä, mutta siinä yhdistyvät sekä hallinnolliset että strategiset toimet.

Tietoturvan ylläpitämiseksi ja riskien vähentämiseksi HR-tiimien tehtävänä on kehittää ja panna täytäntöön asianmukaiset tietoturvakäytännöt. Nämä ovat olennaisia ohjeita, joiden tarkoituksena on suojata organisaation tietojärjestelmiä ulkoisilta tai sisäisiltä uhkilta. Menettelyillä puolestaan tarkoitetaan organisaation eri toiminta-alueilla käytössä olevia vakiintuneita menetelmiä arvokkaiden tietojen hallintaan ja suojaamiseen.

Henkilöstöhallinnon rooli ei kuitenkaan lopu tähän. Merkittävä osa henkilöstöhallinnon tehtävää on edistää työntekijöiden tietoturvatietoisuutta. Säännölliset tietoturvakoulutustilaisuudet, sopivat viestintätavat ajankohtaisista uhkista ja digitaalisen hygienian parhaat käytännöt ovat kaikki osa HR:n työkalupakkia. Valistuneet työntekijät joutuvat harvemmin tietoturvauhkien uhreiksi ja näin ollen lujittavat yrityksen yleistä tietoturva-asemaa.

Ohjeiden kaltaiset työkalut toimivat HR-osastojen apuvälineinä näiden tavoitteiden täyttämisessä. Ne tarjoavat korvaamattomia näkemyksiä ja käytännön menettelytapaohjeita, jotka voivat auttaa luomaan vahvan perustan HR:n turvallisuudelle.

HR-käytännöt ISO 27001 sekä NIS2 vaatimustenmukaisuuteen

Pyrittäessä ISO 27001 ja NIS2 vaatimustenmukaisuuteen on tärkeää huomioida useita keskeisiä henkilöstöhallinnon käytäntöjä. Käytännöt eivät ainoastaan paranna tietoturvaa vaan myös luovat turvallisen organisaatiokulttuurin. Seuraavat henkilöstöhallinnon käytännöt ovat tärkeitä askelia kohti ISO 27001- ja NIS2 -vaatimustenmukaisuutta. Sitoutuneen ja hyvin koulutetun HR-tiimin avulla organisaatiot voivat edistää tietoturvatietoisuuden ja -kestävyyden kulttuuria.

Rekrytointi ja perehdytys

Esimerkkejä relevanteista ISO 27001 hallintakeinoista
6.1 Taustatarkistus

6.2 Työsuhteen ehdot
6.6
Salassapito- ja vaitiolositoumukset

Mielenkiintoista on, kun SHRM:n tutkimus osoitti, että huolimaton palkkaaminen on syynä 53 % kaikista työpaikoilla tapahtuvista rikoksista. Tämä tilasto korostaa taustatarkastusten ratkaisevaa roolia turvallisuusuhkien ehkäisemisessä ja turvallisen työympäristön ylläpitämisessä.

Siksi vaatimustenmukaisuuden ensimmäinen vaihe alkaa, kun uusi tiimin jäsen toivotetaan tervetulleeksi. Rekrytoinnin olennainen osa on perusteellisten taustatarkastusten tekeminen ja valtakirjojen tarkistaminen. Henkilöstötiimillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että heidän riveihinsä liittyy vain luotettavia ja todistetusti luotettavia henkilöitä. Tämä on merkittävä alkuturva mahdollisia sisäisen turvallisuuden uhkia vastaan.

Kun uudet työntekijät ovat aloittaneet työnsä, on tärkeää, että he saavat asianmukaisen koulutuksen turvallisuuskäytännöistä ja -menettelyistä. Tällä tietämyksellä varustettuna he pystyvät noudattamaan organisaation tietoturvastandardeja ja -odotuksia ja edistämään siten tietoturvatietoista työkulttuuria.

Pääsynhallinta ja käyttöoikeudet

Esimerkkejä relevanteista ISO 27001 hallintakeinoista
5.15 Pääsynhallinta
5.17 Tunnistautumistiedot

Arkaluonteisten tietojen käyttöoikeuksien hallinta on ratkaisevan tärkeää organisaation tietojen suojaamisessa. Tässä kohtaa roolikohtainen pääsynhallinta (RBAC) tulee kuvaan mukaan. Järjestelmä, joka perustuu " pienimpien käyttöoikeuksien" periaatteeseen, varmistaa, että työntekijät pääsevät käsiksi vain niihin tietoihin, jotka ovat tarpeen heidän työroolinsa kannalta. Tämä on hyvä tapa valvoa arkaluonteisten tietojen käyttöä ja vähentää tietojen väärinkäytön riskejä.

Käyttöoikeuksien säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen on yhtä tärkeää. Ajan mittaan tapahtuvat henkilöstömuutokset, tehtävien tai käytäntöjen muutokset voivat edellyttää pääsynhallinnan tarkistamista. Säännölliset tarkastukset mahdollistavat nämä muutokset, jolloin käyttöoikeuksien valvontajärjestelmä pysyy asianmukaisena ja tehokkaana.

Työntekijöiden ohjeistus, tietoisuus ja koulutus

Esimerkkejä relevanteista ISO 27001 hallintakeinoista
6.3 Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -koulutus
5.10
Tietojen ja niihin liittyvien omaisuuserien hyväksyttävä käyttö
5.37 Dokumentoidut toimintaohjeet
7.6
Turva-alueilla työskentely

Jatkuvat tietoturvatietoisuuden kehittämisohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä, kun organisaation tietoturvatilannetta ylläpidetään ja vahvistetaan. Säännölliset koulutukset pitävät työntekijät ajan tasalla uusimmista uhkista ja parhaista turvallisuuskäytännöistä ja edistävät ennakoivaa lähestymistapaa tietoturvaan. Lisäksi ohjeiden säännöllinen lukeminen ja hyväksyminen varmistaa, etteivät työntekijät unohda tärkeimpiä turvatoimia ja odotuksia.

Arkaluonteisten tietojen turvallista hallintaa koskevaa koulutusta ei voi korostaa liikaa. Työntekijöiden on ymmärrettävä käsittelemiensä tietojen arvo ja se, että niitä on käsiteltävä riittävän harkitusti. Henkilöstöhallinnon vastuulla on tarjota tätä koulutusta ja samalla vahvistaa yrityksen sitoutumista tietoturvaan. Tietoisuutta lisäävää koulutusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin, kuten esimerkiksi

  • Säännölliset tietoturvaseminaarit
  • Verkko-oppimiskurssit
  • Phishing-simulointikoulutus
  • Toimintaohjeet
  • Tiedotustilaisuudet uusimmista tietoturvauhista

Se, miten kukin organisaatio lopulta hoitaa tiedotuskoulutuksensa, riippuu hyvin paljon sen tarpeista. Tiettyjä sertifiointeja, kuten ISO 27001 -sertifikaattia, varten tarvitaan kuitenkin todiste tietoisuutta lisäävästä koulutuksesta, ja siksi työkalun käytöstä voi olla hyötyä.

Esimerkki ohjekirjasta, johon sisältyy ohjeita, jotka on luettava ja hyväksyttävä paitsi työntekijän tietoisuutta lisäävän koulutuksen välineenä myös henkilöstöhallinnon välineenä, jonka avulla voidaan kerätä todisteita tietoisuutta lisäävästä koulutuksesta ja kerätä tilastoja edistymisestä. Näin voidaan varmistaa, että työntekijät todella etenevät koulutuksessaan.

Työsuhteen päättyminen

Esimerkkejä relevanteista ISO 27001 hallintakeinoista
5.11 Omaisuuden palauttaminen
6.5 Työsuhteen päättymisen tai muuttumisen jälkeiset vastuut

Kun työntekijät lähtevät organisaatiosta, HR:n tehtävänä on varmistaa, että irtisanomisprosessi on sujuva. Käytössä on oltava asianmukaiset irtisanoutumismenettelyt, joiden avulla pääsyoikeudet voidaan poistaa nopeasti ja tehokkaasti, jolloin poistuvan työntekijän kaikki mahdolliset käyttöoikeudet voidaan sulkea.

Lisäksi yrityksen omaisuuden palauttamisen ja tilien irtisanomisen varmistaminen auttaa säilyttämään yrityksen omaisuuden ja tietojen hallinnan, mikä vähentää tietovuodon tai luvattoman käytön riskejä. Muista, että irtisanomisprosessi on dokumentoitava NIS2-vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. NIS2-direktiivissä korostetaan dokumentoitujen menettelyjen tärkeyttä tietoturvan kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien irtisanomisprosessi.

Johtopäätöksenä

Yhteenvetona voidaan todeta, että HR:llä on keskeinen rooli organisaation tietoturvan ylläpitämisessä. Strategisten käytänteiden ja menettelyjen avulla, jotka ulottuvat palvelukseen ottamisesta palveluksesta poistamiseen, henkilöstöhallinto varmistaa ISO 27001:n ja NIS2:n mukaisten keskeisten ohjeiden noudattamisen.

Vaikka ISO 27001:n ja NIS2-direktiivin tavoitteena on varmistaa tietoturva ja joustavuus organisaatioissa, ne eroavat kuitenkin merkittävästi toisistaan lähestymistavoissaan HR:n tietoturvan perusasioihin. ISO 27001 on enemmän ohjeistava ja tarjoaa parhaita käytäntöjä, joita organisaatioiden tulisi noudattaa. Siinä hahmotellaan vaatimustenmukaisuuden edellyttämät erityiset henkilöstökäytännöt, kuten taustatarkastukset rekrytoinnin yhteydessä, uusien työntekijöiden kouluttaminen tietoturvapolitiikasta, roolipohjainen käyttöoikeuksien valvonta, käyttöoikeuksien säännöllinen tarkistaminen, jatkuvat tietoturvatietoisuusohjelmat ja asianmukaiset irtisanomismenettelyt.

Toisaalta NIS2-direktiivi ei ole yhtä velvoittava ja se on joustavampi. Siinä ei anneta erityisiä ohjeita henkilöstöhallinnon käytännöistä, mutta korostetaan, että organisaatioiden on dokumentoitava henkilöstöhallinnon turvallisuutta koskevat toimenpiteet. Näin organisaatiot voivat räätälöidä henkilöstön turvatoimenpiteet omien tarpeidensa ja olosuhteidensa mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että organisaatioiden on investoitava enemmän aikaa ja resursseja henkilöstöhallinnon turvatoimenpiteiden kehittämiseen ja dokumentointiin, minkä vuoksi suosittelemme hyödyntämään ISO 27001:n parhaita käytäntöjä, kun toteutetaan toimenpiteitä NIS2-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

On hyvä pitää mielessä, että tietoturva ei ole päämäärä vaan jatkuva matka, joka vaatii johdonmukaista työtä, jatkuvaa oppimista ja jokapäiväistä ponnistelua. Oikeilla työkaluilla, käytännöillä ja eri yksiköiden välisellä yhteistyöllä organisaatiosi voi hallita tietoturvariskejä tehokkaasti ja saavuttaa ISO 27001- ja NIS2-vaatimustenmukaisuuden. Jatka Digiturvamallin ohjekirjan kaltaisten resurssien käyttöä saadaksesi lisää oivalluksia ja käytännöllisiä ratkaisuja.

Sisältö

Jaa artikkeli