Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoOhjelmistokehitysDigipalvelujen hallinta

Organisaation rooli kriittisessä infrastruktuurissa

Organisaation oma paikka ja rooli kriittisessä infrastruktuurissa on määritelty ja kommunikoidaan eteenpäin tarpeellisille osapuolille.

Tärkeää on tunnistaa, onko yhteiskunta laajemmin riippuvainen organisaation tuottamista palveluista. Toiminnan tällainen kriittisyys voi lisätä esimerkiksi hybridi- ja informaatiovaikuttamisen riskejä ja korostaa niihin varautumisen tarvetta.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Digipalveluasiakkaiden hallinnoimien tietojen dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tarjotessaan pilvipalveluita asiakkaille organisaation tulee tunnistaa ja listata asiakkaan hallitsemiin pilvipalveluihin liittyvät tiedot. Näillä viitataan ulkopuolisiin tietopankkeihin.

Organisaation on myös inventoitava pilvipalvelun tarjoamisen kautta luotuja tietoja. Organisaatio voi hallita niitä ja listata järjestelmädokumentaatiossa ulkoisten tietopankkien sijaan.

Tarjottujen digipalvelujen listaus ja omistajien nimeäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on ylläpidettävä listaa tarjotuista digipalveluista sekä näille nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa palvelun tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista tietoturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti palveluun.

Digipalveluun liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Tarjotun digipalvelun tyyppi, palvelukategoria sekä käyttötarkoitus
 • Tietojen rekisterinpitäjä sekä liittyvät käsittelysopimukset
 • Palvelun toimitusketjuun liittyvät avainkumppanit ja turvallisuuvastuiden jakautuminen (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)

Tarjottuihin digipalveluihin liittyvät sopimusehdot

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tarjoamiin digipalveluihin liittyvät sopimusehdot on kartoitettu ja dokumentoitu. Sopimusehtoihin sisältyvät vähintään seuraavat kohdat:

 • Tarjotun palvelun luonne ja laajuus
 • Tietoturvallisuusvaatimukset (sisältäen jaetun turvallisuuden mallin)
 • Muutostenhallintamenettelyn kuvaus
 • Tallennetut lokit ja niiden valvonta
 • Häiriöiden hallinnan ja ilmoittamisen toimintatavat
 • Oikeus auditointiin ja kolmannen osapuolen arviointiin
 • Yhteensopivuus
 • Tietosuojavaatimukset ja kuvaukset henkilötietojen käsittelystä
 • Palvelun päättäminen

Tarjottujen digipalvelujen toimitusketjuun kuuluvien kumppaneiden dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on dokumentoitava selkeästi kaikki digipalvelut, joita se tarjoaa pilvipalvelumallin mukaisesti asiakkailleen.

Digipalvelujen dokumentaation on sisällettävä palvelun toimitusketjuun liittyvät kumppanit. Kumppanilistauksen on sisällettävä tukevat palvelut (kuten IaaS esim. AWS tai MS Azure), pääasiallisen palveluntarjoajan toimitusketjuun sisällyttämät muut kumppanit (esim. ulkoistettu kehitys) sekä varsinaista palvelua täydentävät muut palvelut (mm. IDaaS, CDN).

Toimitusketjuun liittyvää dokumentaatiota voidaan jatkossa hyödyntää tarkemman turvallisuusvastuujaon tarkastelemiseksi.

Asiakkaan auttaminen tietosuojapyyntöjen käsittelyssä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tulisi mahdollistaa asiakkaalle rekisteröityjä koskevien velvoitteiden täyttämisen.

Tietojen toimittaminen asiakkaan tietosuojavelvoitteiden täyttämistä varten

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tulisi toimittaa asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotta asiakas pystyy osoittamaan täyttävänsä velvollisuutensa.

Organisaation rooli toimitusketjussa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation oma rooli toimitusketjussa on määritelty ja se kommunikoidaan eteenpäin tarpeellisille kumppaneille.

Hallinnollisten tietovirtojen kuvaaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on kuvattava viestintään liittyvät hallinnolliset tietovirrat. Hallinnollisten tietovirtojen kuvaus täydentään järjestelmien välisten integraatioiden kuvaamista.

IPR-valitusprosessi tarjottuihin digipalveluihin liittyen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalvelun tarjoajan tulee luoda prosessi immateriaalioikeuksia koskeviin valituksiin vastaamiseksi.

Pilvipalvelukohtaisten resurssien turvallinen hävittäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaatiolla on oltava käytössään menettelyt palveluntarjonnassa käytettyjen resurssien turvalliseen hävittämiseen tai mahdolliseen uudelleenkäyttöön, kuten:

 • Välineet
 • Laitteet
 • Tietovarasto
 • Tiedostot
 • Muisti

Pilvipalveluita hyödyntäessään asiakasorganisaation tulee varmistaa turvallinen hävittäminen pyytämällä pilvipalveluntarjoajalta vahvistus näistä toimenpiteistä.

Selkeä viestintä organisaation sekä tiedon tallennuspaikkojen sijainneista tarjottujen digipalvelujen näkökulmasta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaation tulee tiedottaa asiakkaalle selkeästi ja aktiivisesti organisaation maantieteellisestä sijainnista ja maista, joissa asiakkaan tietoja säilytetään.

Nämä tiedot voivat auttaa asiakasta esimerkiksi määrittämään asiaankuuluvat valvontaviranomaiset ja lainkäyttöalueet pilvipalvelua hyödyntäessään.

Yksityiskohtaiset kuvaukset toteutetuista turvatoimenpiteistä tarjottaviin pilvipalveluihin liittyvissä sopimuksissa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kun organisaatio tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluita, tulee palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa määritellä selkeästi tietoturvan varmistamiseksi toteutetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Sopimuksessa tulee myös mainita, että tietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Pilvipalveluita tarjoaessaan palveluntarjoajan tulee olla läpinäkyvä tietoturvatoimenpiteistään sopimuksen solmimisprosessin aikana. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin viime kädessä varmistaa, että palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet täyttävät sen velvoitteet.

Asiakaslähtöinen kuvaus tarjottujen pilvipalvelujen henkilötietojen palautus-, siirto- ja hävitysprosesseista

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tarjottuihin pilvipalveluihin liittyvät henkilötiedot tulee hävittää asianmukaisesti ja tallennusrajoitusperiaatteita noudattaen. Hävittäminen voi sisältää tietojen palauttamisen asiakkaalle pyynnöstä, siirtämisen toiselle yritykselle (esim. sulautumisen seurauksena) tai joko tuhoamisen, anonymisoimisen tai arkistoinnin turvallisesti.

Organisaatiolla tulee olla selkeä kirjallinen kuvaus henkilötietojen säilytysajasta sekä palautus-, siirto- ja hävitysmekanismeista. Tämä kuvaus tulee olla asiakkaan saatavilla.

Tätä kuvausta käyttämällä asiakkaan tulee pystyä ymmärtämään, kuinka organisaatio varmistaa, että sopimuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan (myös minkä tahansa sen alihankkijan toimesta) kaikista tallennuspaikoista (mukaan lukien esim. varmuuskopiointitarkoitukset) heti, kun ne on poistettu. ei ole enää asiakkaalle välttämätön.

Rekisteröidyn oikeuksien helpottaminen tarjottujen digipalvelujen kautta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalvelun asiakas toimii usein henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja on vastuussa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta, esimerkiksi pääsystä tietoihin ja niiden korjaamisesta tai poistamisesta. Pilvipalveluntarjoajan tulee tarjota asiakkaalle tarvittavat keinot tämän mahdollistamiseksi.

Organisaatio on määritellyt toimenpiteet, joilla tarjotaan pilvipalveluissa rekisterinpitäjiä autetaan rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi pilvipalvelun ominaisuuksia tai manuaalisia tukitoimenpiteitä.

Asiaankuuluvat tiedot ja mahdolliset helpotukseen liittyvät tekniset toimenpiteet on määriteltävä asiaa koskevassa sopimuksessa.

Dokumentoidut toimintatavat ja valvonta kriittisille pääkäyttäjätehtäville tarjotuissa pilvipalveluissa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kriittiset järjestelmänvalvojan toiminnot tarkoittavat toimintoja, joissa vika voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa pilvilaskentaympäristön omaisuudelle.

Kriittiset järjestelmänvalvojan toiminnot voivat sisältää esimerkiksi virtualisoituihin laitteisiin (esim. palvelimet, verkot, tallennus) liittyvät muutokset, lopetusmenettelyt, varmuuskopiointi ja palautus.

Kaikkien tarjottujen pilvipalveluiden kriittiset järjestelmänvalvojan toiminnot dokumentoidaan. Myös kriittisten järjestelmänvalvojatoimintojen suorittamisen menettelyt on dokumentoitu etukäteen tarvittavalla tarkkuudella.

Aina kun kriittinen järjestelmänvalvojan toiminto suoritetaan, dokumentaatiossa nimetty valvoja valvoo toimintaa.

Pilvipalvelun tarjoajan on tarjottavien pilvipalvelujen osalta toimitettava asiakkaiden vaatiessa dokumentaatio kriittisistä järjestelmänvalvojan toiminnoista ja toimenpiteistä.

Asiakkaan virtuaaliympäristöjen erottelu suhteessa tarjottuihin pilvipalveluihin

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalveluita tarjottaessa pilvipalveluasiakkaan virtuaaliympäristö tulee erottaa ja suojata muista asiakkailta ja asiattomilta henkilöiltä.

Tämän varmistamiseksi organisaation tulee varmistaa pilvipalvelun asiakastietojen, virtualisoitujen sovellusten, käyttöjärjestelmien, tallennustilan ja verkon asianmukainen looginen erottelu.

Erottelun tulisi myös varmistaa pilvipalvelun tarjoajan sisäisen hallinnon erottaminen pilvipalveluasiakkaiden käyttämistä resursseista.

Tarjottujen pilvipalveluiden ja tietojärjestelmien tietoturvavastuiden dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalveluita hyödyntäessä tai tarjottaessa turvallisuusvastuita voi olla sekä palveluntarjoajalla että asiakkaalla. Palveluntarjoaja voi vastata teknisestä kyberturvallisuudesta, mutta esim. asiakas pääsynhallinnasta ja turvallisen käytön ohjeistamisesta.

Vastuut jaetuista tietoturvarooleista tarjottavia pilvipalveluita ja pilvipohjaisten tietojärjestelmien hyödyntämistä kohtaan on määriteltävä ja dokumentoitava selkeästi sekä pilvipalvelun asiakkaan että palveluntarjoajan toimesta.

Ohjelmistopalomuurin käyttö tarjottujen digipalvelujen suojaamiseksi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation kaikkien palvelinten suojana tulisi olla oikein konfiguroitu ohjelmistopalomuuri, joka tarkkailee liikennettä, hyväksyy säännöt täyttävän liikenteen sekä toteuttaa käyttäjien valvontaa.

WAF:in (web application firewall) avulla tulisi suojata tarjottuja digipalveluja hyökkäyksiltä (kuten SQL injection).

Tarjottujen digipalvelujen toimitusketjuun kuuluvien kumppaneiden säännöllinen turvallisuusarviointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on määriteltävä turvallisuusarviointi ja toteutettava se tarjottujen digipalveluiden toimitusketjuun kuuluville kumppaneille säännöllisesti.

Tällä tulisi varmistaa tarjottaiven palvelujen turvallisuuteen vaikuttavien kumppanien vaatimustenmukaisuus ja sitä kautta sopimusehtojen täyttyminen.

Tietoturvapolitiikat
Ohjelmistokehitys
Digipalvelujen hallinta
Organisaation rooli kriittisessä infrastruktuurissa
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
ID.BE-2: Place in critical infrastructure
(
NIST
)  
71: Organisaation roolin tunnistaminen
(
)  
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Ohjelmistokehitys
-teemaa sekä
Digipalvelujen hallinta
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Digipalvelujen hallinta

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.