Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoJärjestelmien hallintaTietojärjestelmien hallinta

Tietojärjestelmien ylläpito ja päivittäminen valmistajan ohjeiden mukaisesti

Organisaation on varmistettava, että tietojärjestelmiä ylläpidetään ja päivitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Liittymien ja rajapintojen dokumentointi tietojärjestelmille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio pitää kirjaa tietojärjestelmän liittymistä muihin tietojärjestelmiin sekä liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista.

Dokumentaatio liittymien suhteen on katselmoitava säännöllisesti sekä järjestelmiin tehtävien muutosten jälkeen.

Tietojärjestelmien omistajien nimeäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Jokaiselle tietojärjestelmälle nimetään omistaja. Omistaja on vastuussa tieto-omaisuuden elinkaaresta ja vastaa kyseiseen omaisuuteen liittyvien hallintatehtävien toteuttamisesta.

Omistajan tehtäviin kuuluu mm.:

 • varmistaa omaisuuden dokumentointi
 • varmistaa omaisuuden asianmukainen suojaus
 • pääsyoikeuksien säännöllinen katselmointi
 • varmistaa tietojen asianmukainen käsittely, myös tietoja tuhottaessa

Omistaja voi delegoida osan tehtävistä eteenpäin, mutta vastuu säilyy omistajalla.

Tietojärjestelmien listaus ja omistajien nimeäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on ylläpidettävä listaa käytetyistä tietojärjestelmistä sekä tietojärjestelmille nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa järjestelmän tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista tietoturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti järjestelmään.

Järjestelmiin liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Järjestelmään liittyvät vastuut ja sen käyttötarkoitus
 • Järjestelmän tietojen sijainti (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
 • Kuvaus järjestelmän ylläpito- ja kehitysvastuista sekä tähän mahdollisesti liittyvät toimittajat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
 • Tarvittaessa tietojärjestelmän pääsyoikeusroolit ja tunnistautumistavat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
 • Tarvittaessa liittymät muihin järjestelmiin (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)

Ohjeistukset henkilöstölle tietojärjestelmien ja tunnistautumistietojen käyttöön liittyen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatiolla tulisi olla määritelly ohjeet tietojärjestelmien yleisesti hyväksyttävälle käytölle sekä tarvittavien tunnistautumistietojen hallinnalle.

Tärkeäksi luokiteltujen tietojärjestelmien omistaja voi lisäksi määritellä, dokumentoida ja jalkauttaa tarkempia sääntöjä juuri tämän tietojärjestelmän käytöstä. Nämä saannöt voivat kuvata mm. tietoturvavaatimukset, jotka järjestelmän sisältävään tietoon liittyvät.

Järjestelmädokumentaation säännöllinen katselmointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietojärjestelmälistausta on katselmoitava säännöllisesti, jotta varmistetaan sen tarkkuus, ajantasaisuus ja johdonmukaisuus.

Varjo-IT:n tunnistaminen ja hallinta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Keskimäärin IT-pääkäyttäjä arvioi henkilöstön käyttävän n. 50 pilvipalvelua, kun todellinen määrä on 1 000. Useat näistä ovat tärkeitä henkilöstön tuottavuuden kannalta ja niitä käytetään organisaation verkon ulkopuolelta, joten palomuurisäännöillä ei haastetta ratkaista.

Pilvipalvelujen tunnistamiseen ja hallintaan keskittyvien järjestelmien avulla voit tunnistaa henkilöstön käyttämiä pilvipalveluita ja valvoa eri palvelujen käyttäjiä. Tämä auttaa mm.:

 • määrittämään omaa riskitasoanne pilvipalveluissa olevan tiedon suhteen
 • tarkistamaan palveluita tietoturvan suhteen
 • pystymään raportoimaan vaatimusten mukaisesti esim. tietojen sijiannista ja kumppaneista

Tietojärjestelmiä ylläpitävän henkilöstön pätevyys ja vastuut

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on varmistettava, että tietojärjestelmiä asentaa, ylläpitää ja päivittää ainoastaan henkilöstö, jolla on siihen tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. Lisäksi on kuvattava tietojärjestelmiä asentavan, ylläpitävän ja päivittävän henkilön rooli ja vastuut suhteessa organisaation sekä tietojärjestelmän tuottajaan.

Tietojärjestelmien tekninen katselmointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on varmistettava tietojärjestelmien tekninen vaatimuksenmukaisuus organisaation tietoturvapolitiikkojen ja -standardien suhteen on katselmoitava säännöllisesti.

Organisaation ulkopuolelle tehtyjen tietosiirtojen hyväksyntä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation täytyy huolehtia, että sen ulkopuolelle tehtävä tietojensiirto tulee vaatia kirjallisen tai kryptografisesti hyväksytyn valtuutuksen.

Luottamuksellisten tietojen turvallinen siirto organisaation ulkopuolelle

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on toteutettava tietojensiirto yleisessä tietoverkossa salattua tai muuten suojattua tiedonsiirtoyhteyttä tai -tapaa käyttämällä, jos siirrettävät tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi tietojensiirto on järjestettävä siten, että vastaanottaja varmistetaan tai tunnistetaan riittävän tietoturvallisella tavalla ennen kuin vastaanottaja pääsee käsittelemään siirrettyjä salassa pidettäviä tietoja.

Kellojen synkronointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on käytettävä luotettavaa lähdettä ajan säätämiseksi ja synkronisoimiseksi kaikkien järjestelmien osalta.

Turhien ohjelmistojen ja verkkopalveluiden poistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on huolehdittava turhien ohjelmistojen, kuten sovellusten, järjestelmien apuohjelmien ja tietoverkkopalveluiden poistamisesta.

Lisensoitujen ohjelmien päivittäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation täytyy pitää huolta, että lisensoidut ohjelmistot päivitetään 14 päivän kuluessa päivityksen julkaisusta ja silloin, kun:

 • Päivitys korjaa haavoittuvuuksia, jotka luokitellaan kriittiseksi tai korkean riskin haavoittuvuudeksi
 • toimittaja ei kerro yksityiskohtia korjattavan haavoittuvuuden vakavuudesta

Lisentoitujen ohjelmistojen ylläpito

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation täytyy huolehtia, että sen lisensoimat ohjelmistot:

 • ovat lisensoituja ja aktiivisesti tuettuja
 • poistetaan laitteista, kun ne eivät ole enään tuettuja
 • on säädetty päivittymään automaattisesti, kun mahdollista

Tietojen erottelumenettelyt varmistusjärjestelmissä (TL IV)

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Käsiteltäessä samalla varmistusjärjestelmällä eri omistajien tietoja, tarkastusoikeuden mahdollistavat erottelumenettelyt on toteutettava varmistusjärjestelmän liittymien ja tallennemedioiden osalta (esim. omistaja-/hankekohtaiset eri avaimilla salatut nauhat, joita säilytetään asiakaskohtaisissa kassakaapeissa/kassakaappilokeroissa).

Tietojärjestelmien suojaus auditointeihin liittyvien testien aikana

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietojärjestelmiin kohdistuvien, esimerkiksi auditointien aikana tehtävien, tarkistusten sekä muiden varmennustoimien tulee olla ennalta suunniteltuja ja sovittuja asianmukaisten testaajien sekä johdon kanssa. Tällä pyritään minimoimaan toimien vaikutus toimintaprosesseihin.

Käytäntöjä suunniteltaessa on huomioitava seuraavat seikat:

 • tarkastuspyynnöt hyväksytään asianmukaisen vastuuhenkilön kanssa
 • teknisten testien laajudesta sovitaan etukäteen ja niiden toteutusta valvotaan
 • testit rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan vain luku -käyttöön tai toteutetaan vain kokeneiden järjestelmänvalvojien toimesta
 • turvallisuusvaatimusten toteutuminen varmistetaan ennalta laitteissa, joilla tarvitaan pääsyä järjestelmiin
 • testit, jotka voivat vaikuttaa tärkeiden järjestelmän käytettävyyteen, suoritetaan virka-ajan ulkopuolella
 • tarkastuksissa tehdyt toimet ja niitä varten myönnetyt pääsyoikeudet kirjataan lokiin

Tietojärjestelmien ja laitteiden hallinta järjestelmienhallinnassa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatiolla tulisi olla järjestelmienhallinta-järjestelmä tietojärejstelmien ja laitteiden hallintaa varten. Järjestelmienhallinnassa tulisi olla prosessit automaattisia päivityksiä varten.

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.