Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

DE.DP-2
NIST

NIST Cybersecurity Framework

TEK-13
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Tapahtuneiden tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Kaikki tietoturvahäiriöt käsitellään johdonmukaisesti, jotta tietoturvaa voidaan parantaa tapahtuneen perusteella.

Häiriöiden käsittelyprosessissa:

 • vahvistetaan raportoitu häiriö (tai todetaan tarpeettomaksi kirjata ylös)
 • dokumentoidaan häiriön tyyppi ja syy
 • dokumentoidaan häiriöön liittyneet riskit
 • käsitellään riskit, mikäli häiriön perusteella niiden käsittelyä täytyy päivittää
 • määritellään ja dokumentoidaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai päätös niiden hyväksymisestä
 • määritellään tahot, joille on tärkeää tiedottaa käsittelyn tuloksista (myös organisaation ulkopuoliset)
 • määritetään tarve häiriön jälkianalyysille
T06: Turvallisuuspoikkeamien hallinta
Katakri
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR
12. Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
GDPR
16.1.5: Response to information security incidents
ISO 27001
DE.AE-2: Analyze detected events
NIST

Häiriöhallinnan vastuutiimin nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio huolehtii siitä, että häiriöhallintaan on nimetty selkeät vastuuhenkilöt, jotka vastaavat esimerkiksi häiriöiden ensimmäisen tason käsittelystä.

Häiriöiden hallinnasta vastaavia henkilöitä on ohjeistettava ja koulutettava, jotta he ymmärtävät organisaation prioriteetit tietoturvahäiriöiden käsittelyssä.

16.1.3: Reporting information security weaknesses
ISO 27001
16.1.2: Reporting information security events
ISO 27001
ID.RA-3: Threat identification
NIST
RS.CO-1: Personnel roles
NIST
5.25: Tietoturvatapahtumien arviointi ja niitä koskevien päätösten tekeminen
ISO 27001

Ohjeistukset ja ilmoitusprosessi häiriöiden ilmoittamiseen henkilöstölle

Critical
High
Normal
Low

Häiriöiden ilmoittamiseen ylläpidetään prosessia, joka auttaa henkilöstöä ilmoittamaan häiriöistä tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

Häiriönä ilmoitettavia asioita ovat mm.:

 • luvaton pääsy tietoihin / tiloihin
 • tietoturvaohjeiden vastainen toiminta
 • epäilty tietoturvaongelma (esim. tietojenkalastelu, haittaohjelmatartunta)
 • tietojärjestelmän käyttökatko
 • tietojen tuhoutuminen / muuttuminen vahingossa tai tahallaan
 • kadonnut tai varastettu laite
 • vaarantunut salasana
 • kadonnut fyysinen tunniste (esim. avaimenperä, älykortti, älytarra)
 • epäilty tietoturvaheikkous (esim. käytetyssä tietojärjestelmässä tai muissa toimintatavoissa)

Henkilöstön ohjeissa korostetaan velvollisuutta raportoida tietoturvahäiriöistä mahdollisimman pian sovitun prosessin mukaisesti. Ohjeistus kuvaa myös muun toiminnan häiriön tapauksessa (mm. virheilmoitusten ja muiden yksityiskohtien kirjaaminen ylös).

T06: Turvallisuuspoikkeamien hallinta
Katakri
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
16.1.3: Reporting information security weaknesses
ISO 27001
16.1.2: Reporting information security events
ISO 27001
ID.RA-3: Threat identification
NIST

Häiriöilmoitusten vaiheittainen prosessi viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio ilmoittaa ilman viivästystä lainsäädännössä määritellylle viranomaiselle (CSIRT) merkittävästi palveluidensa tarjontaan vaikuttaneista häiriöistä. 

Häiriö on merkittävä, kun vähintään toinen seuraavista toteutuu:

 • häiriö voi aiheuttaa vakavan häiriön palvelujen toiminnassa tai vakavia taloudellisia menetyksiä palveluntarjoajalle
 • häiriö voi aiheuttaa merkittävää aineellista tai aineetonta vahinkoa liittyville ihmisille tai muille organisaatioille

Ilmoitukset on tehtävä vaiheittain allaolevien kuvausten mukaisesti. Lisäksi häiriön ollessa käynnissä organisaation on toimitettava viranomaisen pyytämät statuspäivitykset.

Aikainen varoitus (viimeistään 24h kuluessa häiriön havaitsemisesta)

 • epäilläänkö syyksi laittomia toimia
 • voiko häiriö aiheuttaa vaikutuksia muihin maihin

Tarkempi häiriöilmoitus (viimeistään 72h kuluessa häiriön havaitsemisesta)

 • päivitetään aiempaa tietoa
 • annetaan tämänhetkinen arvio häiriöstä, sen vakavuudesta sekä vaikutuksista
 • listataan mahdolliset todisteet vuodon tapahtumisesta

Lopullinen raportti (viimeistään 1kk kuluessa häiriöilmoituksesta)

 • yksityiskohtainen kuvaus tapahtumasta, mukaan lukien sen vakavuus ja vaikutukset
 • uhan tyyppi tai perimmäinen syy, joka todennäköisesti laukaisi tapahtuman
 • sovelletut ja meneillään olevat lieventämistoimenpiteet
 • mahdolliset vaikutukset muihin maihin

Tiedottaminen häiriötilanteissa ja varautuminen

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on viipymättä tiedotettava niille, jotka hyödyntävät sen tietoaineistoja, jos viranoman tietojenhallintaan kohdistuu häiriö, joka estää tai uhkaa estää tietoaineistojen saatavuuden. Tiedotuksessa on annettava seuraavat tiedot:

a) Häiriön tai sen uhan arvioitu kesto.

b) Mahdolliset korvaavat tavat hyödyntää viranomaisen tietoaineistoja, jos sellaisia on.

c) Häiriön tai uhan päättyessä.

Viranomaisen on noudatettava digitaalisten palvelujen ja muiden sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttökatkoista tiedottamisesta yleisölle annettuja ohjeita, kuten ne on säädetty digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 4 §:n 2 momentissa.

Merkittävien häiriöiden ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Merkittävien häiriliden sattuessa organisaation on ilmoitettava niistä kansallisessa DORA:n asetuksessa määritellyille viranomaisille. Merkittävien häiriöiden ilmoituksen tulee sisältää:

 1. Ensimmäinen ilmoitus
 2. Väliraportti (tapahtuman tilan muuttuessa)
 3. Loppuraportti, kun perussyyanalyysi on tehty

Jos tapahtumalla on vaikutusta asiakkaiden taloudellisiin etuihin, heille on ilmoitettava mahdollisimman pian tarvittavilla toimenpiteillä tilanteen lieventämiseksi. Kyberuhkien sattuessa asiakkaille tulee ilmoittaa, jos he saattavat vaikuttaa heihin suojatoimenpiteistä, joita heidän tulisi harkita.

Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset määritellään DORA:n 46 artiklassa

Tietoturvahäiriöiden ensimmäisen tason reagointiprosessi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt prosessin ja siihen osallistuvan tiimin, jonka avulla tietoturvahäiriöihin reagoidaan pikaisesti ja sopivat jatkotoimet päätetään johdonmukaisesti.

Ensimmäisen tason reagointiprosessissa vähintään:

 • pyritään tehokkaasti vahvistamaan todettu häiriö
 • päätetään tarpeesta välittömään reagointiin
16.1.4: Assessment of and decision on information security events
ISO 27001
DE.AE-4: Impact of events
NIST
RS.RP: Response Planning
NIST
RS.RP-1: Incident response plan
NIST
RS.AN-4: Incident categorization
NIST

Tietoturvahäiriöihin liittyvien todisteiden hallinta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luotava toimintatavat, joiden avulla tunnistetaan, kerätään ja säilytetään tietoturvahäiriöihin liittyvä relevantti todistetieto. Todisteiden voi olla tarpeen olla kerätty tavalla, joka voidaan hyväksyä relevanteissa tuomioistuimissa tai muissa vastaavissa kurinpitoelimissä.

Todistemateriaaliin liittyen pitäisi pystyä osoittamaan mm.:

 • tietueet ovat täydellisiä, eikä niitä ole muokattu millään tavalla
 • kopiot sähköisistä todisteista ovat todennäköisesti identtisiä alkuperäisten kanssa
 • tietojärjestelmä, josta todisteita on kerätty, toimi oikein keräyshetkellä

Liittyvän henkilökunnan sekä työkalujen sertifiointia tai muita pätevyystodisteita voidaan lisäksi harkita sovellettavan todisteiden arvon vahvistamiseksi.

5.28: Todisteiden kerääminen
ISO 27001

Häiriötilanteiden säännöllinen harjoittelu

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, harjoitella siihen kohdistuvia mahdollisia häiriö- tai hyökkäystilanteita.

Harjoitus voi kohdistua joko häiriön havaitsemisen, reagoinnin tai johtamisen kehittämiseen tai kaikkiin näistä.

Harjoitusten toteuttamisesta ja havainnoista tulee ylläpitää dokumentaatiota.

36: Häiriötilanteiden säännöllinen harjoittelu

Tietoturvahäiriöiden ilmoittaminen viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla olemassa menettely sen toimintaan kohdistuvien häiriöiden, hyökkäysten ja loukkausten ilmoittamiseksi viranomaisille. Esimerkiksi:

 • Poliisi
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Kyberturvallisuuskeskus
35: Häiriöiden ilmoittaminen viranomaisille

Häiriön rajaustoimet

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on otettava keinoja käyttöön, jolla häiriön vaikutus voidaan rajata mahdollisimman pieneen osaan. Keinot tulisivat vastata tehtyjä suunnitelmia ja sisältää häiriön:

 • Vastaisen valmistelun
 • Analysoinnin
 • Eristämisen
 • Hävittämisen
 • Palautumisen käynnistämisen
RS.MI-1: Incident containment
NIST

Havaitsemisprosessien testaus ja vaatimustenmukaisuus

Critical
High
Normal
Low

Havaitsemisprosesseja ja menettelyjä ylläpidetään ja testataan, jotta varmistetaan tietoisuus poikkeavista tapahtumista. Havaitsemistoimien täytyy sopia kaikkiin asiaan liittyviin vaatimuksiin.

DE.DP-2: Detection activities
NIST
TEK-13: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen
Julkri

Tietoturvahäiriön rajan määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaation täytyy määritellä raja, jolloin tietoturvatapahtumasta tulee tietoturvahäiriö.

DE.AE-5: Incident alert thresholds
NIST
6.2 (MIL1): Analyze Cybersecurity Events and Declare Incidents
C2M2

Tapahtumalähteiden määrittely ja seuranta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä, millaisia tietoturvatapahtumia se seuraa ja millä toimintatavoilla.

Tietoturvatapahtumia tulisi seurata useista eri lähteistä, joiden avulla tärkeä, reagointia vaativat mahdolliset häiriöt voidaan tunnistaa. Tietoa voidaan saada mm. suoraan hallintajärjestelmästä, ulkoisilta kumppaneilta tai organisaation laitteiden tuottamista lokeista.

Esimerkkejä seurattavista tietoturvatapahtumista voivat olla mm.:

 1. Palvelimen hidas toiminta
 2. Toistuvat kirjautumisvirheet
 3. Tuntemattomat kirjautumisyritykset
 4. Poikkeuksellinen verkkoliikenne
 5. Tallennustilan loppuminen
 6. Muutokset koodiprojekteissa
 7. Konfiguraatiomuutokset palomuurilla
 8. Käyttöoikeusmuutokset kriittisiin järjestelmiin / palvelimiin / tietokantoihin
 9. Isot tietokantalataukset
 10. Luvattomat ohjelmistoasennukset päätelaitteille
 11. Liikenne haitalliseksi tiedetyistä IP-osoitteista
DE.AE-3: Event data
NIST
TEK-13: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen
Julkri
6.1 (MIL1): Detect Cybersecurity Events
C2M2

Prosessit tarjottuihin digipalveluihin liittyvien tietoturvatapahtumien raportoimiseksi

Critical
High
Normal
Low

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaatiolla tulee olla suunnitellut prosessit tai menettelyt:

 • miten pilvipalvelun asiakas raportoi tietoturvatapahtumasta organisaatiolle
 • miten organisaatio raportoi tietoturvatapahtumista pilvipalveluasiakkaille
 • miten pilvipalvelun asiakas voi seurata aiemmin raportoidun tietoturvatapahtuman tilaa
ID.RA-3: Threat identification
NIST
DE.DP-4: Event detection
NIST
RS.CO-3: Information sharing
NIST
RC.CO-1: Public relations
NIST
16: Tietoturvahäiriöiden hallinta
ISO 27017

Tietoturvahäiriöihin liittyvien tietoturvamittarien määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on määritellyt seurattavat mittarit, jotka liittyvät tietoturvahäiriöiden hallintaan. Parhaimmillaan hyvät mittarit auttavat havaitsemaan heikkouksia häiriöiden tunnistamiseen liittyen.

Mahdollisia mittareita ovat mm.:

 • tietoturvatapahtumien määrä ja suhde häiriöihin
 • häiriöiden määrä tarjottavan palvelun, osaston, vakavuuden tai tyypin mukaan
 • vaadittu aika häiriöin tunnistamiseen, tutkimiseen ja käsittelyyn
 • poikkeamat dokumentoiduista toimintatavoista
6.2 (MIL1): Analyze Cybersecurity Events and Declare Incidents
C2M2

Siedettävien toimintakatkosten määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi määritellä jokaisen tunnistetun kriittisen toiminnon suhteen, kuinka pitkä toimintakatkos siedetään ilman, että organisaation toiminta häiriintyy.

Määrittelyssä on otettava huomioon:

 • Lainsäädännön vaatimukset liittyen organisaation järjestelmien, rekistereiden ja palveluiden saatavuuteen
 • Oman toiminnan ja sidosryhmien vaatimukset
27: Siedettävien toimintakatkoksien määrittely

Palveluiden käyttäjiin vaikuttavista tietoturvauhkista ja suojatoimenpiteistä viestintä

Critical
High
Normal
Low

Kun organisaation palveluiden käyttäjät ovat mahdollisesti alttiina merkittävälle tietoturvauhkalle, organisaation on viestittävä tästä heille sisältäen kaikki mahdolliset korjaustoimenpiteet, joita käyttäjät voivat itse toteuttaa suojautuakseen uhkaa vastaan.

Kun viestinnän selkeyden kannalta on tarpeen, organisaation on sisällytettävä viestintäänsä myös yleisempää tietoa liittyvästä tietoturvauhkasta.

Häiriöilmoitukset omien palveluiden käyttäjille

Critical
High
Normal
Low

Mikäli organisaation tarjoaman palvelun näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, organisaatio ilmoittaa ilman viivästystä palveluidensa käyttäjille merkittävistä häiriöistä, jotka todennäköisesti vaikuttavat negatiivisesti kyseisten palveluiden toimittamiseen.

Häiriö on merkittävä, kun vähintään toinen seuraavista toteutuu:

 • häiriö voi aiheuttaa vakavan häiriön palvelujen toiminnassa tai vakavia taloudellisia menetyksiä palveluntarjoajalle
 • häiriö voi aiheuttaa merkittävää aineellista tai aineetonta vahinkoa liittyville ihmisille tai muille organisaatioille

Turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla prosessi tapahtuneen tai epäillyn kansainvälisen turvallisuusluokitellun tiedon vaarantaneen tietoturvapoikkeaman ilmoittamisesta toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle.

Organisaatiolla tulee olla myös ohjeistus ja menettelytavat turvallisuusluokitellun tiedon vaarantaneiden tietoturvapoikkeamien havaitsemiseen ja tiedottamiseen organisaation sisällä ja kenelle kaikille tietoturvapoikkeamasta tai sen epäilystä tulee ilmoittaa. Lisäksi täytyy olla selvillä millaiset tietoturvapoikkeamasta vaativat yhteydenottoa viranomaisiin.

Turvallisuusluokiteltujen tietojen katsotaan vaarantuneen, kun ne ovat tietoturvatapahtuman seurauksena paljastuneet tai voineet paljastua sivullisille henkilöille. Useat tiedon omistajat (esimerkiksi EU) sekä myös voimassa olevat viranomaishyväksynnät edellyttävät välitöntä ilmoitusta turvallisuusluokitellun tiedon vaarantaneista poikkeamista tai niiden epäilyistä.

Turvallisuusluokiteltujen tietojen huomiointi häiriöiden hallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Häiriöiden hallinnassa on huomioitava myös:

 • Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaaminen hätä- ja häiriötilanteissa
 • Turvallisuusluokitellulla tiedolla on riittävät suojaustoimenpiteet tietoihin luvattoman pääsyn ja eheyden ja käytettävyyden turvaamuseksi
 • Turvallisuusluokiteltu tieto tulee olla suojattu teknisiltä ja fyysisiltä vahingoilta.

Organisaatiolla tulee olla varmuus siitä, että käsiteltävä tieto tai järjestelmä on suojattu hätä- tai häiriötilanteissa fyysisiltä vahingoilta kuten tulipalot, vesivahingot tai ilkivalta tai luvaton tunkeutuminen sekä sähköisiä menetelmiä käyttäen aiheutetuilta fyysisiltä vahingoilta kuten laitteiden rikkoutuminen. Tietoa tai järjestelmää tulee suojata asianmukaisin, mutta riskiarvioinnin perusteella tarkoituksenmukaisin toimin.

ICT-ympäristön seurannan riittävä resursointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee osoittaa riittävästi resursseja käyttäjien toiminnan, ICT-ympäristön poikkeavuuksien ja kyberhyökkäysten seurantaan.

Valvomalla organisaation tulee tunnistaa perustoiminnan poikkeamat ja häiriöt.

Häiriöiden luokittelu

Critical
High
Normal
Low

Organisaatioiden tulee suorittaa häiriöiden luokittelu ja vaikutustenarviointi seuraavien kriteerien perusteella:

 • Asianomaisten osapuolten (asiakkaat, muut organisaatiot) lukumäärä ja mahdollisuuksien mukaan niiden tapahtumien määrä, joihin vaikutus vaikuttaa.
 • Mainevaikutus
 • Häiriön kesto
 • Vaikutusten maantieteellinen leviäminen
 • Mahdollisia tietojen menetyksiä suhteessa CIA-arvoihin
 • Vaikutuksen kohteena olevien palveluiden kriittisyys
 • Taloudellinen vaikutus

Jälkianalyysi tietoturvahäiriöille

Critical
High
Normal
Low

Mikäli häiriön ensisijaisen käsittelyn perusteella on vaikeaa tunnistaa tietoturvahäiriön lähde, suoritetaan häiriölle erillinen jälkianalyysi, jossa lähde pyritään tunnistamaan.

16.1.6: Learning from information security incidents
ISO 27001
ID.RA-4: Impacts on business
NIST
DE.DP-5: Detection processes improvment
NIST
RS.AN-2: The impact of the incident, device, and other asset authentication
NIST
RS.IM-1: Response plans
NIST

Häiriöiden säännöllinen jaksottainen analysointi ja häiriöistä oppiminen

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvahäiriöiden analysoinnista ja ratkaisemisesta saatua tietämystä olisi hyödynnettävä tulevien häiriöiden todennäköisyyden vähentämisessä ja niiden vaikutuksen pienentämisessä.

Organisaatio analysoi säännöllisesti tapahtuneita häiriöitä kokonaisuutena. Tässä prosessissa tutkitaan häiriöiden tyyppiä, määrää ja kustannuksia tavoitteena tunnistaa toistuvia ja vaikutuksiltaan merkittäviä häiriöitä.

Mikäli reagointia vaativia toistuvia häiriöitä tunnistetaan, niiden perusteella:

 • luodaan uusia tai laajennetaan olemassaolevia tietoturvan hallintatehtäviä
 • tarkennetaan tai laajennetaan tähän aihepiiriin liittyvää tietoturvaohjeistusta
 • luodaan häiriöstä case-esimerkki, jota käytetään henkilöstön kouluttamiseksi vastaaviin tilanteisiin reagoimiseksi tai niiden välttämiseksi
16.1.6: Learning from information security incidents
ISO 27001
PR.IP-7: Protection processes
NIST
PR.IP-8: Protection effectiveness
NIST
DE.DP-5: Detection processes improvment
NIST
RS.AN-2: The impact of the incident, device, and other asset authentication
NIST

Häiriökäsittelyn tuloksista tiedottaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt toimintatavat, jotka varmistavat häiriön alkuperäisen raportoijan sekä muuten häiriöön liittyvän henkilöstön saavan tiedon häiriön käsittelyn tuloksista.

Häiriöön liittyvä henkilöstö voidaan kirjata valinnaiseen tietokenttään tietoturvahäiriöiden dokumentaatiopohjassa.

16.1.6: Learning from information security incidents
ISO 27001
PR.IP-8: Protection effectiveness
NIST
DE.DP-4: Event detection
NIST
5.27: Tietoturvahäiriöistä oppiminen
ISO 27001

Henkilöstön whistle blowing -järjestelmä

Critical
High
Normal
Low

Henkilöstöllä on käytössä whistle blowing -järjestelmä, jonka kautta voi nimettömästi raportoida tietoturvasääntöjen tai -menettelyjen loukkauksista.

Rikostekninen tutkinta häiriöille

Critical
High
Normal
Low

Häiriön jälkeen haitalliselle koodille, tai muille häiriön jäänteille on suoritettava rikostekninen tutkinta. Turvallisesti tehty tutkinta suljetussa ympäristössä voi aukaista häiriön syitä, tavoitteita ja toteutustapoja. Tämä auttaa organisaatiota korjaamaan mahdolliset aukot turvallisuudessa, varautumaan samankaltaisiin häiriöihin ja tunnistamaan tai profiloimaan mahdollisen hyökkääjän.

RS.AN-3: Forensics
NIST

Tietoturvatapahtumien lajittelun varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joiden avulla havaitut tietoturvatapahtumat pystytään selkeästi lajittelemaan. Lajittelun avulla on pystyttäjä priorisoimaan tapahtumat vakavuuden ja mahdollisen vaikutuksen mukaan.

Lajittelun perusteella on tarkoitus tehostaa tietoturvatapahtumien tutkimista ja arviointia, jotta esimerkiksi häiriöön vastaaminen saadaan tarvittaessa käyntiin nopeasti.

Toimintatavat voivat koostua yleisistä prosesseista, teknisistä työkaluista tai koneoppimista hyödyntävistä algoritmeistä. Toimintatapoja on tarkasteltava säännöllisesti, jotta vahvistetaan niiden toimivuus ja sopivuus käyttötarpeisiin.

DE.AE-2: Analyze detected events
NIST
6.2 (MIL1): Analyze Cybersecurity Events and Declare Incidents
C2M2

Ympäristöuhkien huomiointi riskien- ja häiriöiden hallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi ottaa huomioon ympäristöuhat, jotka voivat vaikuttaa järjestelmien käytettävyyteen, osana riskienarviointiprosessia ja myös osana tietoturvahäiriöiden prosessia.

Ympäristöuhkiin kuuluu esimerkiksi:

 • Epäsuotuisa sää
 • Vika ympäristönhallintajärjestelmissä
 • Virtapiikit sähkönjakelussa
 • Tulipalot
 • Vesivahingot