Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

No items found.

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Tietojärjestelmien luokittelu- ja versiotiedot

Critical
High
Normal
Low

Omavalvonnan kohteen on kuvattava selkeästi, mitä tietojärjestelmiä organisaation toiminnassa käytetään, mikä versio on nyt käytössä ja mitä tyyppiä seuraavista järjestelmät edustavat:

  • Tyyppi A = suoraan Kanta-palveluihin liitettävät järjestelmät
  • Tyyppi B = asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn käytettävät järjestelmät
  • Muut järjestelmät

Potilaiden informointi Kanta-palveluista

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on suunniteltava, kuinka potilaiden informointi Kanta-palveluista ja tietojen käytöstä tapahtuu ja on todennettavissa. Liittyvät käytännöt on koulutettava henkilöstölle.

Muiden tietojärjestelmien aiheuttamien riskien hallinta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on varmistettava, että Kanta-palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin liitetyt tai samassa käyttöympäristössä hyödynnettävät muut sovellukset tai tietojärjestelmät eivät vaaranna Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien suorituskykyä tai niiden tietoturva- ja tietosuojaominaisuuksia.

Vaatimukset ulkoiselle liityntäpisteen toteuttajalle

Critical
High
Normal
Low

Mikäli liityntäpisteen toteuttaa joku muu kuin Kanta-liittyjä (eli käytetään välittäjää) on vaatimuksena, että:

  1. Liikenne liittyjän potilastieto- tai apteekkijärjestelmältä ulkoistetulle liityntäpisteelle tulee salata vähintään vastaavan tasoisella menetelmällä kuin TLS siltä osin kuin se kulkee muualla kuin organisaation sisäverkossa (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys).
  2. Sanomaliikenteen kaikkien osapuolten identiteetti tulee varmentaa. Varmentaminen on pakollista organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa, jossa käytetään muita kuin sisäverkon yhteyksiä. Tapauksissa, joissa potilastietojärjestelmien- tai apteekkijärjestelmien palvelimet sijaitsevat samassa konesaliympäristössä tiedonsiirtoon hyödynnettävien erillisten laitteistojen kanssa (kuormantasaajat, SSL-kiihdyttimet tms.) sekä mahdollisen välityspalvelun kanssa, ei varmennepohjainen tunnistaminen näiden välillä ole pakollista. Tämä kuitenkin edellyttäen että konesalin- ja käyttöympäristön sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu auditointikriteereissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
  3. Liityntäpisteen toteuttajan tulee varmistaa, että sanoma on lähetetty oikean tahon nimissä (eli HL7-sanoman controlActProcess / authorOrPerformer / assignedPerson / assignedPerson / representedOrganization / id vastaa edellisen kohdan mukaisesti varmennettua identiteettiä).
  4. Välittäjältä vaaditun tietoturvatason toteutuminen tulee varmistaa auditointi-/sertifiointimenettelyllä. KANTA-määrittelyistä (2007) poiketen WS-Security-standardin mukainen sanomatason allekirjoitus ja/tai salaus eivät ole käytössä (VVAR019)

Sähköisen allekirjoituksen salaus

Critical
High
Normal
Low

Sähköisen allekirjoituksen osalta noudatetaan Kanta-allekirjoitusmäärityksessä esitettyjä vaatimuksia käytettävien salausalgoritmien ja tiivistefunktioiden osalta.

Lisätiedot

Kanta-allekirjoitusmääräys

Kanta-tietoliikenteen salaaminen

Critical
High
Normal
Low

Liikenne liityntäpisteen ja Kanta-palvelun välillä salataan ja osapuolet tunnistetaan TLS-tekniikalla (vähintään TLS-versio 1.2) käyttäen VRK:n myöntämiä palvelinvarmenteita (mutual authentication).

Palvelinvarmenteissa on käytettävä Viestintäviraston TLS-salausvahvuussuosituksen mukaisesti vähintään 2048-bittisiä RSA-avaimia.

Työasemien automaattinen lukittuminen

Critical
High
Normal
Low

Työaseman tai tietojärjestelmän on lukituttava, kun käyttäjä ei aktiivisesti käytä laitetta / järjestelmää 30 minuutin kuluessa. Tämän jälkeen käyttäjän on tunnistauduttava uudelleen käyttöliittymän avaamiseksi.

Mikäli aikakatkaisun raja on pidempi kuin 30 minuuttia, organisaation tulee dokumentoida perusteet aikarajan ylitykselle.

Vahva tunnistautuminen A-luokan järjestelmissä

Critical
High
Normal
Low

Kanta-palveluihin liittyvissä tietojärjestelmissä tulee sallia kirjautuminen sähköiseen reseptiin ja valvakunnalliseen Potilastiedon arkistoon liittyviin toiminnallisuuksiin ainoastaan vahvaa tunnistusmekanismia käyttäen tai poikkeustapauksissa vahvaa salasanaa käyttäen.

Salasanalla tunnistautuessa voi käyttää ainoastaan omavalvonnan kohteen omia asiakas- ja potilastietoja.

Kanta-palvelujen virhetilanteiden selvityksessä tehtävä tietojen käsittely

Critical
High
Normal
Low

Pääkäyttäjillä ja tietojärjestelmäasiantuntijoilla ei ole oikeutta Kanta-palveluissa olevien tietojen käsittelyyn (kuten luovutushaku tai asiakirjan hakeminen omaan käyttöön) paitsi virhetilanteiden selvityksessä, jolloin on oikeus tarkistaa oman organsiaationsa tietoja potilastiedon arkistosta.

Kanta-oikeudet on rajattava edellä mainituissa selvitystilanteissa ainoastaan omien tietojen hakuun. Kaikkien selvityksessä tehtyjen hakujen tulee näkyä lokeista.

Jaettujen käyttäjätunnusten estäminen A-luokan järjestelmissä

Critical
High
Normal
Low

Kanta-palveluihin liittyvissä tietojärjestelmissä ei saa olla yhteiskäyttötunnuksia asiakas- tai potilastietojen muokkaamiseen, katseluun tai sähköiseen reseptiin liittyvien toiminnallisuuksien osalta. Vaatimus koskee myös ylläpito- ja muita vastaavia voimakkaita käyttöoikeuksia.

Kanta-palveluihin arkistoitavan tiedon valvonta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on varmistetta, että Kanta-palveluihin arkistoidaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereihin kuuluvia potilas- ja asiakasasiakirjoja.

Henkilöstön informointi seurannasta ja seuraamuksista

Critical
High
Normal
Low

Organisaation henkilöstön on oltava tietoisia tietojenhakuun ja käsittelyyn liittyvästä seurannasta sekä väärinkäytösten seuraamuksista.

Kanta-palveluista tehdyn tietojenhaun valvonta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on kuvattava, kuinka Kanta-palveluista haettujen asiakas- tai potilastietojen käyttöä seurataan. Tämä koskee erityisesti ns. hätätilahaun käyttöä, erityissuojattavien tietojen hakua ja käyttöä sekä ilman teknistä hoitosuhteen varmistusta (ns. erityinen syy) tehtyjä hakuja.

Kanta-palveluiden yleisen käytön valvonnan kuvaaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava kuvaus toimintamallista, jonka mukaisesti se seuraa aktiivisesti Kanta-palveluiden käyttöä.

Osana toimintamallia on kuvattava, miten seurataan asiakirjojen arkistoitumista asianmukaisesti ja Kanta-palvelujen lähettämiä virheilmoituksia.

Kanta-palveluun yhteydessä olevien palvelinten kellon synkronointi

Critical
High
Normal
Low

Kanta-palveluun suoraan tai välillisesti yhteydessä olevien palvelinten aika synkronoidaan Mittatekniikan keskuksen toimittaman Suomen virallisen ajan kanssa. Julkisen NTP-palvelun käyttö on riittävää.

Vaatimukset vastaanottopalveluille

Critical
High
Normal
Low

Vastaanottopalveluissa (Kanta -> liittyjä -suuntaisissa yhteysavauksissa) on vaatimuksena, että:

  1. Liityntäpisteen toteuttaja tarkistaa Kelan Kanta-liityntäpisteen palvelinvarmenteen (ns. mutual authentication).
  2. Kullekin palvelulle (esimerkiksi lääkemääräyksen uudistamispyynnön vastaanotto) on yksi Kanta-palvelulle päin näkyvä organisaatioyksikkökohtainen liityntäpiste. Kanta ei suorita IPfailoveria liittyjän suuntaan

Palvelinvarmenteen yksilöivyys ja vastaavuus Kanta-osoitehakemiston tietoihin

Critical
High
Normal
Low

Vaatimuksena on, että palvelinvarmenteen subject/serialNumber-kentän OID-koodi yksilöi liityntäpisteen ja vastaa Kanta-osoitehakemiston tietoja.

Yhteys Kanta-organisaatiorekisterissä

Critical
High
Normal
Low

Potilastiedon arkistoon liikennöitäessä, Kanta-organisaatiorekisterissä on olemassa määritelty yhteys liittyjäorganisaation ja rekisterinpitäjän välillä (vain Potilastiedon arkiston käyttöä varten, syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä).

Poikkeuksena ovat erikseen määriteltävät yksityisen terveydenhuollon vuokralaisjärjestelyt.

Käyttöoikeudet Kanta-osoitehakemistossa

Critical
High
Normal
Low

Kanta-osoitehakemistossa on määriteltynä riittävät käyttöoikeudet kullekin Kanta-palvelua käyttävälle liityntäpisteen ja liittyjäorganisaation yhdistelmälle (syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä)

Yhteys Kanta-osoitehakemistossa

Critical
High
Normal
Low

Kanta-osoitehakemistossa on olemassa määritelty yhteys (oman tai ulkoistetun) liityntäpisteen ja Kanta-liittyjäorganisaation välillä (syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä).

Varmenteen tarkistaminen

Critical
High
Normal
Low

Aina varmennepohjaisesti tunnistauduttaessa tai allekirjoituksia tarkistettaessa tarkistetaan varmenteen voimassaolo varmentajan sulkulistaa vasten.