Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

74

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Jatkuvuussuunnitelmien määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Joskus yllättävä tapahtuma, kuten tulipalo, tulva tai laiterikko, voi aiheuttaa toiminnan keskeytyksen. Jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan mahdollisimman pian ja sujuvasti, tehdään jatkuvuussuunnittelua, eli suunnitellaan etukäteen toiminta poikkeustilanteiden varalle.

Jokaiseen jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

 • Tapahtuma, jonka varalle suunnitelma on tehty
 • Tavoiteaika palautumiselle
 • Vastuuhenkilöt sekä liittyvät sidosryhmät ja yhteystiedot
 • Suunnitellut välittömät toimet
 • Suunnitellut toipumisen askeleet
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001
T05: Jatkuvuuden hallinta
Katakri
ID.SC-5: Response and recovery
NIST
PR.IP-9: Response and recovery plans
NIST
RC.RP: Recovery Planning
NIST

Jatkuvuussuunnittelmien säännöllinen testaus ja katselmointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi säännöllisesti, vähintään vuosittain, testata ja katselmoida tietoturvallisuuden jatkuvuuteen liittyviä suunnitelmia, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat päteviä ja vaikuttavia epäsuotuisissa tilanteissa.

Jatkuvuussuunnitelmien testaukseen osallistetaan tarvittaessa kullekin suunnitelmalle kriittiset sidosryhmät.

Lisäksi toiminnan merkittävissä muutostilanteissa tulisi uudelleenarvioida jatkuvuussuunnitelmien sekä niihin liittyvien hallintamekanismien riittävyyttä.

17.1.3: Verify, review and evaluate information security continuity
ISO 27001
ID.SC-5: Response and recovery
NIST
PR.IP-10: Response and recovery plan tests
NIST
RS.IM-2: Response strategies update
NIST
RC.IM-2: Recovery strategies
NIST

Katastrofien huomiointi jatkuvuussuunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on huomioitava katastrofeista palautuminen jatkuvuussuunnitelmissaan. Suunnittelulle relevantteja katastrofeja ovat sekä luonnonkatastrofit (mm. tulva, maanjäristys, hurrikaani) että ihmislähtöiset katastrofit (mm. terrori-isku, kemiallinen isku, sisäpiirihyökkäys).

Katastrofisuunnittelussa on jatkuvuussuunnittelua suurempi painoarvo toiminnan turvallisessa palauttamisessa normaalille tasolle. Tämän jälkeen fokus siirtyy normaalin toiminnan jatkamiseen.

Jatkuvuussuunnitelmia tulee päivittää vähintään vuosittain tai merkittävien muutosten jälkeen.

PR.IP-9: Response and recovery plans
NIST

Organisaation jatkuvuussuunnitelun strategian määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä ylätason strategiaa jatkuvuussuunnittelulle. Strategian on sisällettävä vähintään:

 • Ohjenuorat jatkuvuussuunnittelun aikatavoitteiden sekä jatkuvuussuunnitelmia vaativien tapahtumien määrittämiselle
 • Johdon sitoumus jatkuvuussuunnitteluun ja sen parantamiseen
 • Kuvaus organisaation riskinottohalukkuudesta

Strategian laatimiseksi voi olla tarpeen hyödyntää yleisiä hyviä käytäntöjä esim. ISO 22300 -standardeista.

VAR-03: Jatkuvuussuunnitelmat
Julkri
24: Jatkuvuudenhallinnan kuvaus

Kriittisten toimintojen huomiointi riskienhallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava sen toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset toiminnot (esim. asiakkaalle tarjottavat palvelut).

Kriittisiin toimintoihin liittyviä riskejä tulisi tunnistaa, arvioida sekä käsitellä korostetusti sekä säännöllisesti yhteistyössä palveluntoimittajien kanssa.

74: Kriittisten palveluiden riskien arviointi ja hallinta

Kriittisten toimintojen ja liittyvien kohteiden tunnistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on selkeä prosessi, jonka mukaisesti se tunnistaa toimintansa kannalta kaikkein kriittisimmät toiminnot (esim. asiakkaille tarjottavat palvelut), joihin kohdistuvat jatkuvuusvaatimukset ovat kaikkein korkeimmat.

Näiden toimintojen kannalta välttämättömät tietojenkäsittely-ympäristön kohteet (kuten tietojärjestelmät, tietovarannot, toimintaprosessit, kumppanit, yksiköt, laitteisto) luokitellaan kriittisiksi.

Kriittiset toiminnot huomioidaan korkeimmalla prioriteetilla mm. jatkuvuussuunnittelussa ja niihin voidaan muutenkin kohdistaa tiukempia turvallisuusvaatimuksia, kuin ympäristön muihin kohteisiin.

26: Kriittisten toimintojen tunnistaminen
72: Organisaation kriittisten palveluiden tunnistaminen
73: Kriittisten palveluiden riippuvuudet palvelutoimittajista
1.1 (MIL1): Manage IT and OT Asset Inventory
C2M2
6.4 (MIL2): Address Cybersecurity in Continuity of Operations
C2M2

Siedettävien toimintakatkosten määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi määritellä jokaisen tunnistetun kriittisen toiminnon suhteen, kuinka pitkä toimintakatkos siedetään ilman, että organisaation toiminta häiriintyy.

Määrittelyssä on otettava huomioon:

 • Lainsäädännön vaatimukset liittyen organisaation järjestelmien, rekistereiden ja palveluiden saatavuuteen
 • Oman toiminnan ja sidosryhmien vaatimukset
27: Siedettävien toimintakatkoksien määrittely

Tietojenkäsittely-ympäristön vikasietoisuuden varmistaminen ja testaaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava vaadittu saavutettavuustaso tarjoamilleen palveluille sekä niihin liittyville tietojärjestelmille ja muulle tietojenkäsittely-ympäristölle. Organisaation on suunniteltava järjestelmänsä ja toimintansa niin, että saavutettavuustaso voidaan täyttää. 

Vikasietoisen tietojenkäsittely-ympäristön suunnittelussa organisaation tulisi huomioida seuraavat tekijät:

 • vikasietoisten verkkojen käyttö
 • kahden maantieteellisesti erillisen datakeskuksen käyttö peilatuin tietokannoin
 • useiden rinnakkaisten ohjelmistokomponenttien käyttö automaattisella kuormituksen jaolla
 • duplikoitujen avainkomponenttien käyttö järjestelmissä (esim. CPU, kiintolevyt, muistit) tai verkoissa (esim. palomuurit, reitittimet, kytkimet)

Esimerkiksi tärkeissä tuotantojärjestelmissä järjestelmien vikasietoisuutta tulisi myös testata säännöllisesti, jotta varmistetaan sujuva vararatkaisuihin siirtymä vikatilanteissa.

8.14: Tietojenkäsittelypalvelujen vikasietoisuus
ISO 27001

ICT-palveluilta vaaditun jatkuvuuskyvyn tunnistaminen ja testaaminen

Critical
High
Normal
Low

ICT:ltä vaaditut jatkuvuusvaatimukset muodustuvat organisaation tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyville ydinprosesseille muodostettujen jatkuvuussuunnitelmien ja niihin sisältyvien palautusmisaikatavoitteiden kautta.

Organisaation on tunnistettava, millaiset palautumisajat ja palautumispisteet eri ICT-palvelujen on pystyttävä saavuttamaan huomioiden liittyville prosesseille määritellyt palautumistavoitteet, ja varmistettava kyky näiden saavuttamiseen.

Suunnittelussa on huomioitava etenkin:

 • vastuut on määritetty ICT-palvelujen häiriöihin valmistautumiseen, hallintaan sekä vastaamiseen
 • erityisesti ICT-palveluihin liittyvät jatkuvuussuunnitelmat on luotu, hyväksytty ja niitä testataan säännöllisesti
 • jatkuvuussuunnitelmat sisältävät tiedon suorituskykyvaatimuksista, palautumisaikavaatimuksen sekä palautumistoimet jokaiselle tärkeälle ICT-palvelulle sekä palautumispistevaatimukset sekä palauttamistoimet jokaiselle tärkeälle ICT-palvelulle
5.30: Tieto- ja viestintätekniikan valmius liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelussa
ISO 27001
6.4 (MIL2): Address Cybersecurity in Continuity of Operations
C2M2

Palveluriippuvuuksien huomiointi vikasietoisuuden suunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Palvelujen riippuvuus muista palveluista ja toisista toimijoista on otettu huomioon koko tietojenkäsittely-ympäristön ja sen vikasietoisuuden suunnittelussa.

VAR-08.1: Vikasietoisuus - riippuvuudet
Julkri

Kriittisten tehtävien jatkuvuus erityistilanteissa

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on tunnistanut toimintansa jatkuvuuden kannalta kriittiset työtehtävät. Kriittisten tehtävien jatkamiseksi on suunniteltu ja valmisteltu erityistilanteiden vaihtoehtoiset toimintatavat ja henkilöstön saatavuus ja varajärjestelyt.

Jatkuussuunnitelmien toteuttamista varten on nimetty suunnitelmien omistajat, heille varahenkilöt sekä tarkennettu suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat muut henkilöt. Lisäksi heidän kykynsä hoitaa tehtävät normaalitilanteissa on varmistettu.

VAR-05: Henkilöstön saatavuus ja varajärjestelyt
Julkri

Henkilöstön tietoisuus jatkuvuussuunnitelmista

Critical
High
Normal
Low

Relevantit henkilöt tuntevat omaan toimintaan liittyvät jatkuvuussuunnitelmat sekä niiden tarkemmat sisällöt riittävän tarkasti ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

VAR-04: Resurssit ja osaaminen
Julkri

Palveluntarjoajien siirtojen huomiointi jatkuvuussuunnitelmissa

Critical
High
Normal
Low

Palvelua hankittaessa tulee huomioida, että palvelua voi olla hankala kotiuttaa ja toimittajalukkoon jäänyttä palvelua vaikea siirtää toiselle palveluntarjoajalle. Erityisesti vaatimus tulee huomioida hankittaessa pilvipalveluita.

Jatkuvuussuunnitelmissa on huomioitu yhtenä erityistä tarkkuutta vaativana näkökulmana  palveluiden kotiuttamiset ja siirrot toiselle palveluntarjoajalle.

VAR-02.1: Jatkuvuusvaatimusten määrittely - palveluiden siirrot
Julkri

Palautumistoimintojen kommunikointi sidosryhmille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation toimintakyvyn palautustoimet täytyy kommunikoida suunnitelman mukaisesti kriittisille henkilöille ja johdolle organisaation sisällä. Palautustoimet täytyy myös tiedottaa ulkoisille sidosryhmille.

RC.CO-3: Recovery actions
NIST

Häiriöön vastaamissuunnitelman toteutus sidosryhmien kanssa

Critical
High
Normal
Low

Häiriötilanteessa vastaamissuunnitelman toteutus sidosryhmien kanssa on toteutettava suunnitelman määrittelemällä tavalla.

RS.CO-4: Coordination with stakeholders
NIST
6.3 (MIL3): Respond to Cybersecurity Incidents
C2M2

Häiriöön vastaamissuunnitelman mukainen viestintä häiriötilanteessa

Critical
High
Normal
Low

Häiriötilanteessa viestintää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa täytyy toteuttaa häiriöön vastaamissuunnitelman mukaisesti.

RS.CO-3: Information sharing
NIST
32: Viestintäsuunnitelma häiriö- ja kriisitilanteisiin
6.3 (MIL1): Respond to Cybersecurity Incidents
C2M2

Häiriöön vastaamissuunnitelman kehittäminen kriittisille tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

The organization shall establish a incident response plan for security incidents to critical information systems. Response plans should also be tested by the necessary organizational elements. The plan should take into account at least:

 • The purpose of the information system and the precautions to be taken in the event of its disruption
 • Recovery plans, targets, and priorities for the order of recovery of assets
 • The role of implementing the response plans and the contact details of the persons assigned to the roles
 •  Continuation of normal operations regardless of the state of the information systems.
 • Distribution, approval and review of response plans

In addition, the plan should at least:

 • Establish a roadmap for developing disruption management capacity
 • Describe the structure and organization of incident management capability
 • Provides metrics to measure incident management capability
RS.RP: Response Planning
NIST
RS.RP-1: Incident response plan
NIST
HAL-17: Tietojärjestelmien toiminnallinen käytettävyys ja vikasietoisuus
Julkri
VAR-09: Tietojärjestelmien toipumissuunnitelmat
Julkri
6.3 (MIL2): Respond to Cybersecurity Incidents
C2M2

Tietoturvahäiriöihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien testaus ja katselmointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on testattava ja päivitettävä tietoturvahäiriöön reagointia sunnitelluin väliajoin tai merkittävien muutoksien jälkeen. Kriittisille osille organisaation toimintaa suunnitelmia tulisi testata vähintään vuosittain. Testauksen tulokset tulee dokumentoida ja kommunikoida, suunnitelman parantamiseksi.

PR.IP-10: Response and recovery plan tests
NIST
RS.IM-2: Response strategies update
NIST
RC.IM-2: Recovery strategies
NIST
6.4 (MIL2): Address Cybersecurity in Continuity of Operations
C2M2

Tietoturvahäiriöiden huomiointi jatkuvuussuunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on dokumentoitava ennalta toimintatavat tietoturvahäiriöihin reagointiin, joiden avulla varmistetaan liittyvien osastojen, asiakkaiden ja muiden kriittisten kumppanien toiminta tietoturvahäiriötilanteissa.

PR.IP-9: Response and recovery plans
NIST
RS.MI-2: Incident mitigation
NIST
RC.RP: Recovery Planning
NIST
RC.RP-1: Recovery plan
NIST

Tietoturvallisuuden jatkuvuutta koskevat vaatimukset

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi määrittää vaatimukset, jotka koskevat tietoturvallisuuden hallinnan jatkuvuutta kriisin tai katastrofin aikana.

Tietoturvan hallinnassa voidaan joko olettaa, että tietoturvavaatimukset ovat samat epäsuotuisissa tilanteissa kuin normaaleissa toimintaolosuhteissa, tai pyrkiä erikseen määrittämään epäsuotuisiin tilanteisiin soveltuvat tietoturvavaatimukset.

17.1.1: Planning information security continuity
ISO 27001
VAR-02: Jatkuvuusvaatimusten määrittely
Julkri
5.29: Tietoturvallisuus häiriötilanteessa
ISO 27001
24: Jatkuvuudenhallinnan kuvaus

Jatkuvuussuunnitelmiin liittyvä viestintä sidosryhmille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt toimintatavat viestiäkseen tehokkaasti sidosryhmien ja muiden osallistujien jatkuvuussuunnitelmien ja selviytymismenettelyjen aikana.

Jatkuvuussuunnitelmiin liittyvien viestintäsuunnitelmien on sisällettävä:

 • Vastuuhenkilöt, liittyvät sidosryhmät ja muut tarvittavat yhteystiedot
 • Selkeät kriteerit tilanteelle, jossa jatkuvuusviestintää aletaan toteuttaa
 • Selkeä kuvaus jatkuvuusviestintää kussakin tilanteessa toteuttavasta henkilöstö sekä vastaanottajista, joille viestintää lähetetään
 • Viittaukset käytettäviin viestipohjiin sekä käytettäviin työkaluihin liittyen
VAR-03: Jatkuvuussuunnitelmat
Julkri
34: Sidosryhmien välisen viestinnän mahdollistaminen

Jatkuvuussuunnitelmien jatkuva parantaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio kehittää säännöllisesti jatkuvuussuunnitelmiaan analysoimalla suunnitelmien testaamista, harjoittelua ja niiden toteutunutta käyttöä tositilanteissa.

No items found.