Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

No items found.

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Riskienhallinnan viitekehys-raportin luominen ja ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee luoda ja ylläpitää kattava ja hyvin dokumentoitu riskienhallinan viitekehys.

Riskienhallinnan viitekehyksen tulisi sisältää ainakin:

 • Strategiat
 • Politiikat
 • Menettelyt
 • Protokollat
 • Työkalut

joita käytetään kyberriskien hallintaan.

Riskienhallinnan viitekehys on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Riskienhallinnan menettelykuvaus -raportin julkaisu ja ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt menettelyt tietoturvariskien arviointiin ja käsittelyyn. Määrittely sisältää ainakin:

 • Riskien tunnistamistavat
 • Tietoturvariskien analysoinnin menetelmät
 • Tietoturvariskien arvioinnin kriteerit (seuraukset ja todennäköisyys)
 • Riskien priorisointi ja käsittelyvaihtoehtojen sekä hallintakeinojen määrittely
 • Riskien hyväksymiskriteerit
 • Prosessin toteutussykli, resursointi ja vastuut

Tehtävän omistaja tarkistaa säännöllisesti, että riskikriteerit ovat selkeitä ja tuottavat johdonmukaisia arvioita.

T04: Turvallisuusriskien hallinta
Katakri
5.1.1: Policies for information security
ISO 27001
ID.GV-4: Processes
NIST
ID.RA-5: Risk evaluation
NIST
ID.RA-6: Risk responses
NIST

Tietoturvariskien tunnistaminen ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio pyrkii ennakoivasti listaamaan ja arvioimaan erilaisten tietoturvariskien todennäköisyyttä ja vakavuutta. Dokumentaatio sisältää seuraavat asiat:

 • Riskin kuvaus
 • Riskin vakavuus ja todennäköisyys
 • Riskiä hallitsevat ohjeet ja hallintatehtävät
 • Riskin hyväksyttävyys
T04: Turvallisuusriskien hallinta
Katakri
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR
ID.GV-4: Processes
NIST

Havaittujen poikkeamien käsittelyprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvan hallintajärjestelmän näkökulmasta poikkeamat ovat tilanteita, joissa:

 • organisaatioon kohdistuviin tietoturvavaatimuksiin ei löydy vastinetta hallintajärjestelmästä
 • hallintajärjestelmässä määritellyt menettelyt, tehtävät tai ohjeistukset eivät toteudu organisaation arjen toiminnassa

Systemaattisessa tietoturvatyössä kaikki havaitut poikkeamat on dokumentoitava. Poikkeaman käsittelemiseksi organisaation on määritettävä ja toteutettava parannukset, joilla poikkeama korjataan.

10.2: Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet
ISO 27001
23: Häiriöiden- ja poikkeamienhallintaprosessi

Merkittävien tietoturvaan vaikuttavien muutosten arviointiprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä merkittävien muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon ja muutokset toteutettava systemaattisesti. Tahattomien muutosten seuraukset on arvioitava ja pyrittävä lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia.

Merkittäviä muutoksia voivat olla mm. organisaatioon, toimintaympäristöön, liiketoimintaprosesseihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset. Muutoksia voidaan tunnistaa mm. johdon katselmuksissa sekä muuten toiminnan ohessa.

12.1.2: Change management
ISO 27001
PR.IP-3: Configuration change control processes
NIST
TEK-17: Muutoshallintamenettelyt
Julkri
8.32: Muutoksenhallinta
ISO 27001
9.3: Johdon katselmus
ISO 27001

Yleiset muutostenhallintamenettelyt (ST II)

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon, muutokset on dokumentoitava selkeästi ja toteutettava systemaattisesti.

Suojaustasolla II muutostenhallinnassa käytetään seuraavia toimintatapoja:

 • Tietojenkäsittelyyn liittyviin muutoksiin on määritelty muutoksenhallintamenettely (esim. määrittely, dokumentointi, riskien arviointi ja hallinta). Muutokset ovat jäljitettävissä.
 • Verkot, järjestelmät ja niihin liittyvät laitteet, ohjelmistot ja asetukset on dokumentoitu siten, että muutokset hyväksyttyyn kokoonpanoon pystytään havaitsemaan vertaamalla toteutusta dokumentaatioon.
 • Tietojenkäsittely-ympäristöjä tarkkaillaan luvattomien muutosten tai laitteistojen havaitsemiseksi.
 • Laitteistot suojataan luvattomien laitteiden (näppäilynauhoittimet ja vastaavat) liittämistä vastaan.
I20: Muutoshallintamenettelyt
Katakri

Yleiset muutostenhallintamenettelyt (ST IV-III)

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon, muutokset on dokumentoitava selkeästi ja toteutettava systemaattisesti.

Suojaustasoilla IV-III muutostenhallinnassa käytetään seuraavia toimintatapoja:

 • Tietojenkäsittelyyn liittyviin muutoksiin on määritelty muutoksenhallintamenettely (esim. määrittely, dokumentointi, riskien arviointi ja hallinta). Muutokset ovat jäljitettävissä.
 • Verkot, järjestelmät ja niihin liittyvät laitteet, ohjelmistot ja asetukset on dokumentoitu siten, että muutokset hyväksyttyyn kokoonpanoon pystytään havaitsemaan vertaamalla toteutusta dokumentaatioon.
 • Tietojenkäsittely-ympäristöjä tarkkaillaan luvattomien muutosten tai laitteistojen havaitsemiseksi.
I20: Muutoshallintamenettelyt
Katakri

Luettelo salassa pidettävän tiedon käsittelyä edellyttävistä työtehtävistä

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio ylläpitää luetteloa salassa pidettävän tiedon käsittelyä edellyttävistä työtehtävistä. Pääsyoikeus salassa pidettävään tietoon myönnetään vasta, kun henkilön työtehtävistä johtuva tiedonsaantitarve on selvitetty. Luettelo sisältää tiedon salassa pidettävien tietojen käsittelyoikeuksista suojaustasoittain.

T12: Tiedonsaantitarve ja käsittelyoikeudet
Katakri
HAL-10: Henkilöstön luotettavuuden arviointi
Julkri

Liittyvien tietoturvariskien dokumentointi tapahtuneille tietoturvahäiriöille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio arvioi tietoturvaan liittyvien riskejä reagoimalla tilanteisiin, joissa tietoturva on lievästi tai vakavasti pettänyt. Dokumentaatio sisältää vähintään seuraavat asiat:

 • Häiriön kuvaus
 • Häiriöön liittyneet riskit
 • Häiriön johdosta käyttöön otetut uudet hallintatehtävät
 • Häiriön johtosta toteutetut muut toimenpiteet
T05: Jatkuvuuden hallinta
Katakri
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR

Tietoturvan hallintajärjestelmän toteuttamisen säännöllinen sisäinen valvonta

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvan hallintajärjestelmän tulisi valvoa sinne kirjattujen tehtävien ja ohjeistusten toteuttamista.

Tehtävän omistajan tulisi tarkastalle tietoturvan hallintajärjestelmän toteutustilannetta kokonaisuutena säännöllisesti.

18.2.2: Compliance with security policies and standards
ISO 27001
5.36: Tietoturvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden, sääntöjen ja standardien noudattaminen
ISO 27001
4.4: Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
ISO 27001
12: Digiturvan tilan seuraaminen

Katastrofisuunnitelmien harjoitteleminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on harjoiteltava katastrofisuunnitelmien toteuttamista vuosittain tai aina merkittävästi suunnitelmaa muutettaessa.

Jos mahdollista, on hyödyllistä sisällyttää paikalliset viranomaiset mukaan harjoitukseen.

Riskienhallinnan tulosten huomiointi jatkuvuussuunnittelussa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on arvioitava erilaisista syistä johtuvien toiminnankeskeytysten ja riskien aiheuttama mahdollinen vahinko toiminnalle. Tämän arvioinnin perusteella on priorisoitava jatkuvuussuunnittelussa eri teemoja, jotta suunnittelu keskittyy riskilähtöisesti tärkeimpiin asioihin.

29: Jatkuvuuteen liittyvien riskien arviointi
30: Riskeihin perustuvat jatkuvuussuunnitelmat

Riskienhallinnan tulosten huomioiminen auditointimenettelyissä

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on huomioitava riskienhallintamenettelyjen tuottamat tulokset suunnitellessaan sisäisten auditointien aihepiirejä ja toteutusta sekä toteuttaessaan auditointeja.

Prosessi tietoturvanäkökohtien sisällyttämiseksi projektinhallintaan

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiossa on määritelty, kuinka tietoturvanäkökohdat integroidaan käytettyihin projektinhallintamenetelmiin. Käytössä olevien menetelmien tulee edellyttää:

 • Projektin tietoturvaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja käsitellään projektin varhaisessa vaiheessa
 • Projektin tietoturvaan liittyvät riskit tarkastellaan tarvittaessa
 • Vastuu projektin tietoturvasta liittyy selkeästi tiettyihin projektirooleihin
6.1.5: Information security in project management
ISO 27001
5.8: Tietoturvallisuus projektinhallinnassa
ISO 27001

Kriittisten toimintojen huomiointi riskienhallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava sen toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset toiminnot (esim. asiakkaalle tarjottavat palvelut).

Kriittisiin toimintoihin liittyviä riskejä tulisi tunnistaa, arvioida sekä käsitellä korostetusti sekä säännöllisesti yhteistyössä palveluntoimittajien kanssa.

74: Kriittisten palveluiden riskien arviointi ja hallinta

Riskienhallinnan tilan seuraaminen

Critical
High
Normal
Low

Toteutettuja riskienhallintatoimenpiteitä sekä riskienhallinnan kokonaistilannetta tarkastalleen säännöllisesti.

Toimintamalli riskienhallinnan tilan seuraamiseen on selkeästi kuvattu.

19: Riskienhallinan tilanteen seuraaminen

Kriittisten riskien välitön raportointi johdolle

Critical
High
Normal
Low

Organisaation toimintaa uhkaavista kriittisistä riskeistä raportoidaan organisaation johdolle välittömästi.

Raportointia varten on olemassa selkeästi suunniteltu toimintamalli.

18: Kriittisten riskien raportointi

Muutoshallintamenettelyt tietojenkäsittely-ympäristöissä (TL IV)

Critical
High
Normal
Low
 • Tietojenkäsittely-ympäristö on dokumentoitu sellaisella tasolla, että siitä pystytään selvittämään tietojenkäsittely-ympäristössä käytetyt laitteet ja ohjelmistot versiotietoineen (laite-, käyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistot) ja se tukee myös haavoittuvuuksien hallintaa.
 • Tietojenkäsittely-ympäristöjä tarkkaillaan luvattomien muutosten tai laitteistojen havaitsemiseksi. Tietojenkäsittely-ympäristön kirjanpito pidetään ajan tasalla koko elinkaaren ajan.
 • Tietojenkäsittely-ympäristön turvallisuuden toteuttamiseen liittyvän aineiston (dokumentaatiot, sähköiset kirjanpidot ja vast.) luokittelu- ja suojaamistarpeet on määritetty.
TEK-17.3: Muutoshallintamenettelyt
Julkri

Fyysisen turvallisuuden riskien arviointi

Critical
High
Normal
Low

Fyysiset turvatoimet on mitoitettava riskien arvioinnin mukaisesti. Riskien arvioinnissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi pääsyoikeuksien hallintaan ja muihin turvallisuusjärjestelyihin liittyviin prosesseihin sisällytettävät tiedonsaantitarpeen, tehtävien eriyttämisen ja vähimpien oikeuksien periaatteet. Fyysisiä turvatoimia koskevan riskien arvioinnin tulee olla säännöllistä ja osa organisaation riskienhallinnan kokonaisuutta. Arvioiduilla riskeillä on nimetyt omistajat.

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon kaikki asiaan kuuluvat tekijät, erityisesti

seuraavat:

 • Tietojen turvallisuusluokka ja salassapitoperuste;
 • Tietojen käsittely- ja säilytystapa sekä määrä ottaen huomioon, että tietojen suuri määrä tai kokoaminen yhteen voi edellyttää tiukempien riskienhallintatoimenpiteiden soveltamista;
 • Tietojen käsittely- ja säilytysaika
 • Tietojen käsittely- ja säilytyspaikan ympäristö: rakennuksen ympäristö, sijoittuminen rakennuksessa, tilassa tai sen osassa;
 • Hälytystilanteisiin liittyvä vasteaika
 • Ulkoistetut toiminnot, kuten huolto-, siivous-, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut
 • Tiedustelupalvelujen, rikollisen toiminnan ja oman henkilöstön muodostama arvioitu uhka tiedoille
FYY-01: Fyysisen turvallisuuden riskien arviointi
Julkri

Palveluun liittyvät lainsäädäntöjodannaiset riskit

Critical
High
Normal
Low

Lainsäädäntöjohdannaisilla riskeillä viitataan eri maiden lainsäädännössä oleviin mahdollisuuksiin velvoittaa palveluntarjoaja toimimaan yhteistyössä kyseisen maan viranomaisten kanssa, ja tarjoamaan esimerkiksi suora tai epäsuora pääsy palvelun asiakkaiden salassa pidettäviin tietoihin. Lainsäädäntöjohdannaiset riskit voivat ulottua sekä salassa pidettävän tiedon fyysiseen sijaintiin sekä muun muassa toisesta maasta käsin hallintayhteyksien kautta toteutettavaan tietojen luovutukseen. Lainsäädäntöjohdannainen tietojen luovuttaminen ja tutkimusoikeus on useissa maissa rajattu koskevaksi poliisia sekä tiedusteluviranomaisia.

Riskienarvioinnin tulisi kattaa lainsäädäntöjohdannaiset riskit vähintään seuraavien tekijöiden osalta:

 • Palvelussa käsiteltävän tiedon fyysinen sijainti koko tiedon elinkaaren ajalta, kattaen myös mahdolliset alihankinta- ja ulkoistusketjut.
 • Palvelun eri toimintojen (esimerkiksi ylläpito- ja hallintaratkaisut, varmistukset) ja komponenttien fyysinen sijainti koko tiedon elinkaaren ajalta.
 • Mahdolliset muut palvelun tuottamiseen osallistuvat tahot, esimerkiksi mahdolliset alihankinta-ja ulkoistusketjut.
 • Palvelun käyttöön ja palvelussa käsiteltäviin tietoihin sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka.
 • Toimijat, joilla voi sovellettavasta lainsäädännöstä johtuen olla pääsy palvelussa käsiteltäviin tietoihin.

Organisaation tulee varmistaa, että lainsäädäntöjohdannaiset riskit eivät rajoita palvelun soveltuvuutta sen käyttötarkoitukseen. Lainsäädäntöjohdannaisten riskien arvioinnissa on otettu huomioon koko palvelun tuottamisessa käytetty toimitusketju, ja niiden valtioiden säännökset, joiden mukaisesti palvelua tuotetaan sekä riski tietojen oikeudettomasta paljastumisesta näiden valtioiden viranomaisille.

HAL-06.1: Riskienhallinta - lainsäädäntöjohdannaiset riskit
Julkri

Riskien käsittelyvaiheessa määriteltyjen tietoturvallisuustoimenpiteiden arviointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvariskien hallintaa toteuttaessaan organisaation on tunnistettava käsittelyä vaativat riskit ja määriteltävä näille käsittelysuunnitelmat, jotka usein koostuvat uusista tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Organisaatio on määritellyt, kuinka säännöllisesti arvioidaan kokonaisuutena määriteltyjä käsittelysuunnitelmia ja niiden oikeasuhtaisuutta riskeille täytettyihin arvioihin (riskin vakavuus ja todennäköisyys) verrattuna.

HAL-06: Riskienhallinta
Julkri
3.4 (MIL1): Respond to Cyber Risk
C2M2

Organisaation hyväksymä riskitaso

Critical
High
Normal
Low

Organisaation täytyy määrittää hyväksyttävä taso riskeille. Taso lasketaan riskien todennäköisyyden, vakavuuden ja hallintakeinojen pohjalta.

ID.RM-2: Risk tolerance
NIST
ID.RM-3: Informing of risk tolerance
NIST
6.1: Tietoturvariskien hallinta
ISO 27001
3.1 (MIL1): Establish and Maintain Cyber Risk Management Strategy and Program
C2M2

Riskienhallinnan menettelykuvauksen hyväksyminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luotava menettelykuvaus riskienhallintaprosesseille ja sen täytyy olla hyväksytty organisaatiossa. Organisaation on sovittava siitä organisaation sidosryhmien kanssa.

ID.RM-1: Risk management processes
NIST

Riskien vakavuuden ja todennäköisyyden arviointi sekä käytetyt asteikot

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on osana tietoturvariskien arviointia tehtävä arviot riskin toteutumisen vakavuudesta ja todennäköisyydestä.

Organisaatiolla on oltava selkeästi ohjeistettu riskiasteikko, jonka avulla jokainen riskien arviointiin osallistuva pystyy päättämään oikean tason vakavuudelle ja todennäköisyydelle.

ID.RA-4: Impacts on business
NIST

Toiminnan jatkuvuuden vaarantavien riskien tunnistaminen ja niiden käsittelysuunnitelmat

Critical
High
Normal
Low

Tehtävien eriyttäminen tietoturvariskien hallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvariskien hallinnassa tehtävien tulee olla eriytettynä, mikäli ne eivät ole yhteensopivia.

Tilanteessa, jossa tehtävät eivät ole yhteensopivia, mutta tehtävien eriyttäminen ei ole käytännöllistä on kehitettävä erilliset hallintakeinot sen valvomista varten.

Tietoturvatavoitteiden huomioiminen riskien arvioinnissa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on huomioitava riskit tietoturvatavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä tulee lieventää asettamalla hallintakeinoja ainakin seuraaville osa-alueille:

 • Riskienarviointiprosessi
 • Organsiaatiokohtaiset tekijät, kuten ympäristö, luonto, organsiaation rakenne ja sen toimintojen laajuus
 • Olennaiset liiketoimintaprosessit

Turvallisuusluokiteltujen tietoihin kohdistuvien riskien huomioiminen riskienhallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation johto vastaa, että:

 • organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymät turvallisuusperiaatteet, jotka kuvaavat organisaation tietoturvallisuustoimenpiteiden kytkeytymistä organisaation toimintaan
 • turvallisuusperiaatteet ovat turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen kannalta kattavat ja tarkoituksenmukaiset
 • turvallisuusperiaatteet ohjaavat tietoturvallisuustoimenpiteitä
 • organisaatiossa on järjestetty riittävä valvonta turvallisuusluokiteltujen tietojen tiedonhallintaan liittyvien velvoitteiden ja ohjeiden noudattamisesta.

Johdon tuki, ohjaus ja vastuu ilmenevät sillä, että organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymät turvallisuusperiaatteet, jotka kuvaavat organisaation tietoturvallisuustoimenpiteiden kytkeytymistä organisaation toimintaan. Tällä osoitetaan, että johto on sitoutunut organisaation turvallisuusperiaatteisiin ja periaatteet edustavat johdon tahtotilaa sekä tukevat organisaation toimintaa. Periaatteet voidaan kuvata monin eri tavoin, esimerkiksi yksittäisenä dokumenttina, osana yleisiä toimintaperiaatteita, politiikkaa tai strategiaa.

ICT-riskienhallinnan vastuun osoittaminen asianmukaiselle toimijalle

Critical
High
Normal
Low

Vastuu organisaatioiden ICT-riskien hallinnasta tulisi antaa toimijalle, joka on riittävän riippumaton riskienhallinnan suorittamiseksi ilman eturistiriitoja.

Riskienhallinnan riippumattomuus ja johtamis-, valvonta- ja auditointitoimien erottelu on varmistettava.

Asset-kohtaisen riskien tunnistamisen mahdollistaminen hallintajärjestelmässä

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ottanut käyttöön asset-kohtaisen riskienhallinnan hallintajärjestelmän asetuksista.

Asset-kohtainen riskienhallinta asetetaan kattamaan kaikki relevantit omaisuustyypit, joiden kriittisyys nähdään riittävän suurena. Asset-kohtaista riskienhallintaa tulisi harkita ainakin seuraavien listausten yhteydessä:

 • Järjestelmätoimittajat
 • Tietojärjestelmät
 • Tietovarannot
 • Muut sidosryhmät
 • Muu suojattava omaisuus

Riskien tunnistaminen ja arviointi tietoaineistojen luokittelun perusteella

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio suunnittelee ja priorisoi tietoturvariskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyvät toimenpiteet tietoaineistojen luokittelun perusteella.

Säännöllinen ulkopuolinen tietoturvakäytäntöjen auditointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiossa suoritetaan säännöllisesti tietoturva-auditointia. Auditoinnin avulla tunnistetaan esimerkiksi tietojärjestelmiin sekä järjestelmätoimittajiin liittyviä puutteita ja kehitystarpeita.

Tärkeät auditointia suorittavat kumppanit kannattaa listata Muut sidosryhmät -osiossa.

18.2.1: Independent review of information security
ISO 27001
5.35: Tietoturvallisuuden riippumaton katselmointi
ISO 27001
51: Tietoturvallisuuden auditointi

Muutostenhallintamenettelystä poikkeamisen säännöt

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava suunniteltuna säännöt kiireellisiä poikkeustilanteita, kuten hätätilanteita varten, joissa sääntöjä noudattamalla normaalista muutostenhallintamenettelystä voidaan poiketa.

Muutostenhallintamenettelystä poikkeamisen sääntöjen tulisi sisältää viittaukset ja vertaukset normaaliin muutostenhallintamenettelyyn sekä mm. tarvittavat todisteet toteutetusta poikkeamisesta.

Muutostenhallintamenettelyn laiminlyömisen havaitseminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava ennalta suunniteltuja havaitsemiskeinoja muutoshallintamenettelyn laiminlyömisen havaitsemiseen.

Jos poikkeama muutoshallintamenettelystä havaitaan, sen käsittelyä tulisi jatkaa häiriöiden hallintaprosessin mukaisesti.

Riskienhallintaprosessin jatkuva parantaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on toimintamalli riskienhallintaprosessin toimivuuden ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Parantamisessa voidaan hyödyntää mm. yleisiä standardeja (mm. ISO 27005) tai riskienhallintaan osallistuneiden henkilöiden palautteita.

21: Riskienhallintaprosessin kehittäminen

Jäännösriskien arviointi

Critical
High
Normal
Low

Riskikäsittelyn toteuttamisen jälkeen organisaatio arvioi jäljelle jäävän jäännösriskin tason riskikohtaisesti.

Jäännösriskin suhteen tehdään selkeä päätökset riskin omistajan toimesta joko riskin sulkemiseksi tai riskin palauttamiseksi käsittelyjonoon.

20: Jäännösriskien arviointi

Yleisen riskitilanteen säännöllinen viestintä organisaation johdolle

Critical
High
Normal
Low

Organisaation riskinäkymistä raportoidaan organisaation johdolle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

17: Riskitilanteen raportointi johdolle

Kumppaniriskien huomiointi tietoturvariskien hallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee huomioida kumppaneista aiheutuvat riskit tietoturvariskien hallinnassa. Tarvittaessa kriittisistä kumppaneista voidaan tehdä erillisiä teemakohtaisia riskiarvioita.Salauksen ja salausavainten hallinnan huomiointi riskienhallintamenettelyissä

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla täytyy olla salausavainten hallintaan liittyvä riskienhallintamenettely, joka sisältää riskien arvioinnin, käsittelyn ja seuraamisen.