Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

No items found.

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Ohjeistukset asiakas- ja potilastietojen käsittelystä

Critical
High
Normal
Low

Kirjalliset ohjeet asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tulee olla annettu ja niiden jakelukanavat selvitetty niitä käsitteleville työntekijöille.

Ohjeistuksissa käsitellään vähintään seuraavia teemoja:

  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien turvallinen käyttö
  • Asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely
  • Salassapito
  • Tietojen oikeaoppinen luovuttaminen
  • Käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö

Kanta-palveluiden huomiointi henkilöstön ohjeistamisessa ja kouluttamisessa

Critical
High
Normal
Low

Palvelujen antajan on huolehdittava siitä, että henkilöstö hallitsee Kanta-palvelujen käyttöön liittyvät toimintamallit ja periaatteet sekä tietää väärinkäytösten seuraamukset.

Organisaation on suunniteltava, kuinka Kanta-palveluiden käyttö on otettu huomioon henkilöstön ohjeistuksissa sekä koulutuksissa.

Täsmäkoulutukset potilastietojen käsittelyyn

Critical
High
Normal
Low

Henkilöstöllä on oltava koulutusta potilastietojen käsittelyyn.

Täsmäkoulutusten järjestäminen tietojärjestelmien käyttäjille

Critical
High
Normal
Low

Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä selvitys siitä, kuinka tietojärjestelmiä käyttäville henkilöille varmistetaan järjestelmien käytön vaatima koulutus ja kokemus.

Koulutussuunnitelman laatiminen

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvallisuuden omavalvonnan kohteella on oltava koulutussuunnitelma tai vastaava dokumentti, jossa kuvataan toimintamalli henkilökunnan perehdyttämiseen, koulutukseen sekä osaamisen ylläpitoon, seurantaan ja ajantasaisuuden varmistamiseen asiakastietojen käsittelyssä sekä tietosuoja- ja tietoturva-aiheissa.

Koulutussuunnitelmassa on kuvattava erilaisissa työtehtävissä ja rooleissa vaadittavan koulutuksen sisältö ja toteuttamistavat.

Tietojärjestelmän käyttäjiltä vaadittava koulutus ja osaaminen voidaan todentaa todistuksilla, merkinnöillä koulutuksiin osallistumisesta tai muulla organisaatiossa sovitulla tavalla.

Kanta-palveluiden huomiointi häiriö- ja erityistilanteiden ohjeistamisessa

Critical
High
Normal
Low

Yleisissä häiriötilanteiden toimintaohjeissa on otettava huomioon Kanta-palvelut. Esimerkiksi vastuutahot häiriötilanteiden ilmoittamisesta myös Kanta-palveluiden tekniseen tukeen on oltava todennettavissa. Palvelujen antajan on lisäksi ilmoitettava Kelalle sen antamien ohjeiden mukaisesti muutoksista sen käyttämissä tietojärjestelmäversiossa.

Tietojärjestelmän käyttäjien kokemuksen varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Lain mukaan tietojärjestelmien käyttäjillä on oltava niiden käytön vaatima kokemus. Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joilla käyttäjien kokemusta testataan / seurataan.

Järjestelmän käytön perehdytys vähäisen kokemuksen työntekijöille

Critical
High
Normal
Low

Niille työntekijöille, joilla on vähäinen kokemus käytössä olevasta tietojärjestelmästä, tai uusien tietojärjestelmien tullessa käyttöön tulee järjestää riittävä perehdytys ja tarvittaessa ohjausta tietojärjestelmän käyttöön.