Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

TEK-10.3
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Hallintayhteyksien turvallisuus

Critical
High
Normal
Low

Hallintapääsy tapahtuu rajattujen, hallittujen ja valvottujen pisteiden kautta.

Hallintayhteyksien suojauksessa huomioidaan, miltä osin hallintayhteyden kautta pystytään vaarantamaan salassa pidettävät tiedot. Useimmat hallintayhteystavat mahdollistavat pääsyn salassa pidettävään tietoon joko suoraan (esim. tietokantaylläpito pääsee yleensä tarvittaessa tietokannan sisältöön) tai epäsuoraan (esim. verkkolaiteylläpito pystyy yleensä muuttamaan tietojärjestelmää suojaavia palomuurisääntöjä), mikä tekee näistä erityisen houkuttelevan kohteen myös pahantahtoisille toimijoille.

Kun hallintayhteys mahdollistaa suoran tai epäsuoran pääsyn salassa pidettävään tietoon, tulisi hallintayhteys ja siihen käytettävät päätelaitteet rajata lähtökohtaisesti samalle suojaustasolle kuin tietojenkäsittely-ympäristökin. Laitteilla tarkoitetaan tässä järjestelmiä, joihin pitäisi olla hallintaoikeudet vain ylläpitäjillä tai vastaavilla. Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi palomuurit, reitittimet, kytkimet, langattomat tukiasemat, palvelimet, työasemat, ILO-hallintaliittymät ja Blade-runkojen hallintaliittymät.

I04: Hallintayhteydet
Katakri
TEK-04: Hallintayhteydet
Julkri

Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi

Critical
High
Normal
Low

Liikenteen suodatus- ja valvontajärjestelmiä ovat esimerkiksi palomuurit, reitittimet, tunkeutumisia havaitsevat tai estävät järjestelmät (IDS/IPS) sekä vastaavia toiminnallisuuksia sisältävät verkkolaitteet/palvelimet/sovellukset.

Suodatuksen ja valvonnan toiminnan varmistamiseksi:

 • Järjestelmille on nimetty omistaja, joka huolehtii järjestelmän tarkoituksenmukaisesta toiminnasta huolehditaan koko tietojenkäsittely-ympäristön elinkaaren ajan
 • Liikennettä suodattavien tai valvovien järjestelmien asetusten lisääminen, muuttaminen ja poistaminen on vastuutettu järjestelmän omistajalle
 • Verkon ja siihen liittyvien suodatus- ja valvontajärjestelmien dokumentaatiota ylläpidetään sen elinkaaren aikana erottamattomana osana muutosten ja asetusten hallintaprosessia
 • Järjestelmien asetukset ja haluttu toiminta tarkastetaan määräajoin tietojenkäsittely-ympäristön toiminnan ja huollon aikana sekä poikkeuksellisten tilanteiden ilmetessä
I03: Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi
Katakri
TEK-03: Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi
Julkri
TEK-03.1: Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi - vastuutus ja organisointi
Julkri
TEK-03.2: Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi - dokumentointi
Julkri
TEK-03.3: Suodatus- ja valvontajärjestelmien hallinnointi - tarkastukset
Julkri

Tietoliikenneverkon vyöhykkeistäminen ja suodatuskäytännöt suojaustason sisällä

Critical
High
Normal
Low

Tietoliikenneverkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt on toteutettava monitasoisen suojaamisen periaatteen mukaisesti.

Tietoliikenneverkon jakaminen ko. turvallisuusluokan sisällä erillisille verkkoalueille (vyöhykkeet ja segmentit) voi tarkoittaa esimerkiksi tietojen suojaamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista työasema- ja palvelinerottelua, kattaen myös mahdolliset hankekohtaiset erottelutarpeet.

Vaatimus voidaan täyttää alla mainituilla toimenpiteillä:

 • Tietoliikenneverkko on jaettu ko. turvallisuusluokan sisällä erillisiin verkko-alueisiin (vyöhykkeet, segmentit).
 • Verkkoalueiden välistä liikennettä rajoitetaan ja ympäristöön sisäänpäin tulevaan liikenteeseen noudatetaan default-deny sääntöä.
 • Tietojenkäsittely-ympäristössä on varauduttu yleisiin verkkohyökkäyksiin.
I02: Verkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt
Katakri
TEK-02: Tietoliikenne-verkon vyöhykkeistäminen
Julkri
9.2 (MIL1): Implement Network Protections as an Element of the Cybersecurity Architecture
C2M2

Verkon rakenteellinen turvallisuus (TL III-II)

Critical
High
Normal
Low

Käsiteltäessä viranomaisen suojaustason III tai II salassapidettävää tietoa, toteutetaan tietojenkäsittely-ympäristön verkolle seuraavat toimenpiteet:

 • Tietojenkäsittely-ympäristö on erotettu muista ympäristöistä
 • Hallitun fyysisen turva-alueen ulkopuolelle menevä liikenne salataan viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausratkaisulla
 • Tietojenkäsittely-ympäristön kytkeminen muiden suojaustasojen ympäristöihin edellyttää viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymän yhdyskäytäväratkaisun käyttöä
I01: Verkon rakenteellinen turvallisuus
Katakri

Verkon rakenteellinen turvallisuus (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Käsiteltäessä viranomaisen suojaustason IV salassapidettävää tietoa, toteutetaan tietojenkäsittely-ympäristön verkolle seuraavat toimenpiteet:

 • Tietojenkäsittely-ympäristö erotetaan muista ympäristöistä
 • Kytkettäessä tietojenkäsittely-ympäristö muiden suojaustasojen ympäristöihin käytetään vähintään palomuuriratkaisua
 • Hallitun fyysisen turva-alueen ulkopuolelle menevä liikenne salataan viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausratkaisulla
I01: Verkon rakenteellinen turvallisuus
Katakri

Järjestelmäkovennuksen varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmillä tarkoitetaan tässä palvelimia, työasemia, verkon aktiivilaitteita (palomuurit, reitittimet, kytkimet, langattomat tukiasemat jne.) ja vastaavia. Koventamisella puolestaan tarkoitetaan järjestelmän asetusten muuttamista siten, että järjestelmän haavoittuvuuspinta-alaa saadaan pienennettyä.

Organisaatio on määritellyt toimintatavat, joiden avulla:

 • Käyttöön otetaan vain käyttövaatimusten ja tietojen käsittelyn kannalta olennaiset toiminnot, laitteet ja palvelut. Ylimääräiset poistetaan myös BIOS-tasolla.
 • Käytössä on menettelytapa, jolla järjestelmät asennetaan järjestelmällisesti siten, että lopputuloksena on kovennettu asennus.
 • Kovennettu asennus sisältää vain sellaiset komponentit ja palvelut, sekä käyttäjien ja prosessien oikeudet, jotka ovat välttämättömiä toimintavaatimusten täyttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Ohjelmistot, kuten käyttöjärjestelmät, sovellukset ja laiteohjelmistot, asetetaan keräämään tarvittavaa lokitietoa väärinkäytösten havaitsemiseksi.
 • Tietojärjestelmän käynnistäminen tuntemattomalta (muulta kuin ensisijaiseksi määritellyltä) laitteelta on estetty.
 • Ohjelmistot (esim. laiteohjelmistot, sovellukset) pidetään ajantasaisina .
 • Kohteen yhteydet, mukaan lukien hallintayhteydet, ovat rajattuja, kovennettuja, käyttäjätunnistettuja sekä aikarajoitettuja (istunnon aikakatkaisu).
I08: Järjestelmäkovennus
Katakri
TEK-10: Järjestelmäkovennus
Julkri
TEK-10.2: Järjestelmäkovennus - kovennusten varmistaminen koko elinkaaren ajan
Julkri

Päätelaitteiden tekninen tunnistaminen ennen verkkoon pääsyä (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Päätelaitteet tunnistetaan teknisesti (laitetunnistus, 802.1X, tai vastaava menettely) ennen pääsyn sallimista verkkoon tai palveluun, ellei verkkoon kytkeytymistä ole fyysisen turvallisuuden menetelmin rajattu suppeaksi (esim. palvelimen sijoittaminen lukittuun laitekaappiin teknisesti suojatun viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymän turva-alueen sisällä).

I07: Tietojenkäsittely-ympäristön toimijoiden tunnistaminen
Katakri

Verkkolaitteiden vastuun määrittäminen

Critical
High
Normal
Low

Eri verkkolaitteille on määritetty omistajat, joiden vastuulla on varmistaa, että verkoissa käsiteltävät tiedot ja niihin liittyvät palvelut on suojattu luvattomalta pääsyltä. Vastuu verkkolaitteista on tarvittaessa erotettava muista liittyvistä vastuista.

13.1.1: Network controls
ISO 27001
PR.AC-5: Network integrity
NIST
DE.CM-1: The network monitoring
NIST
8.20: Verkkoturvallisuus
ISO 27001

Langattoman verkon suojaaminen

Critical
High
Normal
Low

Langattoman verkon käyttö on suojattu riittävillä avaimilla ja yhteysliikenne verkon reitittimeen on salattu. Vieraskäyttöön tarkoitettu langaton verkko on eristetty yrityksen omasta sisäisestä verkosta.

13.1.2: Security of network services
ISO 27001
I05: Langattomat verkot
Katakri
PR.PT-4: Communications and control networks
NIST
TEK-05: Langaton tiedonsiirto
Julkri
8.21: Verkkopalvelujen turvaaminen
ISO 27001

Verkon käyttöloki ja prosessi asiattoman verkkoliikenteen havaitsemiseen

Critical
High
Normal
Low

Verkon käytöstä syntyy asianmukaista lokia, jotta mahdollistetaan tietoturvallisuuden kannalta olennaisten toimenpiteiden havaitseminen.

Verkkoliikenteen normaali tila (liikennemäärät, protokollat ja yhteydet) on tiedossa. Poikkeamien havaitsemiseksi on olemassa menettely, jolla verkkoliikenteen normaaliin tilaan nähden eroavat tapahtumat (esimerkiksi poikkeavat yhteydet tai niiden yritykset) pyritään havaitsemaan.

I11: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001
13.1.1: Network controls
ISO 27001
PR.AC-3: Remote access management
NIST
PR.AC-5: Network integrity
NIST

Verkkoalueet ja verkon rakenteellisesti turvallinen suunnittelu

Critical
High
Normal
Low

Organisaation verkoille on määritelty omistaja. Omistaja vastaa verkon rakenteen suunnittelusta ja sen dokumentoinnista.

Verkon suunnittelussa käytetään tarpeen mukaan erillisiä verkkoalueita. Verkkoalueet voivat olla määritelty mm.:

 • luottamustason (esim. julkinen, työasemat, palvelin)
 • organisaatioyksiköiden (esim. HR, taloushallinto)
 • tai jonkin yhdistelmän mukaan (esim. palvelimen verkkoalue, joka on yhdistetty useisiin organisaatioyksiköihin)

Eriyttäminen voidaan toteuttaa joko fyysisesti erillisillä verkoilla tai loogisesti erillisillä verkoilla.

13.1.3: Segregation in networks
ISO 27001
PR.AC-5: Network integrity
NIST
8.22: Verkkojen eriyttäminen
ISO 27001
9.2 (MIL1): Implement Network Protections as an Element of the Cybersecurity Architecture
C2M2

Palomuurisuojaus

Critical
High
Normal
Low

Palomuuri on ohjelmisto, joka hallinnoi yhteyksiä verkkojen (sisäiten tai ulkoisten) tai verkkosovellusten välillä. Palomuuri voidaan asettaa hyväksymään, estämään tai suodattamaan yhteksiä tiettyjen kriteerien perusteella.

Organisaation käyttämät tietojärjestelmät, niiden käyttöympäristöt sekä ulkoiset liityntäpisteet on suojattu joko tilallisella palomuurilla tai sovelluspalomuurilla.

Palomuurisääntöjen hallinta ja dokumentoiti

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava seuraavat palomuurisäännöt asetettuna ja dokumentoituna:

 • Palomuuri oletuksena estää tulevat yhteydet
 • Palomuurisäännöt ovat hyväksytty ja dokumentoitu asianmukaisen tahon mukaan; toiminnan tarpeet sisäälytetään dokumentaatioon
 • Palomuuri poistaa sallivat säännöt pian sen jälkeen, kun niitä ei enään tarvita

Palomuurien ylläpidon käytännöt

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on vaihdettava oletusalasana, jolla kirjaudutaan palomuurien hallintajärjestelmään, johonkin vaikeasti arvattavaan salasanaan. Vaihtoehtoisesti organisaatio voi estää etäyhteyden hallittaviin järjestelmiin.

Organisaation on estettävä pääsy palomuurien hallintajärjestelmään internetistä, ellei ole selkeätä, hyvin dokumentoitua ja liiketoiminnan kannalta pakottavaa syytä siihen. Tässä tilanteessa järjestelmä tulee olla suojattu vähintään monivaiheisella tunnistautumisella - tai sallittujen IP-osoitteiden listaalla, jossa vain välttämättömät ja luotetut IP-osoitteet.

Kohteiden etäylläpito

Critical
High
Normal
Low

Organisaation kohteiden etäylläpito ja korjaus on toteutettava niin, että se hyväksytään, lokitetaan ja suoritetaan tavalla, joka estää luvattoman pääsyn. Etäylläpidon suorittajalta täytyy vaatia monivaiheista tunnistautumista.

PR.MA-2: Asset remote management and repair
NIST

Konfiguraatioiden hallinta ja muutosloki

Critical
High
Normal
Low

Laitteiden, tietojärjestelmien ja verkkojen nykyiset konfiguraatiot dokumentoidaan ja lokia ylläpidetään konfiguraatiomuutoksista.

Konfiguraatioihin tehtävien muutosten on oltava hallittuja ja kuljettava muutoshallintamenettelyn kautta.

Konfiguraatiotietoihin voivat sisältyä mm.:

 • omaisuuden omistajan sekä yhteyspisteen tiedot
 • viimeisen konfiguraatiomuutoksen päivämäärä
 • konfiguraatiomallin versio
 • liittymät muuhun omaisuuteen
8.9: Konfiguraationhallinta
ISO 27001

Vakiomallien määrittäminen turvallisille konfiguraatioille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee pystyä valvomaan, että laitteita, tietojärjestelmiä sekä verkkoja ylläpidetään määriteltyjen konfiguraatioiden (ml. turvallisuusominaisuudet) mukaisina sekä käyttöönottovaiheessa että koko elinkaarensa ajan.

Tätä varten organisaatio on määritellyt vakiomallit laitteiden, tietojärjestelmien sekä verkkojen turvallisille konfiguraatioille. Vakiomalleja määritettäessä huomioidaan:

 • julkisesti saatavilla olevia ohjeita (esim. mallit toimittajilta ja riippumattomilta turvallisuusorganisaatioilta)
 • eri omaisuudelta tarvittava suojataso
 • liittyvien tietoturvavaatiusten täyttäminen
 • konfiguraatioiden toteutettavuus ja soveltuvuus organisaation toimintaan

Vakiomallit tulee tarkistaa säännöllisesti ja päivittää, kun merkittäviin uusiin uhkiin tai haavoittuvuuksiin on reagoitava tai uusia ohjelmisto- tai laiteversioita julkaistaan.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon vakiomalleja määriteltäessä:

 • pääkäyttäjätason oikeuksien määrä minimoidaan
 • tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan käytöstä
 • tarpeettomat toiminnot ja palvelut poistetaan käytöstä
 • pääsyä tehokkaisiin apuohjelmiin ja tärkeisiin asetuksiin valvotaan tarkasti
 • kellot synkronoidaan
 • toimittajan oletussalasanat muutetaan välittömästi ja turvallisuuteen liittyvät asetukset tarkistetaan
 • aikakatkaisutoimintoja käytetään tarvittaessa (esim. automaattinen uloskirjautuminen)
 • lisenssivaatimuksia noudatetaan
8.9: Konfiguraationhallinta
ISO 27001
1.3 (MIL1): Manage IT and OT Asset Configuration
C2M2

Etäkäyttö turvallisuuden lisävaatimkset (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Kansallisten turvallisuusluokan III sähköisten tietojen etäkäyttö (käsittely) ja säilytys on mahdollista kyseisen turvallisuusluokan mukaisessa päätelaitteessa turva-alueiden ulkopuolella edellyttäen, että

 • tiedot on suojattu ko. turvallisuusluokalle riittävän turvallisella salausratkaisulla, ja että
 • päätelaitteen tietoturvallisuudesta, erityisesti ko. turvallisuusluokalle edellytettävästä luottamuksellisuudesta ja eheydestä on huolehdittu riittävin menettelyin.
TEK-18.7: Etäkäyttö - TL III
Julkri

Laitetunnistus etäkäytön yhteydessä (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokkien III ja II käsittely-ympäristöissä sekä muissa kriittisissä käsittely-ympäristöissä edellytetään käytön teknistä sitomista hyväksyttyyn etäkäyttölaitteistoon (esim. laitetunnistus).

TEK-18.6: Etäkäyttö - laitetunnistus - TL III
Julkri

Järjestelmäkovennus turvallisuusluokitelluissa ympäristöissä (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Erityisesti korkeimpien turvallisuusluokkien ympäristöissä tarpeettomien komponenttien käytönesto on usein perusteltua toteuttaa fyysisesti kyseiset komponentit (esimerkiksi langattomat verkkokortit, kamerat, mikrofonit) laitteesta irrottaen. Tilanteissa, joissa kyseistä komponenttia ei voida fyysisesti irrottaa, korvaavana suojauksena voi joissain tapauksissa hyödyntää esimerkiksi kameroiden teippaamista sekä laitteiston ohjelmallista käytöstäpoistoa sekä käyttäjäasetus-, käyttöjärjestelmä- ja laiteohjelmistotasoilla. Joissain käyttöjärjestelmissä suojausta voidaan täydentää myös poistamalla kyseisen laitteen käyttöön liittyvät ohjelmisto-osiot (kernel module).

Turvallisuusluokkien III-II käsittely-ympäristöissä vaatimus tulee huomioida kovennusohjeiden mahdollisesti sisältämät tasot sekä useiden eri kovennusohjeiden, kuten esimerkiksi valmistajakohtaiset ohjeet, CIS Benchmark ja DISA STIG, hyödyntäminen kovennusten kattavuuden varmistamisessa

TEK-10.3: Järjestelmäkovennus - turvallisuusluokitellut ympäristöt - TL III
Julkri

Verkon rakenteellinen turvallisuus TL I -luokan ympäristöissä (TL I)

Critical
High
Normal
Low

Lähtökohtaisesti turvallisuusluokan I tietojenkäsittely-ympäristöt suositellaan pidettäväksi fyysisesti eriytettyinä kaikista muista ympäristöistä. Tyypillisenä toteutustapana on fyysisellä turva-alueella, hajasäteilysuojatussa tilassa tapahtuva kaikista muista ympäristöistä fyysisesti eriytetty tietojenkäsittely tähän tarkoitukseen varatulla päätelaitteella. Toteutustapana voi olla myös vastaavasti turva-alueella hajasäteilysuojattuun tilaan fyysisesti sijoitettu ja muista ympäristöistä fyysisesti eriytetty päätelaitteista, niitä yhdistävästä paikallisesta verkosta ja tähän tarkoitukseen varatusta erillistulostimesta koostuva tietojenkäsittely-ympäristö.

Tiedonsiirto fyysisesti eriytettyihin ympäristöihin tulee toteuttaa siten, että riski turvallisuusluokan I tiedon kulkeutumiseen matalamman turvallisuusluokan ympäristöön saatetaan mahdollisimman pieneksi.

TEK-01.7: Verkon rakenteellinen turvallisuus - käsittely - TL I
Julkri

Verkon rakenteellinen turvallisuus TL II -luokan ympäristöissä (TL II)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokan II käsittely-ympäristöt ovat lähtökohtaisesti fyysisesti eristettyjä kokonaisuuksia.

Turvallisuusluokan ylittävä liikennöinti voidaan sallia vain datadiodien tai v astaavien OSI-mallin fyysisellä kerroksella toimivien yksisuuntaisten yhdyskäytäväratkaisujen kautta.

TEK-01.6: Verkon rakenteellinen turvallisuus - käsittely - TL II
Julkri

Tietojenkäsittely-ympäristöjen yhdistäminen yhdyskäytäväratkaisulla (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Tietojenkäsittely-ympäristön kytkeminen muiden turvallisuusluokkien ympäristöihin edellyttää riittävän turvallisen yhdyskäytäväratkaisun käyttöä.

Tietojenkäsittely-ympäristöjen oletetaan lähtökohtaisesti olevan toisilleen ei-luotettuja myös tilanteissa, joissa yhdistetään eri organisaatioiden hallinnoimia tietojenkäsittely-ympäristöjä toisiinsa. Saman turvallisuusluokan käsittely-ympäristöjä voidaan liittää toisiinsa ko. turvallisuusluokalle riittävän turvallisen salausratkaisun avulla (esimerkiksi organisaation eri toimipisteiden ko. turvallisuusluokan käsittely-ympäristöjen yhteenliittäminen julkisen verkon ylitse).

TEK-01.5: Verkon rakenteellinen turvallisuus - yhdyskäytäväratkaisun käyttö - TL III
Julkri

Kasautumisvaikutuksen huomiointi tietojenkäsittely-ympäristön suojauksessa

Critical
High
Normal
Low

Kun kohteen keskeisen tietovarannon turvallisuusluokka tulkitaan kasautumisvaikutuksesta johtuen yksittäisten tietojen tasoa korkeammaksi, tulee tietovarannolle määritellyt suojausmenetelmät toteuttaa korkeamman tason vaatimusten mukaisesti.

Määritellyillä suojausmenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joilla rajataan pääsy vain tehtävässä tarvittavaan yksittäiseen tai suppeaan osaan tietosisällöstä ja havaitaan yritykset päästä valtuuttamattomasti käsiksi laajempaan osaan tietosisällöstä.

TEK-06: Kasautumisvaikutus
Julkri

Vähimpien oikeuksien periaate verkkojen vyöhykkeistämisessä

Critical
High
Normal
Low

Tietoliikenneverkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt on toteutettava vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisesti ko. turvaluokan sisällä.

Turvallisuusluokkien IV-II käsittely-ympäristöissä vaatimus voidaan täyttää siten, että toteutetaan aiemmin mainittujen toimenpiteiden lisäksi:

4) Verkko-alueiden välistä liikennettä valvotaan ja rajoitetaan siten, että vain erikseen hyväksytty, toiminnalle välttämätön liikennöinti sallitaan (default-deny).

TEK-02.1: Tietoliikenne-verkon vyöhykkeistäminen - vähimpien oikeuksien periaate
Julkri

Tietojenkäsittely-ympäristöjen erottelu

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokittelemattoman salassa pidettävän tiedon sekä myös turvallisuusluokan IV tietojenkäsittely-ympäristön yhdistäminen eri turvallisuusluokan ympäristöihin voidaan toteuttaa palomuuriratkaisuilla ja rajaamalla riskialttiiden alemman turvallisuusluokan ympäristöä käyttävien palvelujen (web-selailu, Internetin kautta reitittyvä sähköposti, ja vastaavat) liikenne kulkemaan erillisten sisältöä suodattavien välityspalvelinten kautta.

Turvallisuusluokittelemattoman salassa pidettävän sekä myös turvallisuusluokan IV käsittely-ympäristöjä on mahdollista kytkeä Internetiin ja muihin ei-luotettuihin verkkoihin, edellyttäen että kytkennän tuomia riskejä pystytään muilla suojauksilla pienentämään riittävästi. Internet-kytkentäisyyden tuomien riskien pienentäminen turvallisuusluokittelemattomalle salassa pidettävälle tiedolle sekä turvallisuusluokalle IV edellyttää erityisesti ohjelmistopäivityksistä huolehtimista, vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisia käyttöoikeuksia, järjestelmäkovennuksia sekä kykyä poikkeamien havainnointiin ja korjaaviin toimiin.

Tyypillinen käyttötapa turvallisuusluokittelemattoman salassa pidettävän tai/ja turvallisuusluokan IV käsittely-ympäristölle on organisaation rajattu tietojenkäsittely-ympäristön osa, joka voi muodostua esimerkiksi päätelaitepalveluista, sovelluspalveluista, tietoliikennepalveluista sekä niiden suojaamiseen liittyvistä järjestelyistä.

TEK-01.3: Verkon rakenteellinen turvallisuus - käsittely-ympäristöjen erottaminen
Julkri

Tietojenkäsittely-ympäristöjen erottelu palomuurilla

Critical
High
Normal
Low

Tietojenkäsittely-ympäristön kytkeminen muiden turvallisuustasojen ympäristöihin edellyttää vähintään palomuuriratkaisun käyttöä.

TEK-01.2: Verkon rakenteellinen turvallisuus - palomuuri
Julkri

Structural security of the network

Critical
High
Normal
Low

Tietojenkäsittely-ympäristö on erotettu julkisista tietoverkoista ja muista heikomman turvallisuustason ympäristöistä riittävän turvallisella tavalla.

Tietojärjestelmien erottelu on eräs vaikuttavimmista tekijöistä salassa pidettävän tiedon suojaamisessa. Erottelun tavoitteena on rajata salassa pidettävän tiedon käsittely-ympäristö hallittavaksi kokonaisuudeksi, ja erityisesti pystyä rajaamaan salassa pidettävän tiedon käsittely vain riittävän turvallisiin ympäristöihin. Ympäristöjen erottelu voidaan toteuttaa esimerkiksi palomuuriratkaisun avulla.

TEK-01: Verkon rakenteellinen turvallisuus
Julkri
9.2 (MIL1): Implement Network Protections as an Element of the Cybersecurity Architecture
C2M2

Normaalin verkkoliikenteen kuvaus

Critical
High
Normal
Low

Normaali verkkoliikenne on kuvattu ja sen kuvausta ylläpidetään poikkeamien havaitsemiseksi. Kuvaus tulee päivittää kun:

 • Organisaation määrittämän aikavälin välein
 • Kun se on tarpeen organisaation määrittämien tilanteiden mukaan
 • Kun järjestelmiin tulee muutoksia
DE.AE-1: Baseline of network operations
NIST

Etäyhteyksien hallinta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on huolehdittava, että etäyhteyksien valvonta ja hallinta on automatisoitu, etäyhteydet on suojattu salauksella niiden eheyden ja luotettavuuden varmistamiseksi ja etäyhteydet kulkevat vain hyväksyttyjen ja hallittujen NAC (Network access control) kautta.

Organisaation on myös mahdollistettava etäyhteyksien sulkeminen määritellyssä ajassa.

PR.AC-3: Remote access management
NIST

Verkon pääsytasojen eriyttäminen tarjottujen digipalvelujen näkökulmasta

Critical
High
Normal
Low

Verkkojen erottelua käytetään jakamaan verkot pienempiin osiin (kutsutaan aliverkoiksi tai segmenteiksi). Päätarkoituksena on saavuttaa pienimmän oikeuden periaate rajoittamalla pääsyä esim. käyttäjälle tai mille tahansa tietylle laitteelle.

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaation tulee ottaa käyttöön verkkoyhteyksien erottelu, jotta:

 • Asiakkaat ovat erillään useita asiakkaita sisältävässä ympäristöissä
 • Erota vahvasti palveluntarjoajan oma sisäinen hallintoympäristö ja asiakkaiden pilvilaskentaympäristö

Organisaation tulee pystyä auttamaan asiakasta varmistamaan erottelun toteutus.

PR.AC-5: Network integrity
NIST
13.1.3: Ryhmien eriyttäminen verkossa
ISO 27017

Konfiguraatioiden valvonta

Critical
High
Normal
Low

Konfiguraatioita tulee seurata kattavilla järjestelmänhallintatyökaluilla (esim. ylläpitoapuohjelmat, etätuki, yrityksen hallintatyökalut, varmuuskopiointi- ja palautusohjelmistot) ja

tulee tarkistaa säännöllisesti asetusten, salasanavahvuuksien sekä ja suoritettujen toimintojen arvioimiseksi. Todellisia kokoonpanoja voidaan verrata määritettyihin tavoitemalleihin. Mahdollisiin eroavuuksiin tulee puuttua joko automatisoidusti tai manuaalisella käsittelyllä.

8.9: Konfiguraationhallinta
ISO 27001

Järjestelmien koventaminen käytössä olevien palveluiden minimoinnilla

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmissä otetaan käyttöön vain toimintavaatimusten täyttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi välttämättömät komponentit, palvelut sekä käyttäjien ja prosessien oikeudet.

TEK-10.1: Järjestelmäkovennus - käytössä olevien palveluiden minimointi
Julkri