Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

8.16
ISO 27001

ISO 27001:2022

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Lokitietojen kerääminen tietojärjestelmien käytöstä

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista. Lokitietojen käyttötarkoituksena on tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seuranta sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden selvittäminen.

Digiturvamallissa tietojärjestelmän omistaja voi vastata tietojärjestelmän lokitietojen keräämisen tarkastamisesta. Organisaatio dokumentoi lokien sisällön tarkemmin niissä tietojärjestelmissä, joiden teknisestä ylläpidosta se vastaa itse. Muissa tietojärjestelmissä omistaja tarkistaa yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa, että tarvittavat lokit kertyvät.

4 luku, 17 §: Lokitietojen kerääminen
TiHL
HAL-07.1: Seuranta ja valvonta - tietojen käyttö ja luovutukset
Julkri
TEK-12: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Julkri
TEK-12.1: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys - tietojen luovutukset
Julkri
49: Tietojärjestelmien lokitietojen keräys

Järjestelmälokien dokumentointi itse ylläpidetyille tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmälokien kehityksen tulee pysyä järjestemän kehityksen mukana ja mahdollistaa esim. tarvittava häriötilanteiden selvitys. Kuvaamme tietojärjestelmälistauksen yhteydessä, minkä järjestelmien suhteen vastuu lokituksen toteutuksesta on itsellämme. Näiden järjestelmien suhteen dokumentoimme:

 • mitä tietoja lokiin tallentuu
 • kuinka pitkään lokin tiedot säilytetään
I10: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001
12.4.2: Protection of log information
ISO 27001
CLD 12.4: Logging and monitoring
ISO 27017
CLD 12.4.5: Monitoring of Cloud Services
ISO 27017

Lokitietojen suojaaminen (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Lokeja suojataan luvattomilta muutoksilta ja häiriöiltä (esim. tietojen muokkaaminen tai säilytyskapasiteetin ylittyminen) mm. seuraavin toimintatavoin:

 • Keskeiset tallenteet säilytetään vähintään 2-5 vuotta, ellei lainsäädäntö tai sopimukset edellytä pitempää säilytysaikaa.
 • Lokitiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
 • Samalla turvallisuusalueella olevien olennaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien kellot on synkronoitu sovitun ajanlähteen kanssa.
 • Syntyneiden lokitietojen käytöstä ja käsittelystä muodostuu merkinnät.

Lokitietojen suojaaminen

Critical
High
Normal
Low

Lokeja pyritään suojaamaan luvattomilta tietojen muutoksilta sekä toimintahäiriöiltä, joita ovat mm.:

 • tallennettavien sanomatyyppien muutokset
 • lokin tietojen muokkaaminen tai poistaminen
 • lokin säilytyskapasiteetin ylittäminen, josta voi seurata tapahtumien ylikirjoittaminen tai jääminen kirjaamatta
12.4.2: Protection of log information
ISO 27001
TEK-12: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Julkri
8.15: Lokikirjaukset
ISO 27001

Kertyvien järjestelmälokien katselmointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on oltava selvillä eri tietojärjestelmien käytöstä kertyvistä tapahtumalokeista, olipa lokien tuottaminen omalla tai järjestelmätoimittajan vastuulla. Lokeihin tallentuvat käyttäjien suorittamat toiminnot sekä tapahtuneet poikkeamat, virheet ja tietoturvatapahtumat.

Kertyvän lokin riittävyyttä on katselmoitava säännöllisesti. Lokin avulla pitäisi tarvittaessa pystyä selvittämään järjestelmään liittyvät häiriötilanteet ja niiden syy.

I10: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001
12.4.3: Administrator and operator logs
ISO 27001
PR.PT-1: Audit/log records
NIST
DE.CM-7: Monitoring for unauthorized activity
NIST

Hälytyskäytäntöjen määrittely ja valvonta

Critical
High
Normal
Low

Usein turvallisuustyökalut tarjoavat tavan asettaa hälytyksiä (alert policies), kun organisaation ympäristössä tapahtuu jotain mahdollisesti vaarallista. Esim. Microsoft 365 -ympäristössä on sisäänrakennettuja hälytyskäytäntöjä, jotka pyrkivät varoittamaan pääkäyttäjäoikeuksien väärinkäytöstä, haittaohjelmista, mahdollisista sisäistä ja ulkoisista riskeistä sekä riskeistä tietoaineistojen turvallisuudelle.

Organisaation on tunnistettava tietoturvaan liittyvät tapahtumat tietojärjestelmissä sekä niiden toimintaan liittyvissä ympäristöissä. Näihin tapahtumiin liittyviin muutoksiin reagoimiseksi on luotava hälytyskäytännöt.

Hälytyskäytäntöjä on valvottava aktiivisesti ja niitä on muokattava kokemuksen perusteella.

12.4.1: Event logging
ISO 27001
16.1.7: Collection of evidence
PR.DS-4: Availability
NIST
DE.AE-5: Incident alert thresholds
NIST
RS.AN-1: Notifications from detection systems
NIST

Suojausjärjestelmien muodostamien lokien tarkistaminen ja käyttöönotto

Critical
High
Normal
Low

Suojausjärjestelmissä (esim. palomuuri, haittaohjelmasuojaus) on usein mahdollisuus tallentaa lokia tapahtumista. Varmistakaa säännöllisin aikavälein, että kattavaa lokia kertyy ja pyrkikää tunnistamaan epäilyttävää toimintaa. Lokista on hyötyä myös häiriöiden tai loukkausten tutkinnassa.

9.1.2: Access to networks and network services
ISO 27001
12.4.1: Event logging
ISO 27001
PR.PT-1: Audit/log records
NIST
RS.AN-1: Notifications from detection systems
NIST
8.15: Lokikirjaukset
ISO 27001

Suojausjärjestelmien lokitusvirheiden tunnistaminen ja reagointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava ennalta suunnitellut, selkeät toimintatavat kunkin eri suojausjärjestelmän osalta tilanteisiin, joissa lokituksen tai muun käytön valvonnan epäillään pettäneen. Näistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä oikealle vastuutaholle.

Prosessin on otettava huomioon vähintään organisaation digiturvalle oleelliset suojausjärjestelmät (esim. palomuurit, IDS/IPS, haittaohjelmatorjunta, kulunvalvonta).

Kellojen synkronointi

Critical
High
Normal
Low

Eri järjestelmien välisten kellojen synkronointi mahdollistaa hyvän yhteentoimivuuden sekä helpottaa ongelmatilanteiden jäljittämistä sekä tapahtumakulkujen hahmottamista.

Organisaation on käytettävä luotettavaa lähdettä ajan säätämiseksi ja synkronisoimiseksi vähintään omalle toiminnalle kriittisten järjestelmien osalta.

12.4.4: Clock synchronisation
ISO 27001
8.17: Kellojen synkronointi
ISO 27001

Haavoittuvuuksia havaitsevien suojausjärjestelmien ylläpito ja päivitykset

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on varmistettava, että haavoittuvuuksia havaitsevat suojausjärjestelmät sekä niissä mahdollisesti hyödennetyt avaintiedot (esim. threat signaturet) päivitetään vähintään viikottain.

Päivityksissä tulisi kiinnittää huomiota automaation mahdollistamiseen sekä valvontaan, jonka kautta puutteellinen toiminta havaitaan.

Verkon ja tietojärjestelmien käytön normaalitason määrittäminen valvontaa varten

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on kuvattava verkon ja tietojärjestelmien käytön normaalitila, jota käytetään lähtökohtana poikkeavuuksien tunnistamisessa. 

Normaalitilaa määritettäessä on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • tietojärjestelmien käytön valvonta sekä normaali- että ruuhka-aikoina
 • tavalliset käyttöajat, käyttöpaikat sekä käyttötiheys kunkin käyttäjän ja käyttäjäryhmän osalta

Valvontajärjestelmät on konfiguroitava normaalitilaa vasten, jotta voidaan tunnistaa poikkeava käyttäytyminen, kuten:

 • järjestelmien tai prosessien suunnittelematon lopettaminen
 • haittaohjelmiin tai haitallisiin IP-osoitteisiin tai verkkotunnuksiin liittyvä liikenne
 • tunnetut hyökkäysominaisuudet (esim. palvelunesto tai buffer overflow)
 • epätavallinen järjestelmäkäyttö (esim. näppäinpainallusten lokitus)
 • pullonkaulat ja ylikuormitukset (esim. verkon jonot, latenssitasot)
 • luvaton pääsy (todellinen tai yritys) järjestelmiin tai tietoihin
 • tietojärjestelmien ja verkkojen luvaton skannaus
 • onnistuneet ja epäonnistuneet yritykset käyttää suojattuja resursseja (esim. DNS-palvelimia, verkkoportaaleja ja tiedostojärjestelmiä)
 • epätavallinen käyttäjien ja järjestelmän käyttäytyminen
8.16: Valvontatoiminnot
ISO 27001

Tietojenkäsittely-ympäristön käyttäjien tehostettu seuranta (TL I)

Critical
High
Normal
Low

Käyttäjien ja ylläpitäjien toimintaa seurataan poikkeuksellisen toiminnan havaitsemiseksi. Turvallisuusluokan I tietojen käsittelyssä suositellaan tehostettua poikkeamien havainnointikykyä, painottaen muun muassa tietojenkäsittely-ympäristön käyttäjien ja ylläpitäjien toiminnan seurantaa.

TEK-13.3: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen - TL I
Julkri

Poikkeamien havainnoinnin ja toipumisen lisävaatimukset (TL IV)

Critical
High
Normal
Low
 • On olemassa menettely, jolla kerätyistä tallenteista ja tilannetiedosta (esimerkiksi muutokset lokikertymissä) pyritään havaitsemaan poikkeamia (erityisesti tietojärjestelmän luvaton käyttöyritys on kyettävä havaitsemaan).
 • On olemassa menettely, jolla tietojenkäsittely-ympäristön kohteista (hosts, esimerkiksi työasemat ja palvelimet) voidaan havainnoida poikkeamia.
 • On olemassa menettely havaituista poikkeamista toipumiseen.
TEK-13.2: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen
Julkri

Turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn lokitus ja lokitietojen säilytys (TL I)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokan I tietojen käsittelyssä suositellaan riskiperustaisesti turvallisuusluokkaa II pidempiä säilytysaikoja lokitiedoille (esimerkiksi vähintään 10 vuotta).

Turvallisuusluokan I tietojenkäsittely-ympäristöt ovat tyypillisesti suppeita, koostuen esimerkiksi kaikista verkoista pysyvästi irtikytketyistä päätelaitteista. Toisaalta esimerkiksi 10 vuoden lokikertymän säilyvyys on haastava toteuttaa uskottavasti vain päätelaitteilla, joten tällaisten päätelaitteiden lokienkeräys sekä kerättyjen lokitietojen varmistukset edellyttävätkin yleensä suunniteltua säännöllistä prosessia. Käytännön toteutustapana voi olla esimerkiksi lokitietojen säännöllinen kerääminen irtomedialle, jota käsitellään ja säilytetään sen elinkaaren ajan kuin turvallisuusluokan I tietoa. Lisäksi huomioitava, että mikäli tietojärjestelmän pääsynhallinta tai esimerkiksi toimien jäljitettävyys nojautuu fyysisen turvallisuuden menettelyihin, myös näistä syntyviä tallenteita saattaa olla perusteltua säilyttää ja hallinnoida turvallisuusluokan I mukaisilla menettelyillä.

TEK-12.3: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys - TL I
Julkri

Turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn lokitus ja lokitietojen säilytys (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokan II–III tiedon käsittely on rekisteröitävä sähköiseen lokiin, tietojärjestelmään, asiarekisteriin tai tietoon (esimerkiksi dokumentin osaksi). Teemasta on olemassa suositus VM 2021:5: Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä.

TL III ja TL II käsittely-ympäristöissä vaatimus voidaan siten, että toteutetaan alla mainitut toimenpiteet:

 • Relevantille henkilöstölle on laadittu selkeät ohjeet lokitietojen keräämiseen, luovuttamiseen sekä seurantaan liittyen.
 • Keskeiset tallenteet säilytetään vähintään 5 vuotta, ellei lainsäädäntö, suositukset tai sopimukset edellytä pitempää säilytysaikaa. Tallenteita, joilla on esimerkiksi poikkeamatilanteiden selvittelyn tai viranomaistoiminnan rikosoikeudelliselta kannalta hyvin vähäistä merkitystä, voidaan säilyttää lyhyemmän ajan, esimerkiksi 2-5 vuotta.
 • Lokitiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
 • Samalla turvallisuusalueella olevien olennaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien kellot on synkronoitu sovitun ajanlähteen kanssa.
 • On olemassa menetelmä lokien eheyden (muuttumattomuuden) varmistamiseen.
 • Syntyneiden lokitietojen käytöstä ja käsittelystä muodostuu merkinnät.
TEK-12.2: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys - TL III
Julkri

Turvalliset toimintatavat tiedon sisääntuontiin ja ulosvientiin järjestelmistä (TL II)

Critical
High
Normal
Low

Tilanteissa, joissa on tarve tuoda tietoa ei-luotetuista järjestelmistä jotain muistivälinettä käyttäen, huomioidaan lisäksi yleensä turvallisuusluokasta II lähtien myös muistivälineen kontrolleritason räätälöinnin uhat.

TEK-11.3: Haittaohjelmilta suojautuminen - TL II
Julkri

Turvalliset toimintatavat tiedon sisääntuontiin ja ulosvientiin järjestelmistä (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Kaikki tiedon sisääntuonnin ja ulosviennin käyttötapaukset on tunnistettu. Turvalliset toimintatavat on määritetty, ohjeistettu ja valvonnan piirissä. Turvallisten toimintatapojen piiriin sisältyy tarvearviointi järjestelmien USB-porttien ja vastaavien liityntöjen käytölle.

USB-porttien ja vastaavien liityntöjen käytön tapauskohtaisiin ehtoihin voi sisältyä esimerkiksi, että järjestelmään voi kytkeä vain erikseen määritettyjä luotettavaksi todennettuja muistitikkuja (ja vastaavia), joita ei kytketä mihinkään muuhun järjestelmään. Tapauskohtaisiin ehtoihin voi sisältyä esimerkiksi järjestely, jossa vain organisaation tietohallinnon jakamia muistivälineitä voidaan kytkeä organisaation järjestelmiin, ja että kaikkien muiden muistivälineiden kytkeminen on kielletty ja/tai teknisesti estetty.

Tilanteissa, joissa on tarve tuoda tietoa ei-luotetuista järjestelmistä jotain muistivälinettä käyttäen, tapauskohtaisiin ehtoihin sisältyy usein myös määrittelyt siitä, millä menetelmillä pienennetään tämän aiheuttamaa riskiä. Menetelmänä voi esimerkiksi olla ei-luotetusta lähteestä tulevan muistivälineen kytkeminen eristettyyn tarkastusjärjestelmään, jonne siirrettävä tieto siirretään, ja josta siirrettävä tieto viedään edelleen luotettuun järjestelmään erillistä muistivälinettä käyttäen.

TEK-11.2: Haittaohjelmilta suojautuminen - TL III
Julkri

Lokitietojen keräämiseen liittyvien vaatimusten tunnistaminen ja lokitietojen riittävyys

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on tunnistanut lokitietojen keräämiseen liittyvät vaatimukset ja varmistanut niiden perusteella lokitietojen keräämisen ja seurannan riittävyyden.

Lokitiedot tulee kerätä tietojärjestelmän käytöstä ja tietojen luovutuksista, mutta tietojen kerääminen on sidottu tarpeellisuuteen. Jos tietojärjestelmästä luovutetaan rajapintojen tai katseluyhteyden avulla salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja, tulee luovuttavassa järjestelmässä kerätä luovutuslokitiedot sen varmistamiseksi, että tietojen luovuttamiselle on ollut laillinen perusteensa. Lisäksi käyttölokitiedot tulee kerätä ainakin tietojärjestelmistä, joissa käsitellään henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

HAL-07.1: Seuranta ja valvonta - tietojen käyttö ja luovutukset
Julkri

Pilvipohjaisten tietojärjestelmien seuranta

Critical
High
Normal
Low

Pilvipohjaisia tietojärjestelmiä käytettäessä organisaation tulee pyytää palveluntarjoajalta tietoja kunkin järjestelmän valvontamahdollisuuksien selvittämiseksi.

Pilvipalveluita tarjoaessaan palveluntarjoajana organisaation tulee tarjota asiakkaalle ennakoivasti seurantavalmiuksia ja niihin liittyvää dokumentaatiota. Tämä sisältää esim. kyvyn valvoa, käytetäänkö palvelua alustana tai vektorina hyökätäkseen muihin tai kyky tarkkailla tietovuotoja palvelussa.

CLD 12.4: Logging and monitoring
ISO 27017
CLD 12.4.5: Monitoring of Cloud Services
ISO 27017

Hallintaprosessi lokien muokkaamisen estämiseksi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on teknisesti varmistettava, että kertyvät lokit ovat "vain luku" muodossa (read-only) kaikille kirjoitusoikeudet omaaville käyttäjille - sisältäen pääkäyttäjäoikeudet.

Lokien käytöstä poistamisen tai muokkaamisen on oltava mahdollista ainoastaan tarkasti harkittujen toimintamallien kautta, jotka varmistavat tehtävien eriyttämisen sekä tarvittaessa "break glass" -tyyliset hätätoimenpiteet.

Hallintaprosessin toteuttamisessa kannattaa harkita logihallinnan integroimista keskitettyyn lokihallintajärjestelmään sekä integrointia SIEM-ratkaisuun, joka voi auttaa reaaliaikaisessa väärinkäytöstän valvonnassa.

Pilveen tallennettujen tiedostojen pääsyn valvonta

Critical
High
Normal
Low

Valvomalla pilvipalveluissa jaettujen tietojen määrää voidaan pyrkiä havaitsemaan riskejä, jotka voivat johtaa tiedon luvattomaan paljastumiseen. Tiedostoihin liittyen voidaan esimerkiksi valvoa:

 • Ketkä työntekijät jakavat eniten tiedostoja pilvipalveluissa?
 • Kuinka usein DLP-käytännöt ovat antaneet hälytyksiä?
 • Miten usein DLP-käytäntöjen antamia varoituksia on ohitettu?
 • Paljonko tärkeitä tietoja on muissa pilvipalveluissa - DLP-valvonnan ulottumattomissa?
9.4.1: Information access restriction
ISO 27001
12.4.1: Event logging
ISO 27001
8.3: Tietoihin pääsyn rajoittaminen
ISO 27001

Lokitietojen automaattinen analysointi

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmälokit sisältävät usein runsaasti tietoa, josta suuri osa on tietoturvallisuuden tarkkailun kannalta epäolennaista. Jotta tietoturvallisuuden tarkkailun kannalta merkittävät tapahtumat saadaan tunnistettua, olisi harkittava tarkoituksenmukaisten sanomatyyppien automaattista kopiointia toiseen lokiin tai soveltuvien apuohjelmien tai tarkastustyökalujen käyttöä tiedostojen läpikäymisessä ja selvittämisessä.

12.4.1: Event logging
ISO 27001
DE.CM-3: Personnel activity
NIST
TEK-13.1: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen - poikkeamien havainnointi lokitiedoista
Julkri
8.15: Lokikirjaukset
ISO 27001
5.2 (MIL1): Perform Monitoring
C2M2

Suojausjärjestelmien tehon, kannattavuuden ja uusien tarpeiden arviointi

Critical
High
Normal
Low

Suojausjärjestelmät ovat niitä tietojärjestelmiä, jotka ovat käytössä suojatakseen meillä olevaa tietoa, ei niinkään sen käsittelemiseksi.

Arvioimme säännöllisesti eri suojausjärjestelmien toimintaa ja tarvetta uusille järjestelmille.

12.1.2: Change management
ISO 27001

IT-henkilöstön suojausjärjestelmäkoulutus

Critical
High
Normal
Low

Tarvittavaa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti valittujen suojausjärjestelmien käytöstä.

7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001

Prosessi järjestelmälokien vikojen tunnistamiseen ja reagointiin

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava ennalta suunnitellut, selkeät toimintatavat tilanteisiin, joissa lokituksen tai muun käytön valvonnan epäillään pettäneen. Näistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä oikealle vastuutaholle.

Eri tyyppisiin tilanteisiin tulisi olla omat toimintaohjeensa. Virheitä valvonnassa voivat aiheuttaa esimerkiksi ohjelmistovirheet, lokien tallennusvirheet, lokien varmuuskopiointivirheet tai muistitilan ylittäminen.

Salauksen ja salausavainten hallinnan valvonta

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla täytyy olla kyvykkyys valvoa ja raportoida salaukseen sekä salausavainten hallintaan liittyviä toimia.

Kun havaitaan normaalista poikkeavaa toimintaa, tapauset olisi käsiteltävä häiriöiden hallinnan prosessien mukaisesti.

10: Salaus
ISO 27017
10.1: Salauksen hallinta
ISO 27017
10.1.2: Salausavainten hallinta
ISO 27017

Haavoittuvuuksien valvonta hyödynnetyissä ulkoisissa kirjastoissa

Critical
High
Normal
Low

Haavoittuvuuksia kolmannen osapuolen kehittämissä tai avoimen lähdekoodin kirjastoissa on valvottava, skannattava ja raportoitava samaan tyyliin kuin muitakin haavoittuvuuksia.

Organisaation on määritetävä toimintatavat, joiden kautta tunnistetaan tarvittavat päivitykset ulkoisia kirjastoja hyödyntävissä sovelluksissa. Valvontaa suorittavat skannaukset voidaan toteuttaa automatisoidusti asiaan erikoistuneilla työkaluilla.

Organisaation on järkevää myös seurata yleistä viestintää haavoittuvuuksien uutisoinnista.

8.28: Turvallinen ohjelmointi
ISO 27001

Tiedonjako verkon ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä poikkeavuuksista

Critical
High
Normal
Low

Poikkeavuuksista tulee ilmoittaa relevanteille osapuolille seuraavien toimintojen kehittämiseksi:

 • auditointi
 • turvallisuuden arviointi
 • teknisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja seuranta
8.16: Valvontatoiminnot
ISO 27001

Verkon ja tietojärjestelmien käytön valvonta poikkeavuuksien tunnistamiseksi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tietojärjestelmiä ja verkkoa on valvottava poikkeavan käytön havaitsemiksi. Kun poikkeavaa käyttöä havaitaan, organisaation on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin arvioidakseen tietoturvahäiriön mahdollisuuden.

Valvonnassa tulisi hyödyntää työkaluja, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen tai säännöllisen valvonnan organisaation tarvetason huomioiden. Valvontakäytännöillä tulisi pystyä hallitsemaan suuria määriä dataa, mukautumaan muuttuvaan uhkaympäristöön sekä lähettää tarvittaessa hälytyksiä välittömästi.

Seuraavien lähteiden sisällyttämistä valvontajärjestelmään on harkittava:

 • lähtevä ja saapuva verkko- ja tietojärjestelmäliikenne
 • pääsy kriittisiin tietojärjestelmiin, palvelimiin, verkkolaitteisiin ja itse valvontajärjestelmään
 • kriittiset järjestelmä- ja verkkomääritystiedostot
 • lokit suojaustyökaluista (esim. virustorjunta, IDS, IPS, verkkosuodattimet, palomuurit)
 • verkon ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvät tapahtumalokit
 • suoritettavan koodin tarkistukset
 • resurssien käyttö (esim. CPU, kiintolevyt, muisti, kaistanleveys) ja niiden suorituskyky

Organisaation on myös luotava toimintatavat "false positive" tulosten tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, mukaan lukien valvontaohjelmiston virittäminen tarkempaa poikkeavuuksien tunnistamista varten.

8.16: Valvontatoiminnot
ISO 27001